Identifying Data 2019/20
Subject (*) Ship Hydrostatics and Hydrodynamics Code 730496222
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinador
Miguez Gonzalez, Marcos
E-mail
marcos.miguez@udc.es
Lecturers
Miguez Gonzalez, Marcos
Munín Doce, Alicia
Santiago Caamaño, Lucía
E-mail
marcos.miguez@udc.es
a.munin@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
General description O obxectivo desta materia é ampliar os coñecementos de hidrostática e á hidrodinámica naval, así como o modo de facer os cálculos de arquitectura e hidrodinámica naval, dos alumnos procedentes dos Graos en Propulsión e Servizos do Buque ou con coñecementos moderados nestas temáticas.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B8 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Capacidade para a comprensión dos fundamentos teóricos nos que se basean tanto a hidrostática como a hidrodinámica do buque, incluíndo a realización de todos os cálculos relacionados con ambos campos e a capacidade para analizar os resultados obtidos. BJ3
CC2
CC3
CC7

Contents
Topic Sub-topic
Hidrodinámica. Ampliación de Resistencia ó avance - Descomposición da resistencia ó avance.
- Métodos teóricos e experimentais de análisie de resistencia ó avance.
- Ensaios en canle de experiencias.
- Resistencia por formación de ondas.
Hidrodinámica. Cálculo de propulsores. Cavitación. - Teorías de funcionamiento do propulsor.
- Ensaios experimentais.
- Cavitación.
- Series sistemáticas.
Hidrodinámica. Cálculo de propulsores. Proxecto de hélices - Cálculo a diámetro óptimo.
- Cálculo a revolucións óptimas.
Hidrostática. Ampliación de estabilidade en estado intacto. Estabilidade transversal - Estabilidade transversal a pequenos e grandes ángulos.
- Estabilidade dinámica.
- Criterios de estabilidade en estado intacto.
- Experiencia de estabilidade
Hidrostática. Ampliación de estabilidade en estado intacto. Estabilidade lonxitudinal - Modificacións no trimado do buque pola variación da condición de carga.
Hidrostática. Ampliación de Varadas accidentais e controladas - Varada en dique seco.
- Varada en dique flotante.
- Varada involuntaria.
Hidrostática. Ampliación de Francobordo e arqueo - Francobordo. Convenio de Liñass de Carga de 1966. Protocolo de 1988.
- Arqueo. O Convenio de Arqueo de Buques de 1969.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech B8 C2 C3 C7 34 51 85
Objective test B8 C2 C3 C7 2 0 2
Problem solving B8 C2 C3 C7 12 6 18
Laboratory practice B8 C2 C3 C7 5 10 15
Oral presentation B8 C2 C3 C7 1 3 4
Supervised projects B8 C2 C3 C7 4 20 24
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos
Objective test Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Problem solving Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.

Laboratory practice Ao longo do curso realizarase unha práctica de laboratorio, que será de obrigada asistencia, e trala cal será necesario entregar unha memoria, na que se abordará un problema relacionado con ditas prácticas. A realización e entrega en prazo desta memoria, cuxo obxectivo, extensión e datas de entrega publicaranse na web (Moodle) da asignatura e faranse públicas nas clases presenciais, é tamén obrigatoria para superar a asignatura.
Oral presentation Presentación do traballo tutelado fronte o resto de alumnos e o docente da materia
Supervised projects Ao longo do curso será proposto un traballo tutelado, de caracter individual ou en grupo relacionado con algunha das partes en que se divide a asignatura.
Este será de caracter obrigatorio, e será imprescindible a realización e presentación pública do mesmo para superar esta materia.
A presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.
Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido e o seu caracter individual ou en grupo, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Problem solving
Oral presentation
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Description
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura, para a realización da memoria das prácticas e para a realización do traballo tutelado.

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase e que precisen de atención fora do horario de clases e/o titorías.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice B8 C2 C3 C7 A asistencia ás prácticas de laboratorio, así como a realización e entrega en data da memoria de prácticas, é imprescindible para superar a asignatura.

A cualificación da memoria das prácticas de laboratorio representará un máximo dun 10% sobre a nota da asignatura, a condición de que a cualificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de "Proba obxectiva"

10
Objective test B8 C2 C3 C7 A cualificación máxima desta proba obxectiva será dun 25 % da nota final do alumno.

Será necesario obter máis de 4 puntos sobre 10 na cualificación final da proba obxectiva para poder superar a asignatura.
25
Oral presentation B8 C2 C3 C7 A cualificación da presentación oral dos traballos tutelados, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, suporá un máximo dun 10 % da nota final.

No caso de que esta presentación non se programe (o que se definirá ó comezo de curso e se publicará no Moodle da asignatura), a nota dos traballos tutelados incrementarase ata ó 65%.

Aqueles alumnos que non entreguen o traballo tutelado en plazo para a súa avaliación na convocatoria ordinaria, e non realicen a presentación oral, terán unha calificación de 0 puntos neste apartado.
10
Supervised projects B8 C2 C3 C7 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 55% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva.

O desenvolvemento do traballo tutelado planificarase nunha serie de entregas; as datas destas entregas publicitaranse a principio de curso, nas clases presenciais e na plataforma Moodle da asignatura. Todos aqueles alumnos que non respeten estas datas de entrega, terán unha penalización dun 30 % da cualificación de cada entrega retrasada (ou na entrega derradeira se só se establece unha data de entrega). Esto é de aplicación tamén a aqueles alumnos que se presenten na convocatoria de segunda oportunidade ou na adiantada.
55
 
Assessment comments
<div id="contenedor">Dado
que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os
requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán
que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os
mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, con excepción de non
ser necesaria a realización da presentación oral do traballo tutelado,
nin a asistencia ás prácticas de laboratorio, nin a memoria destas
prácticas.<br />
<br />
Con todo, na data do exame correspondente, estes alumnos deberán
realizar un exame de prácticas, cuxa cualificación corresponderase cun 10 %
do total, e deberán responder a unha serie de preguntas sobre o
traballo tutelado, que contabilizarán cun 10 % do total.</div>

Sources of information
Basic

- Zazurca, A. Teoría del Buque. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid. 1983.

- de Juan García Aguado, J. M.&nbsp; Estática del buque. Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña. A Coruña. 2004.

- Tupper, E. C., Rawson, K. J. Basic ship theory, combined volume. Butterworth-Heinemann. 2001.

- Lewis, E. V. Principles of naval architecture second revision: stability and strength. SNAME. Jersey.1988.

- Biran, A., Lopez Pulido, R. Ship hydrostatics and stability. Butterworth-Heinemann. 2013.

- Zazurca, A. Resistencia Viscosa de Buques. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

- Baquero, J.A. Resistencia al Avance. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

- Baquero, J.A. Introducción a la propulsión de buques. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Ship Behavior and Maneuverability/730496204
Masters Thesis/730496216
Projects of Ships and Artifacts/730496221
Damage Stability/730496206

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":


A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia:

- Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sostenible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.