Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Ampliación de Hidrostática e Hidrodinámica Código 730496222
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Miguez Gonzalez, Marcos
Correo electrónico
marcos.miguez@udc.es
Profesorado
Miguez Gonzalez, Marcos
Munín Doce, Alicia
Santiago Caamaño, Lucía
Correo electrónico
marcos.miguez@udc.es
a.munin@udc.es
lucia.santiago.caamano@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é ampliar os coñecementos de hidrostática e á hidrodinámica naval, así como o modo de facer os cálculos de arquitectura e hidrodinámica naval, dos alumnos procedentes dos Graos en Propulsión e Servizos do Buque ou con coñecementos moderados nestas temáticas.

Competencias do título
Código Competencias do título
B8 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para a comprensión dos fundamentos teóricos nos que se basean tanto a hidrostática como a hidrodinámica do buque, incluíndo a realización de todos os cálculos relacionados con ambos campos e a capacidade para analizar os resultados obtidos. BP3
CM2
CM3
CM7

Contidos
Temas Subtemas
Hidrodinámica. Ampliación de Resistencia ó avance - Descomposición da resistencia ó avance.
- Métodos teóricos e experimentais de análisie de resistencia ó avance.
- Ensaios en canle de experiencias.
- Resistencia por formación de ondas.
Hidrodinámica. Cálculo de propulsores. Cavitación. - Teorías de funcionamiento do propulsor.
- Ensaios experimentais.
- Cavitación.
- Series sistemáticas.
Hidrodinámica. Cálculo de propulsores. Proxecto de hélices - Cálculo a diámetro óptimo.
- Cálculo a revolucións óptimas.
Hidrostática. Ampliación de estabilidade en estado intacto. Estabilidade transversal - Estabilidade transversal a pequenos e grandes ángulos.
- Estabilidade dinámica.
- Criterios de estabilidade en estado intacto.
- Experiencia de estabilidade
Hidrostática. Ampliación de estabilidade en estado intacto. Estabilidade lonxitudinal - Modificacións no trimado do buque pola variación da condición de carga.
Hidrostática. Ampliación de Varadas accidentais e controladas - Varada en dique seco.
- Varada en dique flotante.
- Varada involuntaria.
Hidrostática. Ampliación de Francobordo e arqueo - Francobordo. Convenio de Liñass de Carga de 1966. Protocolo de 1988.
- Arqueo. O Convenio de Arqueo de Buques de 1969.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B8 C2 C3 C7 34 51 85
Proba obxectiva B8 C2 C3 C7 2 0 2
Solución de problemas B8 C2 C3 C7 12 6 18
Prácticas de laboratorio B8 C2 C3 C7 5 10 15
Presentación oral B8 C2 C3 C7 1 3 4
Traballos tutelados B8 C2 C3 C7 4 20 24
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación e desenvolvemento dos temas teóricos e prácticos citados no apartado de contidos
Proba obxectiva Unha proba obxectiva que consistirá nun examen teórico e práctico dos contidos da asignatura.
Solución de problemas Ao longo do curso proporanse unha serie de problemas das distintas partes de asignatura, co obxectivo de complementar a formación teórica incluida nas sesións maxistrais.

Prácticas de laboratorio Ao longo do curso realizarase unha práctica de laboratorio, que será de obrigada asistencia, e trala cal será necesario entregar unha memoria, na que se abordará un problema relacionado con ditas prácticas. A realización e entrega en prazo desta memoria, cuxo obxectivo, extensión e datas de entrega publicaranse na web (Moodle) da asignatura e faranse públicas nas clases presenciais, é tamén obrigatoria para superar a asignatura.
Presentación oral Presentación do traballo tutelado fronte o resto de alumnos e o docente da materia
Traballos tutelados Ao longo do curso será proposto un traballo tutelado, de caracter individual ou en grupo relacionado con algunha das partes en que se divide a asignatura.
Este será de caracter obrigatorio, e será imprescindible a realización e presentación pública do mesmo para superar esta materia.
A presentación pública terá lugar nas horas lectivas do horario da materia, podendo acordar cos alumnos, en casos excepcionáis e sempre a criterio do profesor, outros horarios de defensa.
Os detalles das datas/prazos dos traballos, así como o seu contido e o seu caracter individual ou en grupo, publicaranse na web (Moodle) da asignatura e se farán públicas nas clases presenciais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Presentación oral
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada na realización dos problemas de cada unha das partes da asignatura, para a realización da memoria das prácticas e para a realización do traballo tutelado.

