Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Novas Tecnoloxías de Enxeñería Naval(en extinción) Código 730496224
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Coordinación
Munín Doce, Alicia
Correo electrónico
a.munin@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Fernandez Rodriguez, Angel
Munín Doce, Alicia
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
angel.fernandezr@udc.es
a.munin@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B19 G14 Capacidade para analizar, valorar e corrixir o impacto social e ambiental das solucións técnicas
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C9 ABET (g) An ability to communicate effectively.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento sobre as tecnoloxías, normativas e ferramentas de incorporación recente ou futura no campo de ingeniería naval e oceánica e capacidade para a súa aplicación a casos reais. BP6
BP14
CM2
CM7
CM9
CM12
CM13

Contidos
Temas Subtemas
Asteleiro Intelixente IIOT
Xemelgo dixital
Realidade Aumentada

Novos Materiales
Novos sistemas de unión
Novos Materiaís
Novas embarcaciones / sistemas Demanda de novas embarcacións / sistemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B11 B19 C2 C9 C7 C12 C13 4 53 57
Estudo de casos B11 B19 C2 C9 C7 C12 C13 9 18 27
Proba oral B19 C9 C12 C13 1 3 4
Sesión maxistral B11 B19 C9 C7 C12 C13 17.5 5 22.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización en grupo dun proxecto propio sobre un dos sistemas / tecnoloxías analizadas na materia.
Estudo de casos Implementación de exemplos prácticos de aplicación de novas tecnoloxías da enxeniería naval.
Proba oral Defensa dos trabajllos realizados ante o alumanado e profesorado da materia.
Sesión maxistral Exposición dos principales elementos e das bases funcionáis das novas tecnoloxías aplicadas a enxeñería naval.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Descrición
Resolución das dúbidas e problemas xurdidos no desenvolvemento das actividades da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B11 B19 C2 C9 C7 C12 C13 Realización en grupo dun proxecto propio sobre un dos sistemas / tecnoloxías analizadas na materia. 40
Estudo de casos B11 B19 C2 C9 C7 C12 C13 Implementación de exemplos prácticos de aplicación de novas tecnoloxías da enxeniería naval. 40
Proba oral B19 C9 C12 C13 Defensa dos traballos realizados na materia 20
 
Observacións avaliación

A avaliación das obras supervisadas eo estudo de casos ademais da revisión do seu contido implica a defensa oral do mesmo.


Durante o curso realízase unha serie de seminarios, cuxa asistencia é
obrigatoria para a superación da materia. En caso de falla xustificada o
dispensa académica, poderá ser substituída por traballos específicos
sobre o tema abordado nel.


Na segunda oportunidade, pódense presentar os traballos tutelados eo
estudo de casos así como os traballos de substitución dos seminarios.

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

  • Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Educación e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto farase exclusivamente a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

 

Debe facer un uso sostible dos recursos ea prevención de impactos negativos sobre o medio natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías