Identifying Data 2019/20
Subject (*) Damage Stability Code 730496206
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Lecturers
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Web
General description O obxectivo desta materia é que os alumnos adquiran as capacidades necesarias para comprender o proceso de avaría dun buque, incluíndo tanto os fundamentos teóricos como a realización de casos prácticos, e o coñecemento e a aplicación dos regulamentos que regulan a estabilidade do buque tras averías.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A2 A01 - Capacidade para proxectar buques axeitados ás necesidades do transporte marítimo de persoas e mercadorías, e ás da defensa e seguridade marítimas.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B13 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento tanto dos fundamentos teóricos como da aplicación práctica da análise da estabilidade do buque tras avería, incluíndo os cálculos de equilibrio, os niveis de estabilidade e a verificación dos requisitos normativos aplicables. AJ1
BC5
BJ8
CC2
CC7
CC12

Contents
Topic Sub-topic
Cálculo do equilibrio lonxitudinal do buque tras avaría. Método de adición de peso.
Método de pérdida de volume.
Cálculo do equilibrio transversal do buque tras avaría. Método de adición de peso.
Método de pérdida de volume.
Criterios reglamentarios de estabilidade do buque tras avarías. Introducción os criterios de estabilidade tras avarías da OMI.
Cálculo de esloras inundables.
Cálculo de criterios determinísticos.
Cálculo de criterios probabilísticos.
Cálculos de estabilidade con auga en cuberta.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 B5 B13 C2 C7 C12 10 15 25
Objective test A2 B5 B13 C2 C7 C12 2 0 2
Problem solving A2 B5 B13 C2 C7 C12 8 8 16
Laboratory practice A2 B13 B5 C2 C7 C12 3 4.5 7.5
Oral presentation A2 B5 B13 C2 C7 C12 1 3 4
Supervised projects A2 B5 B13 C2 C7 4 14 18
 
Personalized attention 2.5 0 2.5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos
Objective test Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Problem solving Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.

Laboratory practice Ao longo do curso realizarase unha práctica de laboratorio, que será de obrigada asistencia, e trala cal será necesario entregar unha memoria, na que se abordará un problema relacionado con ditas prácticas. A realización e entrega en prazo desta memoria, cuxo obxectivo, extensión e datas de entrega publicaranse na web (Moodle) da asignatura e faranse públicas nas clases presenciais, é tamén obrigatoria para superar a asignatura.
Oral presentation Presentación do traballo tutelado en grupo fronte o resto de alumnos e o docente da materia
Supervised projects Ao longo do curso serán propostos dous traballos tutelados. Un deles será de carácter individual e o outro realizarase en grupo.

Ambolos dous serán de caracter obrigatorio e, será imprescindible a realización dos mesmos para superar esta materia. Asimesmo, será tamén imprescindible a presentación oral do traballo tutelado a realizar en grupo.

A presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.

Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Problem solving
Laboratory practice
Oral presentation
Supervised projects
Description
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura, para a realización da memoria das prácticas e para a realización dos traballos tutelados.

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase e que precisen de atención fora do horario de clases e/o titorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A2 B5 B13 C2 C7 C12 A cualificación máxima da proba obxectiva será dun 25 % da nota final do alumno.

Será necesario obter máis de 4 Puntos sobre 10 na proba obxectiva para poder superar a asignatura.


25
Laboratory practice A2 B13 B5 C2 C7 C12 A asistencia ás prácticas de laboratorio, así como a realización e entrega en data da memoria de prácticas, é imprescindible para superar a asignatura. A penalización por non entregar a devandita memoria en prazo é a mesma que no caso dos traballos tutelados.

A cualificación da memoria das prácticas de laboratorio representará un máximo dun 5% sobre a nota da asignatura.

No caso de que estas prácticas non puidesen ser planificadas, a súa contribución repartirase proporcionalmente no resto de metodoloxías.

5
Oral presentation A2 B5 B13 C2 C7 C12 A cualificación da presentación oral do traballo tutelado en grupo, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, supoñerá un máximo dun 10 % da nota final.

No caso de que esta presentación non se programe (o que se definirá ó comezo de curso e se publicará no Moodle da asignatura), a nota do traballo tutelado en grupo incrementarase ata ó 15%.

Aqueles alumnos que non entreguen o traballo tutelado en plazo para a súa avaliación na convocatoria ordinaria, e non realicen a presentación oral, terán unha calificación de 0 puntos neste apartado.
10
Supervised projects A2 B5 B13 C2 C7 A calificación do traballo tutelado individual representará un máximo dun 55% sobre a nota da asignatura.

A calificación do traballo tutelado en grupo representará un máximo dun 5% sobre a nota da asignatura.

As datas de entregas dos traballos tutelados publicitaranse a principio de curso, nas clases presenciais e na plataforma Moodle da asignatura. Todos aqueles alumnos que non respeten estas datas de entrega, terán unha penalización dun 50 % da cualificación obtida. Esto é de aplicación tamén a aqueles alumnos que se presenten na convocatoria de segunda oportunidade ou na adiantada.

60
 
Assessment comments

Dado
que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os
requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán
que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os
mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, con excepción de non
ser necesaria a realización da presentación oral do traballo tutelado en grupo,
nin a asistencia ás prácticas de laboratorio, nin a memoria destas
prácticas. Con todo, na data do exame correspondente, estes alumnos deberán
realizar un exame de prácticas, cuxa cualificación corresponderase cun 5 %
do total, e deberán responder a unha serie de preguntas sobre o
traballo tutelado en grupo, que contabilizarán cun 10 % do total.


Sources of information
Basic

- Zazurca, A. Teoría del Buque. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid. 1983.

- de Juan García Aguado, J. M.  Estática del buque. Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña. A Coruña. 2004.

- Tupper, E. C., Rawson, K. J. Basic ship theory, combined volume. Butterworth-Heinemann. 2001.

- Lewis, E. V. Principles of naval architecture second revision: stability and strength. SNAME. Jersey.1988.

- Biran, A., Lopez Pulido, R. Ship hydrostatics and stability. Butterworth-Heinemann. 2013.

- Garcia Lena, J.L., de Juana Gamo, J. El nuevo marco legislativo internacional de estabilidad en averías. SOLAS 2009. Ministerio de Fomento. 2009.

- Belenky, Sevastianov. Stability and Safety of Ships. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME). 2007.    

- IMO. MSC.1/Circ.1226. International Maritime Organization. 2007.    

- IMO. RESOLUTION MSC.216(82). International Maritime Organization. 2006.
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Ship Hydrostatics and Hydrodynamics /730496222

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Masters Thesis/730496216
Projects of Ships and Artifacts/730496221

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":


A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia:

- Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sostenible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.