Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Sistemas de Propulsión Código 730496218
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Piñon Quiñonero, Manuel
Correo electrónico
manuel.pinon@udc.es
Profesorado
Piñon Quiñonero, Manuel
Correo electrónico
manuel.pinon@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é complementar os coñecementos do alumnado que procede dos Grados de Arquitectura Naval ou que non tiveran cursado asignaturas relacionadas cos sistemas de propulsión de buques.

Nesta materia abordarase o estudo dos sistemas de propulsión do buque no seu conxunto, incluíndo tanto os conceptos básicos para o proxecto dos mesmos, as normas e os procedementos para a súa instalación e o seu mantemento e os procesos de construción e instalación dos equipos propulsores, abordando os cinco tipos principais de plantas de propulsión actuais: mediante motores diesel, turbinas de gas, turbinas de vapor, propulsión eléctrica e sistemas combinados.

Competencias do título
Código Competencias do título
B12 G07 Capacidade de integración de sistemas marítimos complexos e de tradución en solucións viables.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Que o alumno coñeza no seu conxunto os sistemas de propulsión de buques actuais, así como os conceptos básicos para o proxecto dos mesmos, as normas e os procedementos para a súa instalación e o seu mantemento e que saiba dirixir, planificar e controlar os proxectos e os procesos de construción e instalación dos equipos propulsores BP7
CM2
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques e temas seguintes desarrollan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son:

Sistemas de propulsión convencionales. Características, selección e dimensionado. Propulsión eléctrica de buques. Características, selección e dimensionado. Sistemas combinados de propulsión. Características, selección e dimensionado. Disposición da maquinaria como parte integrada en el proyecto de un buque. Desarrollo del proyecto técnico, elaboración de planos de disposición del sistema de propulsión e estrategia constructiva de cámara de máquinas.
.
Introdución aos sistemas de propulsión mariños Introdución
Motores alternativos Diesel Introdución
Características de funcionamento
Selección dun motor Diesel para propulsión
Sistemas auxiliares
Disposición en cámara de máquinas
Turbinas de gas Introdución
Características de funcionamento
Turbinas de gas navais
Sistemas auxiliares
Disposición en cámara de máquinas
Turbinas a vapor Introdución
Características de funcionamento
Sistemas asociados
Plantas de vapor convencionais
Plantas de vapor nucleares
Disposición en cámara de máquinas
Propulsión eléctrica Introdución
Características de funcionamento
Definición de planta xeradora
Selección do motor
Sistemas propulsores asociados
Sistemas combinados de propulsión Introdución
Disposicións habituais
Selección da planta propulsora e sistemas asociados
Disposición da maquinaria como parte integrada do proxecto dun buque Introdución
Restricións de deseño
Normativa e lexislación aplicable
Estratexia construtiva

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B12 C7 C2 5 25 30
Traballos tutelados B12 C7 C2 5 5 10
Presentación oral B12 C7 C2 4 0 4
Proba obxectiva B12 C2 C7 4 0 4
Solución de problemas B12 C2 C7 15 10 25
Sesión maxistral B12 C2 C7 31 44 75
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización do proxecto da cámara de máquinas dun buque, a definir ao comezo do curso, no que se aplicarán parte dos coñecementos adquiridos na materia.

A principio de curso, e en función do número de alumnos, definirase se devandito traballo poderá ser realizado en grupo ou individualmente.
Traballos tutelados Realización dun traballo específico, no que se desenvolverá un tema da materia a definir ao principio do curso. Devandito traballo será presentado oralmente.

A principio de curso, e en función do número de alumnos, definirase se devandito traballo poderá ser realizado en grupo ou individualmente.
Presentación oral Presentación oral do traballo tutelado específico descrito no apartado anterior, fronte ao resto dos alumnos e o profesor da materia. Realizarase, así mesmo, a avaliación do resto de traballos expostos.
Proba obxectiva Realización do exame teórico/práctico dos contidos da materia.
Solución de problemas Resolución de problemas prácticos de cada un dos temas nos que se divide a asignatura, tanto polo profesor como polos propios alumnos, en sesións presenciais.
Sesión maxistral Sesións presenciais nas que o profesor describirá e explicará os distintos contidos da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Respecto aos dous traballos tutelados, suscítase o desenvolvemento de titorías individualizadas nas que se guiará ao alumno na correcta realización dos mesmos, aportando posible bibliografía e fontes de información e consello nas distintas fases do seu desenvolvemento,

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase.

