Identifying Data 2019/20
Subject (*) Design and Optimization of Energy and Propulsion Plants Code 730496205
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.zaragoza1@udc.es
Lecturers
García San Gabino, Carlos Segundo
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
c.gsangabino@udc.es
sonia.zaragoza1@udc.es
Web
General description Análise dos sistemas de xeración de enerxía e propulsión a bordo para detectar enerxías aproveitables
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A5 A04 - Capacidade para analizar solucións alternativas para a definición e optimización das plantas de enerxía e propulsión de buques.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B13 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento que permite reducir o consumo e mellorar a eficiencia enerxética da planta de propulsión do buque, a tavés da análise da planta propulsora e a aplicación de medidas de aforro e uso de enerxía. AJ4
BC5
BJ1
BJ8
CC1
CC5
CC7
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
Análise de sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Cuantificación das enerxías residuais dispoñibles nas plantas de propulsión
e eléctrica e detección de ineficiencias enerxéticas.
Sistemas de propulsión e xeración de enerxía a bordo. Consumo, análise de enerxías dispoñibles, detección de ineficacias e cuantificación de perdas.
- Motores diésel e os seus sistemas auxiliares
- Propulsión diésel - eléctrica
-Vapor e gas turbina
Análise das necesidades enerxéticas a bordo.
A coxeración como tipoloxía da optimización da eficiencia enerxética.
O EEDI (Energy Efficiency Design Index) e o SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) da Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)
Selección e deseño de alternativas de mellora enerxética adecuadas a cada caso particular. Xestión energética. SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) daa Organización Marítima Internacional (MARPOL Anexo VI (resolución MEPC.203(62)) e ISO 50001.
Estudos de viabilidade operativa e económica de solucións de aforro de enerxía. Casos prácticos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 42 50 92
Supervised projects A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 5 16 21
Problem solving A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 10 15 25
Objective test A5 B5 B6 B13 2 2 4
 
Personalized attention 8 0 8
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech DESENVOLVERASE O TEMARIO DA MATERIA
Supervised projects OS ALUMNOS PREPARAN OS TRABALLOS ASIGNADOS POLO PROFESOR
Problem solving Posta en práctica dos contidos da materia
Objective test PROBA DE PREGUNTAS CURTAS SOBRE NORMATIVA EXPLICADA POLO PROFESOR

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Problem solving
Objective test
Description
Desenvolverase ao longo do curso

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A5 B5 B6 B13 C1 C5 C7 C12 C13 Traballos sobre distintos aspectos da materia 60
Objective test A5 B5 B6 B13 Sobre o temario da materia 40
 
Assessment comments

A avaliación das obras supervisadas eo estudo de casos ademais da revisión do seu contido implica a defensa oral do mesmo.


Durante o curso realízase unha serie de seminarios, cuxa asistencia é
obrigatoria para a superación da materia. En caso de falla xustificada o
dispensa académica, poderá ser substituída por traballos específicos
sobre o tema abordado nel.


Na segunda oportunidade, pódense presentar os traballos tutelados eo
estudo de casos así como os traballos de substitución dos seminarios.


Sources of information
Basic

A información facilitaraa o profesor

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.