Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Análise Numérica de Estruturas Código 730496203
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Balsa Barros, Saúl
Correo electrónico
saul.balsa.barros
Profesorado
Balsa Barros, Saúl
Lago Rodriguez, Fernando
Correo electrónico
saul.balsa.barros
f.lago@udc.es
Web
Descrición xeral O tema do deseño e optimización de Navais Structures ten como obxectivo proporcionar ao estudante os coñecementos e ferramentas necesarios para poder abordar o deseño completo dun barco ou dispositivo flotante, máis alá do deseño do seu marco principal. Para iso o tema inclúe desde as actividades máis habituais do proceso de deseño da estrutura, ata o uso de ferramentas altamente especializadas no estado da arte do deseño da estrutura dun barco (aplicación do método de elementos finitos). Tamén aborda problemas específicos de deseño estrutural exclusivos de certas xeometrías e funcións especiais, características de certos tipos de buques específicos: slamming, sloshing, ...

Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e ferramentas necesarias para abordar o deseño e optimización da estrutura dun barco ou dispositivo flotante complexo, mediante metodoloxías de cálculo directo, incluíndo o uso de ferramentas de cálculo especializadas mediante a aplicación do método dos elementos finitos e coñecemento de problemas de deseño estrutural específicos exclusivos de certas xeometrías e funcionalidades propias de certos tipos de buques. AP3
BM1
BM5
CM2
CM3
CM7
CM13

Contidos
Temas Subtemas
1. Descrición dos elementos que compoñen a estrutura do buque.
.
2. Solicitudes locais relevantes.
.
3. Conceptos ligados á optimización das estruturas navais. .
4. Aplicación do método EEFF a sistemas estruturais mariños.
.
5. Análise de feixe modal e dinámica.
.
6. Cálculo directo na estimación da vida á fatiga da estrutura dun barco. .

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 20 30 50
Traballos tutelados A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 5 20 25
Proba obxectiva A4 B5 B1 C2 C3 C7 C13 1 0 1
Sesión maxistral A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 35 35 70
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolveranse problemas prácticos comúns
Traballos tutelados Os traballos de deseño estrutural desenvolveranse individualmente e supervisaranse
Proba obxectiva Exame teórico-práctico
Sesión maxistral Clases participativas sobre os temas principais

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada aos traballos tutelados, que deben ser desenvolvidos individualmente polos alumnos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A4 B1 B5 C2 C3 C7 C13 Realizaráse un traballo de diseño e optimización da estructura dun buque. 30
Proba obxectiva A4 B5 B1 C2 C3 C7 C13 Examen teórico sobre os conceptos fundamentáis recibidos en clase. 70
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a entrega revisados dos traballos tutelados calificanos como non aptos.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con

dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira comoen segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos

tutelados así como a realización da proba obxetiva.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Fontes de información
Bibliografía básica Zickiewick (). Finite Element Method. McGraw-Hill
Hughes (). Finite Element Method. Practice Hall
J.Evans (). Ship Structural Design Concepts. Cornell Maritime Press
Owen Hughes (). Ship Structural Design: A Rationally-Based, Computer Aided, Optimization Approach. John Wiley&Sons

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías