Identifying Data 2019/20
Subject (*) Ship Behavior and Maneuverability Code 730496204
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
Second Obligatory 5
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Lecturers
Lago Rodriguez, Fernando
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
f.lago@udc.es
marcos.miguez@udc.es
Web
General description Nesta materia pretendese acadar tanto os coñecementos teóricos como prácticos que permitan ó alumno realizar a análise de maniobrabilidade e comportamento na mar, baixo a acción de distintas excitacións externas, de buques e artefactos, incluíndo ademáis, o estudo dos requisitos normativos que son de aplicación nestos dous ámbitos
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A4 A03 - Coñecemento da dinámica do buque e das estruturas navais, e capacidade para realizar análise de optimización da estrutura da integración dos sistemas a bordo, e do comportamento do buque no mar e da súa manobrabilidade.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento tanto dos fundamentos teóricos como da aplicación práctica da ananalise de maniobrabilidade e do comportamento do buque baixo a acción de olas incluíndo, ademais, o estudo do marco normativo nestes campos. AJ3
BC5
CC2
CC3
CC7
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
Ecuacións do movemento do buque. - Derivación das ecuacións do movemento. Ecuacións lineais e non lineais.
- Cálculo dos coeficientes das ecuacións do movemento.
Excitacións as que está sometido o buque. - Forzas e momentos xerados polas ondas, ventos e correntes.
- Empurro, resistencia e forzas e momentos dos elementos de control e estabilización.
Resolución das ecuacións de movemento. - Resolución das ecuacións de movemento aplicadas a analise da maniobrabilidade do buque.
- Resolución das ecuacións de movemento aplicadas a analise do comportamento do buque en mares regulares e irregulares.
Marco normativo. - Marco normativo referido a maniobrabilidade e ao comportamento do buque no mar.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 10 15 25
Laboratory practice A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 10 12 22
Supervised projects A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 5 22.5 27.5
Objective test A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 3 0 3
Guest lecture / keynote speech A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 20 24 44
 
Personalized attention 3.5 0 3.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.
Laboratory practice Ao longo do curso realizarase unha práctica de laboratorio, que será de obrigada asistencia, e trala cal será necesario entregar unha memoria, na que se abordará un problema relacionado con ditas prácticas. A realización e entrega en prazo desta memoria, cuxo obxectivo, extensión e datas de entrega publicaranse na web (Moodle) da asignatura e faranse públicas nas clases presenciais, é tamén obrigatoria para superar a asignatura.
Supervised projects Ao longo do curso será proposto un traballo tutelado, de caracter individual ou en grupo relacionado con algunha das partes en que se divide a asignatura.
Este será de caracter obrigatorio, e será imprescindible a realización do mesmo para superar esta materia. Asimesmo, poderase esixir a presentación pública do mesmo.
Esta presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.
Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido e o seu caracter individual ou en grupo, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.
Objective test Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Guest lecture / keynote speech Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura, para a realización da memoria das prácticas e para a realización do traballo tutelado.

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase e que precisen de atención fora do horario de clases e/o titorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A asistencia ás prácticas de laboratorio, así como a realización e entrega en data da memoria de prácticas, é imprescindible para superar a asignatura.

A cualificación da memoria das prácticas de laboratorio representará un máximo dun 15% sobre a nota da asignatura, a condición de que a cualificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba Obxectiva.
15
Supervised projects A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 35% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva. No caso de que se programe a presentación pública do mesmo, este 35 % dividirase nun 30% correspondente a memoria e un 5 % correspondente a presentación oral.

As datas de entrega publicitaranse a principio de curso, nas clases presenciais e na plataforma Moodle da asignatura.
35
Objective test A4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A calificación máxima desta proba obxectiva será dun 50 % da nota final do alumno.

Será necesario obter máis de 4 puntos sobre 10 na calificación final da proba obxectiva para superar a materia.
50
 
Assessment comments

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos
que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto
en primeira como en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que
aqueles sen esta dispensa, con excepción de non ser necesaria a realización da
presentación oral do traballo tutelado, nin a asistencia ás prácticas de
laboratorio, nin a memoria destas prácticas.


Con todo, na data do exame correspondente, estes alumnos deberán realizar un
exame de prácticas, cuxa cualificación corresponderase cun 15 % do total, e
deberán responder a unha serie de preguntas sobre o traballo tutelado, que
contabilizarán cun 5 % do total.


Sources of information
Basic R. Bhattacharyya (1978). Dynamics of marine vehicles. John Wiley & Sons
T. I. Fossen (2011). Handbook of marine craft hydrodynamics and motion control. John Wiley & Sons
O. M. Faltinsen (1990). Sea loads on ships and offshore structures. Cambridge University Press
A.R.J.M. Lloyd (1998). Seakeeping. Ship behaviour in rough weather. A.R.J.M. Lloyd
E. M. Lewandowski (2004). The dynamics of marine craft. Maneuvering and seakeeping.. World Scientific

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Oceanography/730496208
Numerical Methods/730496215
Ship Hydrostatics and Hydrodynamics /730496222

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Master Thesis/730496023
Dynamics of Oceanic Artifacts/730496209

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":


A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia:

- Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sostenible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.