No que respecta á presentación oral, incluirase tanto orientación para a elaboración da mesma como nas técnicas básicas para a súa exposición.

Esta asignatura acepta a dispensa académica de aquelos alumnos matriculados a tempo parcial.

Os alumnos con dispensa académica poden seguir a asignatura sen asistir a clase e contan co apoyo do profesor en tutorías cando o necesiten. Serán evaluados exclusivamente por a nota obtida no examen tanto na primeira como na segunda oportunidade

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B12 C2 C7 A asistencia a máis do 75 % de devanditas sesións corresponderase cun máximo do 5 % da nota final do alumno. 5
Traballos tutelados B12 C7 C2 A puntuación asignada ao traballo tutelado de desenvolvemento dun tema específico da asignatura, supoñerá un máximo dun 5 % da nota final do alumno.

A súa realización é obligatoria para superar a asignatura.

Cualificarase cun máximo de 10 puntos, sendo necesario obter máis de 4 para superar a asignatura.
5
Proba obxectiva B12 C2 C7 Realización do exame teórico/práctico dos contidos da materia, podendo incluírse tanto cuestións teóricas como prácticas, desenvolvidas ao longo do curso.

A puntuación desta proba suporá un máximo do 60 % da nota final do alumno. Será necesario obter unha puntuación mínima de 4 puntos sobre un máximo de 10 para superar a materia.
60
Presentación oral B12 C7 C2 A cualificación da presentación oral do proxecto de desenvolvemento dun tema específico da asignatura, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, supoñerá un máximo dun 5 % da nota final.

A realización de ambos é obligatoria para superar a asignatura.

Cualificarase cun máximo de 10 puntos, sendo necesario obter máis de 4 para superar a asignatura.
5
Traballos tutelados B12 C7 C2
Traballo tutelado de desenvolvemento do proxecto de cámara de máquinas dun buque.

A puntuación asignada a este punto corresponderase cun máximo do 25 % da nota final do alumno. A súa realización é obligatoria e necesaria para poder superar a asignatura.

Cualificarase cun máximo de 10 puntos, sendo necesario obter máis de 4 para superar a asignatura.
25
 
Observacións avaliación

Os requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase
terán que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán
os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, coas seguintes
excepcións:- Non será necesaria a realización da presentación oral do traballo
tutelado dun tema específico da asignatura. Polo tanto, neste caso, a puntuación asignada a este apartado (traballo tutelado dun tema específico) será dun 10 % do total da
cualificación.- A puntuación asignada á asistencia aos apartados de "Solución de
problemas" e "Sesións maxistrais", asignarase á "Proba obxectiva". Así,
nestes casos, a cualificación da proba obxectiva será dun 70 %.Esta asignatura acepta a dispensa académica de aquelos alumnos matriculados a tempo parcial.

Os alumnos con dispensa académica poden seguir a asignatura sen asistir a clase e contan co apoyo do profesor en tutorías cando o necesiten. Serán evaluados exclusivamente por a nota obtida no examen tanto na primeira como na segunda oportunidade


Fontes de información
Bibliografía básica Casanova Rivas, E. (2001). Máquinas para la Propulsión de Buques. Universidade da Coruña
Watson, D.G.M. (2002). Practical Ship Design. Elsevier
Lamb, T. (2003). Ship Design and Construction. Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME)

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Máquinas e motores térmicos marinos (en extinción)/730496017

Materias que continúan o temario
Deseño e optimización de plantas de enerxía e propulsión (en extinción)/730496005

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co obxectivo da acción 

número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción 

Green Campus Ferrol" precisase incluir nas nosas guías docentes o seguinte:

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

1.3. De se realizar en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio 

natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías