Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Deseño e Optimización de Plantas de Enerxía e Propulsión Código 730496205
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.zaragoza1@udc.es
Profesorado
García San Gabino, Carlos Segundo
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
c.gsangabino@udc.es
sonia.zaragoza1@udc.es
Web
Descrición xeral Análise dos sistemas de xeración de enerxía e propulsión a bordo para detectar enerxías aproveitables
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 A04 - Capacidade para analizar solucións alternativas para a definición e optimización das plantas de enerxía e propulsión de buques.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B13 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento que permite reducir o consumo e mellorar a eficiencia enerxética da planta de propulsión do buque, a tavés da análise da planta propulsora e a aplicación de medidas de aforro e uso de enerxía. AP4
BM5
BP1
BP8
CM1
CM5
CM7
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
Análise de sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Cuantificación das enerxías residuais dispoñibles nas plantas de propulsión
e eléctrica e detección de ineficiencias enerxéticas.
Sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Consumo, análise de enerxías dispoñibles, detección de ineficacias e cuantificación de perdas.
- Motores diésel e os seus sistemas auxiliares
- Propulsión diésel - eléctrica
-Vapor e gas turbina
Análise das necesidades enerxéticas a bordo.
A coxeración como tipoloxía da optimización da eficiencia enerxética.
O EEDI (Energy Efficiency Design Index) e o SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) da Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)
Selección e deseño de alternativas de mellora enerxética adecuadas a cada caso particular. Xestión energética. SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) daa Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)) e ISO 50001.
Estudos de viabilidade operativa e económica de solucións de aforro de enerxía. Casos prácticos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 42 50 92
Traballos tutelados A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 5 16 21
Solución de problemas A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 10 15 25
Proba obxectiva A5 B5 B6 B13 2 2 4
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral DESENVOLVERASE O TEMARIO DA MATERIA
Traballos tutelados OS ALUMNOS PREPARAN OS TRABALLOS ASIGNADOS POLO PROFESOR
Solución de problemas Posta en práctica dos contidos da materia
Proba obxectiva PROBA DE PREGUNTAS CURTAS SOBRE NORMATIVA EXPLICADA POLO PROFESOR

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Solución de problemas
Proba obxectiva
Descrición
Desenvolverase ao longo do curso

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 Traballos sobre distintos aspectos da materia 60
Proba obxectiva A5 B5 B6 B13 Sobre o temario da materia 40
 
Observacións avaliación

A avaliación das obras supervisadas eo estudo de casos ademais da revisión do seu contido implica a defensa oral do mesmo.


Durante o curso realízase unha serie de seminarios, cuxa asistencia é
obrigatoria para a superación da materia. En caso de falla xustificada o
dispensa académica, poderá ser substituída por traballos específicos
sobre o tema abordado nel.


Na segunda oportunidade, pódense presentar os traballos tutelados eo
estudo de casos así como os traballos de substitución dos seminarios.


Fontes de información
Bibliografía básica

A información facilitaraa o profesor

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías