Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Máster Código 730496216
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Web
Descrición xeral O traballo fin de Mestrado é un Exercicio orixinal a realizar individualmente, presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente en un proxecto no ámbito da enxeñaría Naval e Oceánica de natureza profesional no que se sinteticen e integren las competencias adquiridas nos ensinos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A18 A17 - Realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todos os créditos do plan de estudos, dun exercicio orixinal realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñaría Naval e Oceánica de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nas ensinanzas.
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C8 ABET (f) An understanding of professional and ethical responsibility.
C9 ABET (g) An ability to communicate effectively.
C10 ABET (h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os métodos de cálculo, deseño e representación para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da enxeñaría naval e oceánica. Capacidade para a aplicación práctica do coñecemento anterior. AP17
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BP1
CM2
CM3
CM5
CM7
CM8
CM9
CM10
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
Proxecto no ámbito de las tecnoloxías específicas de la enxeñaría naval e oceánica de natureza profesional, no que se sinteticen e integren as competencias
adquiridas nos ensinos.
---

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C8 C9 C10 C7 C12 C13 0 260 260
Presentación oral A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C8 C9 C10 C7 C12 C13 1 9 10
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración do TFM
Presentación oral Defensa do TFM

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O titor supervisará o desenvolvemento do traballo fin de mestrado
ata a súa finalización

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C8 C9 C10 C7 C12 C13 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan

A exposición propiamente dita levará un peso do 30% na nota final.
30
Traballos tutelados A18 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C2 C3 C5 C8 C9 C10 C7 C12 C13 O alumno entregará o TFM de acordo coa normativa vixente, esta memoria representa o 70% da nota final segundo os seguintes aspectos
Adaptación do contido aos obxectivos previstos 20%
Aspectos técnicos 40%
Aspectos formais 10%
70
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías