Identifying Data 2019/20
Subject (*) Projects of Ships and Artifacts Code 730496221
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Lecturers
Díaz Casás, Vicente
Munín Doce, Alicia
Puente Varela, Basilio
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
a.munin@udc.es
basilio.puente@udc.es
Web
General description O contido desta materia abarca o desenvolvemento dos coñecementos e técnicas de realizar o anteproxecto dun buque partindo dos requirimentos previstos de actividade. Estudaranse os diferentes parámetros que definen a súa arquitectura, relacións paramétricas, coeficientes, ecuacións de pesos e elementos que constitúen as variables de tipo económico para a súa construción e explotación
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Capacidade para o deseño de buques e artefactos mariños. BJ1
CC2
CC7
Capacidade para a realización do proxecto de formas dun buque BJ1
CC2
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Os bloques e temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de verificación que son : Ecuacións básicas de dimensionamiento de buques. Selección de configuración. Elección da solución máis favorable. Deseño das formas e do compartimentado do buque. Ecuacións de peso e desprazamento do buque:
Introducción Definicións
Requirimentos previstos de actividade
Actividades básicas no proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento Clasificación de buques
Diagramas básicos do proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento
O libro de conceptos dun buque
Costo inicial y costo de operación Descrición do custo inicial dun buque e os seus diferentes partidas
Criterios e métodos de avaliación económica.
Criterios e métodos de avaliación económica O orzamento do buque e criterio de mérito
Criterio de avaliación técnica e selección de dimensións e coeficientes
Dimensións e relacións entre as dimensións do buque
Selección de configuración, dimensións e coeficientes Xeneralidades
Variables independentes e dependentes
Selección da cifra de merito. Buques de referencia
Selección da configuración inicial
Selección de solucións e alternativas
Xogo típico de dimensións e coeficientes
Proxecto de formas Xeneralidades
Formulación do problema
Aspecto da curva de áreas seccionales
Contorno de proa. bulbo de popa
Métodos convencionais de proxecto de formas
Proxecto de formas a partir de series sistemáticas
Proxectos de pormas por distorsión de formas existentes
Cálculo de desprazamento Ecuación do desprazamento
Peso en rosca
Estimación do peso de aceiros e métodos para calcular o peso da estrutura do buque
Formulario vario para cálculo de pesos de diferentes compoñentes do peso en rosca do buque
Definición e distribución do peso en rosca
Peso morto
lastro

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B6 C7 C2 0 45 45
Case study B6 C7 C2 0 45 45
Problem solving B6 C2 C7 10 0 10
Speaking test B6 C2 C7 1 0 1
Guest lecture / keynote speech B6 C2 C7 35 0 35
 
Personalized attention 14 0 14
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Elaboración e defensa do anteproxecto dun buque ou artefacto
Case study Análisise dos distintos casos / problemas abordados narealización do anteproxecto do buque.
Problem solving Dimensionamiento dun buque a partir duns requirimentos
Speaking test Defensa do traballo tutelado realizado.
Guest lecture / keynote speech Explicación dos coñecementos e técnicas da asignatura

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Case study
Supervised projects
Description
Seguimento continuo do avance do proxecto.
Tutorías individualizadas ou de grupos reducidos para resolver as incidencias ou dificultades detectadas na elaboración do proxecto.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B6 C7 C2 Elaboración dun anteproxecto co alcance descrito non moodle dá materia.

O seguimiento contínuo dos traballos está condicionado ao cumprimento dos prazos estabrecidos, en caso contrario só evaluarase a entrega final.
90
Speaking test B6 C2 C7 Defensa do traballo tutelado realizado. 10
 
Assessment comments
<p>Posta que a evaluación dos traballos tuteados e o estudo de casos realizaráse &nbsp;nas clases presenciais será necesario asistir ao menos a un 75% das mesmas para que sexan evaluadas. No caso de ser justificado adecuadamente poderáse eximir ao alumno de cumplir con esta condición.&nbsp;</p><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div>

Sources of information
Basic Watson (1998). Practical ship design.
Alvariño y Otros (2000). Proyecto básico del buque mercante.
Fernado Junco (2003). Proyectos de buques y artefactos.
Schneekluth (1987). Ship Design for Efficiency &amp; Economy.
(). SOLAS ,MARPOL Y REGLAS DE SSCC.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que impartimos este curso,&nbsp; por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte: ?Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: ?Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social? do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

&nbsp;A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

&nbsp; &nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

&nbsp; &nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

&nbsp; &nbsp;·&nbsp;&nbsp;&nbsp;En caso de ser necesario realizalos en papel:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Non se empregarán plásticos

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Realizaranse impresións a dobre cara.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Empregarase papel reciclado.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evitarase a impresión de borradores.

Ademais:

·&nbsp; &nbsp;Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural

·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; profesionais.

·&nbsp;&nbsp;Incorpórase perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ambos os sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas…).

·&nbsp;&nbsp;Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de&nbsp; &nbsp; &nbsp;respeto e igualdade.

·&nbsp;&nbsp;Deberanse detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para corrixilas.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.