Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Aproveitamento de Recursos Mariños Código 730496207
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Mendez Diaz, Abel
Correo electrónico
abel.mendez@udc.es
Profesorado
Mendez Diaz, Abel
Correo electrónico
abel.mendez@udc.es
Web
Descrición xeral Coñecemento dos artefactos oceánicos empregados no mundo offshore, que inclúe a eólica mariña e o crudo e gas, con atención tamén aos artefactos mariños para construcción e obra civil. Tamén se tratan temas relativos á pesca e acuicultura
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 A07 - Capacidade para proxectar plataformas e artefactos oceánicos.
A10 A09 - Capacidade para organizar e dirixir a construción de plataformas e artefactos oceánicos.
A12 A11 - Conocimiento de las operaciones y sistemas específicos de los barcos de pesca y capacidad para realizar su integración en los proyectos de dichos barcos.
A13 A12 - Coñecemento da enxeñaría dos cultivos mariños e da súa explotación e capacidade para proxectar os artefactos, flotantes ou fixos, nos que se integran, desenvolvendo as súas estruturas, materiais, equipamento, fondeo, estabilidade, seguridade, etc.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B7 G02 Capacidade para concibir e desenvolver solucións técnica, económica e ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo ou integral de persoas e mercadorías, de aproveitamento de recursos oceánicos e do subsolo mariño (pesqueiros, enerxéticos, minerais, etc.), uso adecuado do hábitat mariño e medios de defensa e seguridade marítimas.
B9 G04 Capacidade para o proxecto de plataformas e artefactos para o aproveitamento de recursos oceánicos
B19 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C10 ABET (h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos artefactos oceánicos empregados no mundo offshore, que inclúe a eólica mariña e o crudo e gas, con atención tamén aos artefactos mariños para construcción e obra civil. AP7
AP9
BM5
BP2
BP4
BP14
BP15
CM2
CM7
CM10
CM12
CM13
Coñecemento das operacions e sistemas específicos dos barcos de pesca e capacidade para realizar a sua integración nos proxectos de ditos barcos. AP11
BM5
BP2
BP4
BP14
BP15
CM2
CM7
CM10
CM12
CM13
Coñecemento da enxeñería dos cultivos mariños e da sus explotación e capacidad para proxectalos AP12
BM5
BP2
BP4
BP14
BP15
CM2
CM7
CM10
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
1.- Terminais de Regasificación
2.- Configuración de campos offshore e tipos de unidades
3.- Perforación e Exploración
4.- Proceso Offshore I
5.- Proceso Offshore II
6.- Instalación e desinstalación
7.- Acuicultura offshore
8.- Construcción de Artefactos Offshore
9.- Obras civís
10.- Relicuefacción de gaseros
11.- Aeroxeradores y Enerxía das Olas
12.- Green Waters
13.- Tecnoloxía pesqueira
N/A

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 40 58 98
Proba obxectiva A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 2 0 2
Traballos tutelados A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 20 28 48
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas.
A proba ten 2 partes: proba teórica e resolución de problemas
Traballos tutelados Proba na que se busca responder por escrito a preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, combinada coa capacidade de razoamento (argumentar, relacionar, etc.), creatividade e espírito crítico

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
As explicacións na crase poderían dar lugar a consultas do alumnado

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 Traballo realizado polo alumno seleccionado de entre os temas propostos polo profesor 20
Proba obxectiva A8 A10 A13 A12 B5 B7 B9 B19 B20 C2 C10 C7 C12 C13 Exame escrito 80
 
Observacións avaliación

A asistenza a todas as crases, ou entrega de traballos de compensación das crases ás que non se poidera asistir (máximo 2), reemprazará ao exame escrito

Nesta materia acéptase a dispénsa académica, sempre que sexa
solicitada oficialmente.O sistema de avaliación será o mesmo que para o
resto de alumnado.


Fontes de información
Bibliografía básica Abel Méndez (2005). Apuntes de Artefactos e Instalaciones Oceánicas. EPS Ferrol
Myers, Holm and McAllister. (1969). Handbook for ocean and underwater engineering. SNAME
Various (). Principles of Naval Architecture.. SNAME

Se utilizarán vídeos, combinados con presentaciones y artículos técnicos diversos facilitados por el profesor

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
No son necesarios conocimientos previos para abordar la asignatura


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías