Identifying Data 2019/20
Subject (*) Oceanography Code 730496208
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Mendez Diaz, Abel
E-mail
abel.mendez@udc.es
Lecturers
Mendez Diaz, Abel
Santiago Caamaño, Lucía
E-mail
abel.mendez@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
General description Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do
comportamento das estruturas oceánicas, e dos elementos das oceanografías química e biolóxica que deben ser tidos en conta para a seguridade marítima e para o tratamento da contaminación, e do impacto ambiental producido polos buques e artefactos mariños.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A9 A08 - Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas, e dos elementos das oceanografías química e biolóxica que deben ser tidos en conta para a seguridade marítima e para o tratamento da contaminación, e do impacto ambiental producido polos buques e artefactos mariños.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B7 G02 Capacidade para concibir e desenvolver solucións técnica, económica e ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo ou integral de persoas e mercadorías, de aproveitamento de recursos oceánicos e do subsolo mariño (pesqueiros, enerxéticos, minerais, etc.), uso adecuado do hábitat mariño e medios de defensa e seguridade marítimas.
B19 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas e dos seus compoñentes. AJ8
BC5
BJ2
BJ14
CC2
CC7
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
A contorna oceánica dende un punto de vista físico e de interacción co clima - estudo de las masas de auga
- propiedades físico-químicas do auga de mar (temperatura, salinidade, cor, densidad, etc)
- dispersión de contaminantes no
medio mariño.
Teoría de olas - tratamiento estadístico del estado de la mar
- análisis de distintos espectros de respuesta de
ola
Técnicas de predicción de ondas, ventos e correntes .
Forzas no entorno oceánico -Vento
-Ondas
-Correntes

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Objective test A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 30 40 70
Laboratory practice A9 B5 B7 B9 B19 C2 C4 C7 C12 C13 10 15 25
Supervised projects A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 20 30 50
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Objective test Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas.
A proba ten 2 partes: proba teórica e resolución de problemas
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe
Laboratory practice Realización de prácticas de laboratorio sobre os conceptos da materia
Supervised projects Realización de traballos e exercios relacionados coa asignatura para sua exposición na aula

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
A resolución de problemas pode motivar o plantexamento de dúbidas polo alumno

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 Exame escrito que cubre toda a asignatura. Parte teórica e parte problemas. E necesario superar ambas partes para aprobar 70
Supervised projects A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 Traballo persoal do alumno en áreas do seu interese e relacionados coa materia 30
 
Assessment comments

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a
entrega revisados dos traballos tutelados calificanos como non aptos.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con

dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira
comoen segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen
esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos

tutelados así como a realización da proba obxetiva.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Sources of information
Basic Myers, Holm and McAllister. (1969). Handbook for ocean and underwater engineering. SNAME
S.K. Chakrabarti (1987). Hydrodynamics of Offshore Structures. WIT Press (UK)
Various (). Principles of Naval Architecture.. EPS Ferrol
Charles I. Bretscheneider. (1969). Topics in Ocean Engineering.. Gulf

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Dynamics of Offshore Units/730496009

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.