Este apartado é tamén de aplicación a aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase e que precisen de atención fora do horario de clases e/o titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B8 C2 C3 C7 A asistencia ás prácticas de laboratorio, así como a realización e entrega en data da memoria de prácticas, é imprescindible para superar a asignatura.

A cualificación da memoria das prácticas de laboratorio representará un máximo dun 10% sobre a nota da asignatura, a condición de que a cualificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de "Proba obxectiva"

10
Proba obxectiva B8 C2 C3 C7 A cualificación máxima desta proba obxectiva será dun 25 % da nota final do alumno.

Será necesario obter máis de 4 puntos sobre 10 na cualificación final da proba obxectiva para poder superar a asignatura.
25
Presentación oral B8 C2 C3 C7 A cualificación da presentación oral dos traballos tutelados, así como a participación na avaliación das presentacións do resto de alumnos, suporá un máximo dun 10 % da nota final.

No caso de que esta presentación non se programe (o que se definirá ó comezo de curso e se publicará no Moodle da asignatura), a nota dos traballos tutelados incrementarase ata ó 65%.

Aqueles alumnos que non entreguen o traballo tutelado en plazo para a súa avaliación na convocatoria ordinaria, e non realicen a presentación oral, terán unha calificación de 0 puntos neste apartado.
10
Traballos tutelados B8 C2 C3 C7 A calificación do traballo tutelado representará un máximo dun 55% sobre a nota da asignatura, sempre e cando a calificación das probas obxectivas sexa superior a un 4, como se pode apreciar no apartado de Proba obxectiva.

O desenvolvemento do traballo tutelado planificarase nunha serie de entregas; as datas destas entregas publicitaranse a principio de curso, nas clases presenciais e na plataforma Moodle da asignatura. Todos aqueles alumnos que non respeten estas datas de entrega, terán unha penalización dun 30 % da cualificación de cada entrega retrasada (ou na entrega derradeira se só se establece unha data de entrega). Esto é de aplicación tamén a aqueles alumnos que se presenten na convocatoria de segunda oportunidade ou na adiantada.
55
 
Observacións avaliación
<div id="contenedor">Dado
que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os
requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán
que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os
mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, con excepción de non
ser necesaria a realización da presentación oral do traballo tutelado,
nin a asistencia ás prácticas de laboratorio, nin a memoria destas
prácticas.<br />
<br />
Con todo, na data do exame correspondente, estes alumnos deberán
realizar un exame de prácticas, cuxa cualificación corresponderase cun 10 %
do total, e deberán responder a unha serie de preguntas sobre o
traballo tutelado, que contabilizarán cun 10 % do total.</div>

Fontes de información
Bibliografía básica

- Zazurca, A. Teoría del Buque. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid. 1983.

- de Juan García Aguado, J. M.&nbsp; Estática del buque. Servicio de Publicaciones de la Universidade da Coruña. A Coruña. 2004.

- Tupper, E. C., Rawson, K. J. Basic ship theory, combined volume. Butterworth-Heinemann. 2001.

- Lewis, E. V. Principles of naval architecture second revision: stability and strength. SNAME. Jersey.1988.

- Biran, A., Lopez Pulido, R. Ship hydrostatics and stability. Butterworth-Heinemann. 2013.

- Zazurca, A. Resistencia Viscosa de Buques. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

- Baquero, J.A. Resistencia al Avance. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

- Baquero, J.A. Introducción a la propulsión de buques. Sección de Publicaciones Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos. UPM. Madrid.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Comportamento e Maniobrabilidade/730496204
Traballo Fin de Máster/730496216
Proxectos de Buques e Artefactos/730496221
Estabilidade en Avarías/730496206

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":


A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia:

- Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

En caso de ser necesario realizalos en papel:

- Non se empregarán plásticos.
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sostenible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías