Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xestión e Organización da Produción Código 730496211
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.bouzaf@udc.es
Profesorado
Bouza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.bouzaf@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é achegar ao futuro enxeñeiro os coñecementos básicos da organización de empresas.
Desta maneira, trátase de capacitar ao alumno para desenvolver as competencias básicas para a toma de decisións referentes á planificación, programación e control da produción, así como desenvolver a apreciación da interacción entre a función de produción e as demais funcións da organización.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A7 A06 - Capacidade para definir a estratexia construtiva dos buques e para planificar e controlar o seu desenvolvemento.
A16 A15 - Coñecementos de economía e de xestión de empresas do ámbito marítimo.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B10 G05 Capacidade para deseñar e controlar os procesos de construción, reparación, transformación, mantemento e inspección dos enxeños anteriores.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B13 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C6 ABET (d) An ability to function on multidisciplinary teams.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Modelar matemáticamente sistemas e procesos complexos de producción no ámbito da enxeñaría naval e oceánica AP6
AP15
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP5
BP6
BP8
CM2
CM6
CM7
CM12
CM13
Desenrolar, aplicar e programar métodos analíticos e automáticos para o análise de modelos lineais e non lineais no ámbito da enxenaría de produción AP6
AP15
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP5
BP6
BP8
CM2
CM6
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I: A XESTIÓN DE STOKS Tema 1: Previsión da demanda
Tema 2: Xestión de inventarios
BLOQUE II: PLANIFICACIÓN E CONTROL DA PRODUCIÓN Tema 3: Planificación agregada.
Tema 4: Planificación de necesidades de material (MRP)
Tema 5: Produción "Just in Time" e produción axustada.
Tema 6: Estudio de movementos e tempos
BLOQUE III: XESTIÓN DE PROXECTOS Tema 7: Dirección de proxectos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A7 A16 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C7 C12 C13 17 20 37
Traballos tutelados A7 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C2 C7 C12 C13 5 39 44
Estudo de casos A7 A16 B1 B2 B3 B4 B10 B11 B13 C2 C6 C7 C12 C13 5 15 20
Proba mixta A7 A16 3 0 3
Sesión maxistral A7 A16 B1 B3 B4 B10 B13 C7 C12 C13 30 15 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución de problemas que permitirán afianzar os coñecementos teóricos.
Traballos tutelados Ao longo do curso proporanse un ou varios traballos que requiran o seguimento por parte da profesora.
Estudo de casos Estudiaranse e analizaranse casos reais, donde o alumno debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba mixta Proba composta por preguntas de teoría e exercicios prácticos que valorarán a adquisición dos coñecementos da materia.
Sesión maxistral Exposición do contido teórico dos distintos temas do programa da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada farase en horario de titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A7 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C2 C7 C12 C13 Plantearanse un o varios traballos tutelados ao longo do curso. 30
Proba mixta A7 A16 Realizarase un exame parcial que aprobado liberará materia para o exame final e que valorará tanto a parte práctica como a parte teórica. 70
 
Observacións avaliación

A mediados do curso realizarase un exame parcial que aprobado liberará materia para o exame final.

Para
superar a materia é CONDICIÓN NECESARIA superar todas as partes das
recollidas na táboa, sen que ningunha das notas sexa inferior a 4 (nota
mínima para compensar) e ter unha nota media igual ou superior a 5. Nos
casos en que a nota media sexa igual ou superior a 5 pero nalgunha das
partes non se alcance o valor mínimo de 4, a calificación final será de
suspenso.

As notas dos traballos e do exame parcial gardarase ata a 2º oportunidade (xullo). En segunda
oportunidade sólo poderase recuperar a proba mixta, no pudiéndose recuperar o resto de metodoloxías da táboa anterior.

O "alumnado con recoñecemento de
dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de
asistencia" comunicará o inicio do curso a súa situación á profesora da
materia, según establece a normativa da UDC.


Fontes de información
Bibliografía básica Heizer, J; Render, B. (2009). Dirección de la producción . Prentice Hall
Domínguez Machuca, J.A. et al (1995). Dirección de operaciones . McGraw-Hill
Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert (2010). Operations Management . Pearson Education

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade, Planificación e Control de Custos/730496225

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir unnha contorna inmediata sustentable e cumplir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sin necesidade de imprimilos.
  3. De ser necesario realizalos en papel:
  • Non se empregarán plásticos.
  • Realizaranse impresións a doble cara.
  • Empregarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías