Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Oceanografía Código 730496208
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Mendez Diaz, Abel
Correo electrónico
abel.mendez@udc.es
Profesorado
Mendez Diaz, Abel
Santiago Caamaño, Lucía
Correo electrónico
abel.mendez@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
Descrición xeral Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do
comportamento das estruturas oceánicas, e dos elementos das oceanografías química e biolóxica que deben ser tidos en conta para a seguridade marítima e para o tratamento da contaminación, e do impacto ambiental producido polos buques e artefactos mariños.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 A08 - Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas, e dos elementos das oceanografías química e biolóxica que deben ser tidos en conta para a seguridade marítima e para o tratamento da contaminación, e do impacto ambiental producido polos buques e artefactos mariños.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B7 G02 Capacidade para concibir e desenvolver solucións técnica, económica e ambientalmente adecuadas a necesidades de transporte marítimo ou integral de persoas e mercadorías, de aproveitamento de recursos oceánicos e do subsolo mariño (pesqueiros, enerxéticos, minerais, etc.), uso adecuado do hábitat mariño e medios de defensa e seguridade marítimas.
B19 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos elementos de oceanografía física (ondas, correntes, mareas, etc.) necesarios para a análise do comportamento das estruturas oceánicas e dos seus compoñentes. AP8
BM5
BP2
BP14
CM2
CM7
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
A contorna oceánica dende un punto de vista físico e de interacción co clima - estudo de las masas de auga
- propiedades físico-químicas do auga de mar (temperatura, salinidade, cor, densidad, etc)
- dispersión de contaminantes no
medio mariño.
Teoría de olas - tratamiento estadístico del estado de la mar
- análisis de distintos espectros de respuesta de
ola
Técnicas de predicción de ondas, ventos e correntes .
Forzas no entorno oceánico -Vento
-Ondas
-Correntes

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 1 0 1
Sesión maxistral A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 30 40 70
Prácticas de laboratorio A9 B5 B7 B9 B19 C2 C4 C7 C12 C13 10 15 25
Traballos tutelados A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 20 30 50
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas.
A proba ten 2 partes: proba teórica e resolución de problemas
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Realización de prácticas de laboratorio sobre os conceptos da materia
Traballos tutelados Realización de traballos e exercios relacionados coa asignatura para sua exposición na aula

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A resolución de problemas pode motivar o plantexamento de dúbidas polo alumno

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 Exame escrito que cubre toda a asignatura. Parte teórica e parte problemas. E necesario superar ambas partes para aprobar 70
Traballos tutelados A9 B5 B7 B19 C2 C7 C12 C13 Traballo persoal do alumno en áreas do seu interese e relacionados coa materia 30
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a
entrega revisados dos traballos tutelados calificanos como non aptos.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con

dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira
comoen segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen
esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos

tutelados así como a realización da proba obxetiva.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Fontes de información
Bibliografía básica Myers, Holm and McAllister. (1969). Handbook for ocean and underwater engineering. SNAME
S.K. Chakrabarti (1987). Hydrodynamics of Offshore Structures. WIT Press (UK)
Various (). Principles of Naval Architecture.. EPS Ferrol
Charles I. Bretscheneider. (1969). Topics in Ocean Engineering.. Gulf

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Dinámica de artefactos oceánicos (en extinción)/730496009

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías