Identifying Data 2019/20
Subject (*) Management and organization of Production Code 730496211
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
Second Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Lecturers
Bouza Fernandez, Maria Sonia
E-mail
sonia.bouzaf@udc.es
Web
General description O obxectivo desta materia é achegar ao futuro enxeñeiro os coñecementos básicos da organización de empresas.
Desta maneira, trátase de capacitar ao alumno para desenvolver as competencias básicas para a toma de decisións referentes á planificación, programación e control da produción, así como desenvolver a apreciación da interacción entre a función de produción e as demais funcións da organización.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 A06 - Capacidade para definir a estratexia construtiva dos buques e para planificar e controlar o seu desenvolvemento.
A16 A15 - Coñecementos de economía e de xestión de empresas do ámbito marítimo.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B10 G05 Capacidade para deseñar e controlar os procesos de construción, reparación, transformación, mantemento e inspección dos enxeños anteriores.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B13 G08 Capacidade para a análise e interpretación de medicións, cálculos, valoracións, tasaciones, peritaciones, estudos, informes, planos de labores e outros traballos análogos.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C6 ABET (d) An ability to function on multidisciplinary teams.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Modelar matemáticamente sistemas e procesos complexos de producción no ámbito da enxeñaría naval e oceánica AJ6
AJ15
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ5
BJ6
BJ8
CC2
CC6
CC7
CC12
CC13
Desenrolar, aplicar e programar métodos analíticos e automáticos para o análise de modelos lineais e non lineais no ámbito da enxenaría de produción AJ6
AJ15
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ5
BJ6
BJ8
CC2
CC6
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE I: A XESTIÓN DE STOKS Tema 1: Previsión da demanda
Tema 2: Xestión de inventarios
BLOQUE II: PLANIFICACIÓN E CONTROL DA PRODUCIÓN Tema 3: Planificación agregada.
Tema 4: Planificación de necesidades de material (MRP)
Tema 5: Produción "Just in Time" e produción axustada.
Tema 6: Estudio de movementos e tempos
BLOQUE III: XESTIÓN DE PROXECTOS Tema 7: Dirección de proxectos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Problem solving A7 A16 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C7 C12 C13 17 20 37
Supervised projects A7 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C2 C7 C12 C13 5 39 44
Case study A7 A16 B1 B2 B3 B4 B10 B11 B13 C2 C6 C7 C12 C13 5 15 20
Mixed objective/subjective test A7 A16 3 0 3
Guest lecture / keynote speech A7 A16 B1 B3 B4 B10 B13 C7 C12 C13 30 15 45
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Problem solving Resolución de problemas que permitirán afianzar os coñecementos teóricos.
Supervised projects Ao longo do curso proporanse un ou varios traballos que requiran o seguimento por parte da profesora.
Case study Estudiaranse e analizaranse casos reais, donde o alumno debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Mixed objective/subjective test Proba composta por preguntas de teoría e exercicios prácticos que valorarán a adquisición dos coñecementos da materia.
Guest lecture / keynote speech Exposición do contido teórico dos distintos temas do programa da materia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
A atención personalizada farase en horario de titorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A7 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B13 C2 C7 C12 C13 Plantearanse un o varios traballos tutelados ao longo do curso. 30
Mixed objective/subjective test A7 A16 Realizarase un exame parcial que aprobado liberará materia para o exame final e que valorará tanto a parte práctica como a parte teórica. 70
 
Assessment comments

A mediados do curso realizarase un exame parcial que aprobado liberará materia para o exame final.

Para
superar a materia é CONDICIÓN NECESARIA superar todas as partes das
recollidas na táboa, sen que ningunha das notas sexa inferior a 4 (nota
mínima para compensar) e ter unha nota media igual ou superior a 5. Nos
casos en que a nota media sexa igual ou superior a 5 pero nalgunha das
partes non se alcance o valor mínimo de 4, a calificación final será de
suspenso.

As notas dos traballos e do exame parcial gardarase ata a 2º oportunidade (xullo). En segunda
oportunidade sólo poderase recuperar a proba mixta, no pudiéndose recuperar o resto de metodoloxías da táboa anterior.

O "alumnado con recoñecemento de
dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de
asistencia" comunicará o inicio do curso a súa situación á profesora da
materia, según establece a normativa da UDC.


Sources of information
Basic Heizer, J; Render, B. (2009). Dirección de la producción . Prentice Hall
Domínguez Machuca, J.A. et al (1995). Dirección de operaciones . McGraw-Hill
Slack, Nigel; Chambers, Stuart; Johnston, Robert (2010). Operations Management . Pearson Education

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Planning and Cost Control/730496225

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Para axudar a conseguir unnha contorna inmediata sustentable e cumplir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sin necesidade de imprimilos.
  3. De ser necesario realizalos en papel:
  • Non se empregarán plásticos.
  • Realizaranse impresións a doble cara.
  • Empregarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.