Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Loxística, Distribución e Transporte Marítimo Código 730496212
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Carral Couce, Luis Manuel
Correo electrónico
l.carral@udc.es
Profesorado
Carral Couce, Luis Manuel
Castro Santos, Laura
Munín Doce, Alicia
Correo electrónico
l.carral@udc.es
laura.castro.santos@udc.es
a.munin@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 A14 - Coñecemento do comercio e do transporte marítimo internacional para a súa aplicación á definición e optimización de novos buques e artefactos.
A16 A15 - Coñecementos de economía e de xestión de empresas do ámbito marítimo.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B15 G10 Coñecementos do tráfico marítimo e do transporte integral necesarios para o proxecto de buques.
B16 G11 Capacidade para a xestión e dirección de empresas marítimas
B17 G12 Capacidade para a xestión da explotación de buques e artefactos marítimos, e da enxeñaría necesaria para a súa seguridade, operación, apoio loxístico e mantemento
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C10 ABET (h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento da loxística e dos principios da cadea de suministro AP14
BM1
BM2
BM5
BP1
BP6
BP10
BP11
BP12
BP15
CM2
CM10
CM12
CM13
Coñecemento dos principios do transporte marítimo e intermodal AP14
BM1
BM2
BM5
BP1
BP6
BP10
BP11
BP12
BP15
CM2
CM10
CM12
CM13
Realizara a modelización cuantitativa en tempo real das decisions de xestión e organización das empresas neste campo AP15
BM1
BM2
BM5
BP1
BP6
BP10
BP11
BP12
BP15
CM2
CM10
CM12
CM13
Realizar valoracions económico-técnica dos proxectos AP15
BM1
BM2
BM5
BP1
BP6
BP10
BP11
BP12
BP15
CM2
CM10
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
Os temas propostos axustanse a os contidos da Memoría de Verificación de la titulación, desenrrolando os seus contidos. Estos son: LOXÍSTICA: cadea de suministro, Aprovisionamentos, Fabricación, LoXística Inversa E Sistemas E tecnoloXía

DISTRIBUCIÓN: xestión de clientes, Almacenamento, Trazabilidad, Transporte eficiente, Transporte intermodal, Comercio electrónico

TRANSPORTE MARÍTIMO

XESTIÓN DE EMPRESAS Do AMBITO MARÍTIMO
1. Loxística 1.1 Introducción a Loxística
1.2 Loxística de aprovisionamento
1.3 Loxística de Distribucción
1.4 Loxística Inversa
2. Intermodalidade e Transporte 2.1 Intermodalidade e transporte - comodalidad e multimodalidad
2.2 O sistema portuario
2.3 Interacción buque- Porto
3. Ampliación de Transporte Marítimo 3.1 Estudo matemático dos custos
3.2 Xestion da enerxia a bordo
3.3 Interface Buque - porto, xestion da enerxía no porto
4. Xestions de empresas do eido maritimo 4.1 Xestions de empresas do eido maritimo

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C12 C13 5 40 45
Estudo de casos A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C12 C13 5 15 20
Sesión maxistral A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C12 40 0 40
Proba obxectiva A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C11 C12 C13 5 0 5
Solución de problemas A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C11 C12 C13 15 20 35
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Traballos tutelados. Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes baixo a tutela do profesor
e en escenarios variados (académicos e profesionais). Refírese principalmente a aprender a facer cousas?.
É unha opción baseada na asunción por parte dos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe. Este sistema de
A docencia baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe autónoma dos alumnos e o seguimento desta aprendizaxe
o profesor de titor.
Estudo de casos Estudo de caso Metodoloxía onde o suxeito afronta a descrición dunha situación específica que supón un problema
que ten que ser entendido, valorado e resolto por un grupo de persoas a través dun proceso de discusión. O alumno está situado antes dun problema específico (caso), que describe unha situación real de vida profesional e debería ser capaz de analizar unha serie de feitos, referidos a un determinado campo de coñecemento ou acción, para alcanzar unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Sesión maxistral Sesión magistral. Exposición oral complementada con o uso dos medios audiovisuais e a introducción de algunas preguntas
dirixidas a os estudiantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar o aprendixaje.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Solución de problemas Resolución de problemas Técnica pola que se debe resolver unha situación problemática específica, baseada no coñecemento
que se traballaron, isto pode ter máis dunha solución posible.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Os traballos tutelados, a solución de problemas e o estudo de casos serán propostos ao longo do curso, polo que o alumnado será guiado no desenvolvemento dos mesmos, requirindo unha atención personalizada.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C12 C13 Traballos tutelados. Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Refírese principalmente a aprender a facer cousas?.
É unha opción baseada na asunción por parte dos estudantes da responsabilidade da súa propia aprendizaxe. Este sistema de A docencia baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe autónoma dos alumnos e o seguimento desta aprendizaxe o profesor de titor.
50
Estudo de casos A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C12 C13 Estudo de caso Metodoloxía onde o suxeito afronta a descrición dunha situación específica que supón un problema que ten que ser entendido, valorado e resolto por un grupo de persoas a través dun proceso de discusión. O alumno está situado antes dun problema específico (caso), que describe unha situación real de vida profesional e debería ser capaz de analizar unha serie de feitos, referidos a un determinado campo de coñecemento ou acción, para alcanzar unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo. 5
Proba obxectiva A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C11 C12 C13 Prueba objetiva escrita 40
Solución de problemas A15 A16 B1 B2 B5 B6 B11 B15 B16 B17 B20 C2 C10 C11 C12 C13 Resolución de problemas Técnica pola que se debe resolver unha situación problemática específica, baseada no coñecemento que se traballaron, isto pode ter máis dunha solución posible. 5
 
Observacións avaliación

No caso de alumnos con algunha entrega suspensa, deberán entregala na segunda oportunidade (xullo), gardándose as notas das entregas aprobadas dos traballos tutelados e no estudo de casos ata a convocatoria de segunda oportunidade.

O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia será avaliado en función das súas particularidades específicas.


Fontes de información
Bibliografía básica Diversos autores (2015). El libro rojo de la logística. AECOC
STOPFORD MARTIN (2009). Maritime Economics. Rotledge
David Cota Mascuñana; Alberte Castro Ponte; Rodrigo Carballo Sánchez; Luis Carral Couce; José Ángel (2015). O comercio Marítimo. UNIDADES DIDÁCTICAS. Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela
Alberte Castro Ponte; David Cota Mascuñana; Luis Carral Couce; Paula Vázquez Rodríguez; José Ángel F (2015). O contrato de transporte. UNIDADES DIDÁCTICAS. Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":
1. A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
 1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
 1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
 1.3. De se realizar en papel:

  - Non se empregarán plásticos.
  - Realizaranse impresións a dobre cara.
  - Empregarase papel reciclado.
  - Evitarase a impresión de borradores.

2. Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

3. Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…)(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías