Identifying Data 2019/20
Subject (*) Dynamics of Oceanic Artifacts Code 730496209
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Lecturers
Díaz Casás, Vicente
Santiago Caamaño, Lucía
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
General description Esta materia aborda o analise do comportamento dinámico de artefáctos oceánicos.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A11 A10 - Coñecemento dos sistemas de posicionamento e da dinámica de plataformas e artefactos.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dos métodos de análise do comportamento dinámico dos dispositivos oceánicos para establecer as cargas dinámicas implícitas no seu funcionamento sometidas a excitación harmónica, cargas lineares, cargas de impulsos e cargas aleatorias, e que afectan o seu deseño e aos seus elementos de fondeo. AJ10
BC1
BC4
BC5
CC2
CC3
CC7
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE 1. Estudo do posicionamento no mar dos artefactos. .
BLOQUE 2 - Estudo e resposta das unidades offshore ao ambiente oceánico. - Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento dinámico.
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con posicionamento mixto
- Forzas implícitas no deseño de artefactos con fixación fixa.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 22.5 40 62.5
Supervised projects A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 2.5 5 7.5
Objective test A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 35 40 75
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.
Supervised projects Ao longo do curso será proposto un traballo tutelado, de caracter individual ou en grupo relacionado con algunha das partes en que se divide a asignatura.
Este será de caracter obrigatorio, e será imprescindible a realización e presentación pública do mesmo para superar esta materia.
A presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.
Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido e o seu caracter individual ou en grupo, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.
Objective test Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Guest lecture / keynote speech Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Supervised projects
Description
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura e para a realización do traballo tutelado.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 70% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva.

A cualificación da presentación oral dos traballos tutelados, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, supoñerá un máximo dun 20 % da nota do traballo.
70
Objective test A11 B1 B4 B5 C2 C3 C7 C12 C13 A proba obxectiva da asignatura terá unha parte teórica e unha práctica.

Será necesario obter máis de 4 puntos na cualificación final da proba obxectiva para poder superar a asignatura.
30
 
Assessment comments

Na segunda oportunidade o alumnado terá que
realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a
presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non
se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con
dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira como
en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen
esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos
tutelados e realización da presentación oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.