Identifying Data 2019/20
Subject (*) Propulsion Systems Code 730496218
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Piñon Quiñonero, Manuel
E-mail
manuel.pinon@udc.es
Lecturers
Piñon Quiñonero, Manuel
E-mail
manuel.pinon@udc.es
Web
General description O obxectivo desta materia é complementar os coñecementos do alumnado que procede dos Grados de Arquitectura Naval ou que non tiveran cursado asignaturas relacionadas cos sistemas de propulsión de buques.

Nesta materia abordarase o estudo dos sistemas de propulsión do buque no seu conxunto, incluíndo tanto os conceptos básicos para o proxecto dos mesmos, as normas e os procedementos para a súa instalación e o seu mantemento e os procesos de construción e instalación dos equipos propulsores, abordando os cinco tipos principais de plantas de propulsión actuais: mediante motores diesel, turbinas de gas, turbinas de vapor, propulsión eléctrica e sistemas combinados.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B12 G07 Capacidade de integración de sistemas marítimos complexos e de tradución en solucións viables.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Que o alumno coñeza no seu conxunto os sistemas de propulsión de buques actuais, así como os conceptos básicos para o proxecto dos mesmos, as normas e os procedementos para a súa instalación e o seu mantemento e que saiba dirixir, planificar e controlar os proxectos e os procesos de construción e instalación dos equipos propulsores BJ7
CC2
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Os bloques e temas seguintes desarrollan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son:

Sistemas de propulsión convencionales. Características, selección e dimensionado. Propulsión eléctrica de buques. Características, selección e dimensionado. Sistemas combinados de propulsión. Características, selección e dimensionado. Disposición da maquinaria como parte integrada en el proyecto de un buque. Desarrollo del proyecto técnico, elaboración de planos de disposición del sistema de propulsión e estrategia constructiva de cámara de máquinas.
.
Introduction to the marine propulsion systems Introduction
Diesel engines Introduction
Working principles
Diesel engine selection
Ancilliary systems
Engine room arrangement
Gas turbines Introduction
Working principles
Marine gas turbines
Ancilliary systems
Engine room arrangement
Steam turbines Introduction
Working principles
Ancilliary systems
Conventional steam propulsion plants
Nuclear steam propulsion plants
Engine room arrangement
Electric propulsion Introduction
Working principles
Electric generator selection
Electric motor selection
Associated propulsors
Combined propulsion systems Introduction
Propulsion plant arrangement
Propulsion plant selection and associated systems
Machinery arrangement within the ship design process Introduction
Design constraints
Rules and regulations
Building strategy

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B12 C7 C2 5 25 30
Supervised projects B12 C7 C2 5 5 10
Oral presentation B12 C7 C2 4 0 4
Objective test B12 C2 C7 4 0 4
Problem solving B12 C2 C7 15 10 25
Guest lecture / keynote speech B12 C2 C7 31 44 75
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects To develop the design of the engine room of a given vessel, that will be defined at the beggining of the course. On it, some of the knowledge acquired along the course will have to be applied.

At the beggining of the course, and depending on the number of students, it will be decided if the project has to be done individually or in groups of students.
Supervised projects To develop a project work about a given topic within the contents of the course, that will be defined at the beggining of it. This project will be orally presented.

At the beggining of the course, and depending on the number of students, it will be decided if the project has to be done individually or in groups of students.
Oral presentation Oral presentation of the project work about a topic of the course, in front of the professor and the rest of the students. Moreover, the student will also evaluate the oral presentations of the rest of the groups
Objective test Theoretical/practical written examination about the different contents of the course.
Problem solving Resolución de problemas prácticos de cada un dos temas nos que se divide a asignatura, tanto polo profesor como polos propios alumnos, en sesións presenciais.
Guest lecture / keynote speech Lecture sessions where the contents of the course will be explained and described by the professor.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Oral presentation
Supervised projects
Description
Regarding the two project works to be carried out during the course, individualized guiding sessions will be done, where bibliographic references, information sources and advice will be provided at the different stages of development of both works, also including oral presentation basic techniques.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Problem solving B12 C2 C7 A asistencia a máis do 75 % de devanditas sesións corresponderase cun máximo do 5 % da nota final do alumno. 5
Supervised projects B12 C7 C2 The maximum assigned score to the project work about a especific topic is a 5 % of the total score of the course. It is a compulsory assignment that has to be acomplished to pass the course.

Its maximum score will be 10 points. A minimum of 4 points are required to pass the course.
5
Objective test B12 C2 C7 Theoretical/practical written examination about the different contents of the course.

The maximum assigned score to this item is a 6 % of the total score of the course. It is a compulsory assignment that has to be acomplished to pass the course.

Its maximum score will be 10 points. A minimum of 4 points are required to pass the course.
60
Oral presentation B12 C7 C2 The maximum assigned score to the oral presentation of the project work about a especific topic, together with the evaluation of the other presentations, is a 5 % of the total score of the course. It is a compulsory assignment that has to be acomplished to pass the course.

Its maximum score will be 10 points. A minimum of 4 points are required to pass the course.


5
Supervised projects B12 C7 C2
Project work about the design of the engine room of a ship.

This work has a maximum assigned score of a 30 % of the total score of the course. It is a compulsory assignment that has to be acomplished to pass the course.

Its maximum score will be 10 points. A minimum of 4 points are required to pass the course.
25
 
Assessment comments

Os requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase
terán que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán
os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, coas seguintes
excepcións:- Non será necesaria a realización da presentación oral do traballo
tutelado dun tema específico da asignatura. Polo tanto, neste caso, a puntuación asignada a este apartado (traballo tutelado dun tema específico) será dun 10 % do total da
cualificación.- A puntuación asignada á asistencia aos apartados de "Solución de
problemas" e "Sesións maxistrais", asignarase á "Proba obxectiva". Así,
nestes casos, a cualificación da proba obxectiva será dun 70 %.Esta asignatura acepta a dispensa académica de aquelos alumnos matriculados a tempo parcial.

Os alumnos con dispensa académica poden seguir a asignatura sen asistir a clase e contan co apoyo do profesor en tutorías cando o necesiten. Serán evaluados exclusivamente por a nota obtida no examen tanto na primeira como na segunda oportunidade


Sources of information
Basic Casanova Rivas, E. (2001). Máquinas para la Propulsión de Buques. Universidade da Coruña
Watson, D.G.M. (2002). Practical Ship Design. Elsevier
Lamb, T. (2003). Ship Design and Construction. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Marine Internal Combustion Engines/730496017

Subjects that continue the syllabus
Design and optimization of power and propulsion plants /730496005

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción 

número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción 

Green Campus Ferrol" precisase incluir nas nosas guías docentes o seguinte:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio 

natural(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.