Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Dinámica de Artefactos Oceánicos Código 730496209
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Santiago Caamaño, Lucía
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia aborda o analise do comportamento dinámico de artefáctos oceánicos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A11 A10 - Coñecemento dos sistemas de posicionamento e da dinámica de plataformas e artefactos.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento dos métodos de análise do comportamento dinámico dos dispositivos oceánicos para establecer as cargas dinámicas implícitas no seu funcionamento sometidas a excitación harmónica, cargas lineares, cargas de impulsos e cargas aleatorias, e que afectan o seu deseño e aos seus elementos de fondeo. AP10
BM1
BM4
BM5
CM2
CM3
CM7
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE 1. Estudo do posicionamento no mar dos artefactos. .
BLOQUE 2 - Estudo e resposta das unidades offshore ao ambiente oceánico. - Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento dinámico.
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento mixto
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con fixación fixa.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 22.5 40 62.5
Traballos tutelados A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 2.5 5 7.5
Proba obxectiva A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 1 0 1
Sesión maxistral A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 35 40 75
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.
Traballos tutelados Ao longo do curso será proposto un traballo tutelado, de caracter individual ou en grupo relacionado con algunha das partes en que se divide a asignatura.
Este será de caracter obrigatorio, e será imprescindible a realización e presentación pública do mesmo para superar esta materia.
A presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.
Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido e o seu caracter individual ou en grupo, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.
Proba obxectiva Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Sesión maxistral Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura e para a realización do traballo tutelado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 70% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva.

A cualificación da presentación oral dos traballos tutelados, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, supoñerá un máximo dun 20 % da nota do traballo.
70
Proba obxectiva A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A proba obxectiva da asignatura terá unha parte teórica e unha práctica.

Será necesario obter máis de 4 puntos na cualificación final da proba obxectiva para poder superar a asignatura.
30
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que
realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a
presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non
se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con
dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira como
en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen
esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos
tutelados e realización da presentación oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías