Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxectos de Buques e Artefactos Código 730496221
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Munín Doce, Alicia
Puente Varela, Basilio
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
a.munin@udc.es
basilio.puente@udc.es
Web
Descrición xeral O contido desta materia abarca o desenvolvemento dos coñecementos e técnicas de realizar o anteproxecto dun buque partindo dos requirimentos previstos de actividade. Estudaranse os diferentes parámetros que definen a súa arquitectura, relacións paramétricas, coeficientes, ecuacións de pesos e elementos que constitúen as variables de tipo económico para a súa construción e explotación

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Capacidade para o deseño de buques e artefactos mariños. BP1
CM2
CM7
Capacidade para a realización do proxecto de formas dun buque BP1
CM2
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques e temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de verificación que son : Ecuacións básicas de dimensionamiento de buques. Selección de configuración. Elección da solución máis favorable. Deseño das formas e do compartimentado do buque. Ecuacións de peso e desprazamento do buque:
Introducción Definicións
Requirimentos previstos de actividade
Actividades básicas no proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento Clasificación de buques
Diagramas básicos do proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento
O libro de conceptos dun buque
Costo inicial y costo de operación Descrición do custo inicial dun buque e os seus diferentes partidas
Criterios e métodos de avaliación económica.
Criterios e métodos de avaliación económica O orzamento do buque e criterio de mérito
Criterio de avaliación técnica e selección de dimensións e coeficientes
Dimensións e relacións entre as dimensións do buque
Selección de configuración, dimensións e coeficientes Xeneralidades
Variables independentes e dependentes
Selección da cifra de merito. Buques de referencia
Selección da configuración inicial
Selección de solucións e alternativas
Xogo típico de dimensións e coeficientes
Proxecto de formas Xeneralidades
Formulación do problema
Aspecto da curva de áreas seccionales
Contorno de proa. bulbo de popa
Métodos convencionais de proxecto de formas
Proxecto de formas a partir de series sistemáticas
Proxectos de pormas por distorsión de formas existentes
Cálculo de desprazamento Ecuación do desprazamento
Peso en rosca
Estimación do peso de aceiros e métodos para calcular o peso da estrutura do buque
Formulario vario para cálculo de pesos de diferentes compoñentes do peso en rosca do buque
Definición e distribución do peso en rosca
Peso morto
lastro

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B6 C7 C2 0 45 45
Estudo de casos B6 C7 C2 0 45 45
Solución de problemas B6 C2 C7 10 0 10
Proba oral B6 C2 C7 1 0 1
Sesión maxistral B6 C2 C7 35 0 35
 
Atención personalizada 14 0 14
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración e defensa do anteproxecto dun buque ou artefacto
Estudo de casos Análisise dos distintos casos / problemas abordados narealización do anteproxecto do buque.
Solución de problemas Dimensionamiento dun buque a partir duns requirimentos
Proba oral Defensa do traballo tutelado realizado.
Sesión maxistral Explicación dos coñecementos e técnicas da asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
Seguimento continuo do avance do proxecto.
Tutorías individualizadas ou de grupos reducidos para resolver as incidencias ou dificultades detectadas na elaboración do proxecto.

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados B6 C7 C2 Elaboración dun anteproxecto co alcance descrito non moodle dá materia.

O seguimiento contínuo dos traballos está condicionado ao cumprimento dos prazos estabrecidos, en caso contrario só evaluarase a entrega final.
90
Proba oral B6 C2 C7 Defensa do traballo tutelado realizado. 10
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, sendo necesaria a entrega en prazo dos traballos tutelados e realización da presentación oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Fontes de información
Bibliografía básica Watson (1998). Practical ship design.
Alvariño y Otros (2000). Proyecto básico del buque mercante.
Fernado Junco (2003). Proyectos de buques y artefactos.
Schneekluth (1987). Ship Design for Efficiency & Economy.
(). SOLAS ,MARPOL Y REGLAS DE SSCC.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que impartimos este curso,  por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte: ?Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ?Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social? do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

 A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

   ·   Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

   ·   Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

   ·   En caso de ser necesario realizalos en papel:

                  -     Non se empregarán plásticos

                 -      Realizaranse impresións a dobre cara.

                 -      Empregarase papel reciclado.

                 -      Evitarase a impresión de borradores.

Ademais:

·   Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural

·   Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e        profesionais.

·  Incorpórase perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de             ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…).

·  Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de     respeto e igualdade.

·  Deberanse detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías