Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Mantemento e Apoio Loxístico Integrado Código 730496213
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Fernandez Rodriguez, Angel
Correo electrónico
angel.fernandezr@udc.es
Profesorado
Fernandez Rodriguez, Angel
Correo electrónico
angel.fernandezr@udc.es
Web
Descrición xeral O Apoio Loxístico Integrado (ALI) foi desenvolvido polo Departamento de Defensa dos Estados Unidos no ano 1964. A partir de 1971 é un requisito obrigatorio nese país no proceso de adquisición de equipos militares. Existen varias definicións do ALI. A Sociedade de Enxeñaría Loxística defíneo como "O conxunto de actividades técnicas e de xestión, levadas a cabo ao longo do ciclo de vida programado dun sistema, cuxo obxectivo é asegurar que se tiveron en conta as consideracións do apoio loxístico no proceso de deseño, á vez que se planifican a identificación e obtención dos recursos necesarios para a súa operación e mantemento". A finalidade desta materia ofrecer os alumnos do Máster en INO a posibilidade de familiarizarse coa análise, planificación e xestión da loxística así como co plan de mantemento do buque e as súas consideracións económicas dentro da estrutura dos custos fixos de operación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 A05 - Coñecemento dos mercados da construción e reparación de buques e dos seus aspectos legais e económicos, para a súa aplicación aos correspondentes contratos e especificacións.
A17 A16 - Capacidade para desenvolver e xestionar a enxeñaría de apoio loxístico, mantemento e reparación de buques e artefactos.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B10 G05 Capacidade para deseñar e controlar os procesos de construción, reparación, transformación, mantemento e inspección dos enxeños anteriores.
B12 G07 Capacidade de integración de sistemas marítimos complexos e de tradución en solucións viables.
B17 G12 Capacidade para a xestión da explotación de buques e artefactos marítimos, e da enxeñaría necesaria para a súa seguridade, operación, apoio loxístico e mantemento
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para desenvolver e xestionar a enxeñaría de apoio loxístico, mantemento e reparación de buques e artefactos AP16
BM5
BP5
BP7
BP12
CM2
CM7
CM12
CM13
Coñecemento da enxeñaría de sistemas aplicada á definición dun buque, artefacto ou plataforma marítima mediante a análise e optimización do seu ciclo de vida AP5
BM5
BP5
BP7
BP12
CM2
CM7
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
OS TEMAS SEGUINTES DESENVOLVEN OS CONTIDOS DESCRITOS NA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DO TÍTULO, QUE SON Conceptos xerais. Planificación da loxística. A loxística no ciclo de vida dos sistemas. Xestión loxística. Análise do custo do ciclo de vida. O Apoio Loxístico na Armada. Tipos de mantemento. O plan de mantemento.
BLOQUE I: CONCEPTOS XERAIS 1.1 Introducción a materia
1.2 Planificación da loxística
1.3 A loxística no ciclo de vida dun sistema
1.4 Xestión loxística
BLOQUE II: ANÁLISIS DO COSTE DO CICLO DE VIDA 2.1 Coste do ciclo de vida dun producto
2.2 Estimación do coste do ciclo de vida
BLOQUE III: MANTEMENTO 3.1 Mecanismos de fallo e conceptos asociados
3.2 Tipos de mantemento
3.3 Plan de mantemento
BLOQUE IV: O APOIO LOXÍSTICO NA ARMADA 4.1 Concepto e fundamentos do ALI na Armada
4.2 Aplicacións loxísticas na xestión do material na Armada
4.3 Organización e tipos de mantemento na Armada
4.4 Aprovisionamento e almacenes externos na Armada

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 30 30 60
Solución de problemas A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 10 15 25
Traballos tutelados A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 5 16 21
Estudo de casos A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 15 15 30
Proba obxectiva A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 4 0 4
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación de conceptos teóricos e prácticos para que o alumno adquira as habilidades para o desenvolvemento da profesión
Solución de problemas Técnica mediante a que ha de resolverse unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución
Traballos tutelados Os alumnos realizarán traballos tutelados para obter:
- Coñecemento da materia
- Habilidades para o traballo en grupo
- Habilidades para a profesión
Estudo de casos Metodoloxía onde o alumno enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba obxectiva Realización dunha proba na que o alumno reflicte os coñecementos adquiridos

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Informar o alumno sobre a forma e o fondo para a realización dos traballos propostos en clase, indicando as directrices básicas e aclarando as posibles dúbidas. Tutorías e consulta de dúbidas por correo electrónico.
Permítese dispensa académica. Os alumnos que a soliciten deberanse de poñer en contacto co profesor ao inicio do curso

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 Realización e entrega dos traballos prácticos propostos en clase.
Terase en conta:
- Estrutura do traballo.
- Calidade da documentación.
- Orixinalidade.
- Presentación.
- Exposición.
- Referencias
25
Proba obxectiva A6 A17 B5 B10 B12 B17 C2 C7 C12 C13 Realización dunha proba escrita na que o alumno reflicta os coñecementos adquiridos durante o curso 75
 
Observacións avaliación

Na 1ª oportunidade: A avaliación realizarase en función das Metodoloxías
expostas. A cualificación das metodoloxías realizarase con notas sobre 10 e
será condición necesaria para superar a avaliación da 1ª oportunidade: non ter
ningunha nota inferior a 4 en ningunha das metodoloxías, ademais de ter unha
asistencia ás actividades presenciais superior ao 80%.

Na 2ª oportunidade ou Alumnos con Dispensa
Académica
: Realizarase
mediante unha proba selectiva presencial que engloba os contidos teóricos e
prácticos desenvolvidos na materia. 

Nota:

O alumnado con recoñecemento de dedicación
a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia comunicará ó
inicio do curso a súa situación o profesor da materia, segundo establece a
"Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de grao
na UDC" (Art.3.b e 4.5) e as “Normas de avaliación, revisión e reclamación
das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (Art. 3 e
8b). 

O alumnado nesta situación será avaliado
mediante unha proba obxectiva na mesma data que o resto de alumnos ou ben en
data aprobada na Xunta de Escola. En calquera caso é condición necesaria para
todos os alumnos a asistencia e superación das prácticas e traballos
obrigatorios da materia. A non superación dos mesmos impide presentarse ao
exame final da materia durante o presente curso académico, tanto en primeira
como en segunda oportunidade. 


Fontes de información
Bibliografía básica Rowland Freeman (1995). CALS (Adquisición y apoyo continuado durante el ciclo de vida. ISDEFE
Alberto Sols (2000). Fiabilidad, Mantenibilidad, Efectividad: un enfoque sistémico. Pontificia de Comillas
Benjamín Blanchard (1995). Ingeniería de Sistemas. ISDEFE
Benjamín Blanchard (1995). Ingeniería Logística. ISDEFE
González Fernández, Francisco Javier (2011). Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado. Fundación Confemetal

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": A entrega dos traballos que se realicen nesta materia realizarase exclusivamente a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos. 


Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías