Identifying Data 2019/20
Subject (*) Exploitation of Marine Resources Code 730496207
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Mendez Diaz, Abel
E-mail
abel.mendez@udc.es
Lecturers
Mendez Diaz, Abel
E-mail
abel.mendez@udc.es
Web
General description Coñecemento dos artefactos oceánicos empregados no mundo offshore, que inclúe a eólica mariña e o crudo e gas, con atención tamén aos artefactos mariños para construcción e obra civil. Tamén se tratan temas relativos á pesca e acuicultura
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A8 A07 - Capacidade para proxectar plataformas e artefactos oceánicos.
A10 A09 - Capacidade para organizar e dirixir a construción de plataformas e artefactos oceánicos.
A12 A11 - Conocimiento de las operaciones y sistemas específicos de los barcos de pesca y capacidad para realizar su integración en los proyectos de dichos barcos.
A13 A12 - Coñecemento da enxeñaría dos cultivos mariños e da súa explotación e capacidade para proxectar os artefactos, flotantes ou fixos, nos que se integran, desenvolvendo as súas estruturas, materiais, equipamento, fondeo, estabilidade, seguridade, etc.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B7 G02 Capacidade para concibir e desenvolver solucións técnica, económica e ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo ou integral de persoas e mercadorías, de aproveitamento de recursos oceánicos e do subsolo mariño (pesqueiros, enerxéticos, minerais, etc.), uso adecuado do hábitat mariño e medios de defensa e seguridade marítimas.
B9 G04 Capacidade para o proxecto de plataformas e artefactos para o aproveitamento de recursos oceánicos
B19 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C10 ABET (h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dos artefactos oceánicos empregados no mundo offshore, que inclúe a eólica mariña e o crudo e gas, con atención tamén aos artefactos mariños para construcción e obra civil. AJ7
AJ9
BC5
BJ2
BJ4
BJ14
BJ15
CC2
CC7
CC10
CC12
CC13
Coñecemento das operacions e sistemas específicos dos barcos de pesca e capacidade para realizar a sua integración nos proxectos de ditos barcos. AJ11
BC5
BJ2
BJ4
BJ14
BJ15
CC2
CC7
CC10
CC12
CC13
Coñecemento da enxeñería dos cultivos mariños e da sus explotación e capacidad para proxectalos AJ12
BC5
BJ2
BJ4
BJ14
BJ15
CC2
CC7
CC10
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
1.- Terminais de Regasificación
2.- Configuración de campos offshore e tipos de unidades
3.- Perforación e Exploración
4.- Proceso Offshore I
5.- Proceso Offshore II
6.- Instalación e desinstalación
7.- Acuicultura offshore
8.- Construcción de Artefactos Offshore
9.- Obras civís
10.- Relicuefacción de gaseros
11.- Aeroxeradores y Enerxía das Olas
12.- Green Waters
13.- Tecnoloxía pesqueira
N/A

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 40 58 98
Objective test A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 2 0 2
Supervised projects A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 20 28 48
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas.
A proba ten 2 partes: proba teórica e resolución de problemas
Supervised projects Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e espírito crítico

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Description
As explicacións na crase poderían dar lugar a consultas do alumnado

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 Traballo realizado polo alumno seleccionado de entre os temas propostos polo profesor 20
Objective test A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 Exame escrito 80
 
Assessment comments

A asistenza a todas as crases, ou entrega de traballos de compensación das crases ás que non se poidera asistir (máximo 2), reemprazará ao exame escrito

Nesta materia acéptase a dispénsa académica, sempre que sexa
solicitada oficialmente.O sistema de avaliación será o mesmo que para o
resto de alumnado.


Sources of information
Basic Abel Méndez (2005). Apuntes de Artefactos e Instalaciones Oceánicas. EPS Ferrol
Myers, Holm and McAllister. (1969). Handbook for ocean and underwater engineering. SNAME
Various (). Principles of Naval Architecture.. SNAME

Se utilizarán vídeos, combinados con presentaciones y artículos técnicos diversos facilitados por el profesor

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
No son necesarios conocimientos previos para abordar la asignatura


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.