Identifying Data 2019/20
Subject (*) Initiation to Research Code 730496228
Study programme
Mestrado Universitario en Enxeñaría Naval e Oceánica (plan 2018)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
Second Optional 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Computación
Economía
Empresa
Enxeñaría Naval e Industrial
Enxeñaría Naval e Oceánica
Química
Coordinador
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Lecturers
Díaz Casás, Vicente
E-mail
vicente.diaz.casas@udc.es
Web
General description
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B1 CB06 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB07 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB08 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB09 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
B6 G01 Capacidade para resolver problemas complexos e para tomar decisións con responsabilidade sobre a base dos coñecementos científicos e tecnolóxicos adquiridos en materias básicas e tecnolóxicas aplicables na enxeñaría naval e oceánica, e en métodos de xestión.
B11 G06 Capacidade para realizar investigación, desenvolvemento e innovación en produtos, procesos e métodos navais e oceánicos.
B20 G15 Capacidade para organizar e dirixir grupos de traballo multidisciplinares nunha contorna multilingüe, e de xerar informes para a transmisión de coñecementos e resultados.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C5 ABET (c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.
C8 ABET (f) An understanding of professional and ethical responsibility.
C12 ABET (j) A knowledge of contemporary issues.
C13 ABET (k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecemento dun grupo de investigación e capacidade para integrarse na estructura do mesmo para desenrolar nela unha tarefa de investigación do ámbito da enxeñería naval e oceánica. Ser capaz de realizar unaha estancia nun grupo de investigación realizando tarefas relacionadas coa súa titulación. BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BJ1
BJ6
BJ15
CC2
CC5
CC7
CC8
CC12
CC13

Contents
Topic Sub-topic
tema único Realización de prácticas en grupos de investigación da UDC, colaborando o formándose en tareas no eido da investigación.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 150 0 150
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects O estudante realizará as prácticas nun grupo de investigación na cal realizará un traballo de investigación relacionado coas competencias da súa titulación.

Personalized attention
Methodologies
Description
As prácticas estarán titorizadas por un titor profesional e por un titor académico, que serán os encargados de que se realicen correctamente.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B1 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B20 C2 C5 C8 C7 C12 C13 Unha vez rematadas as prácticas o/a estudante e o/a titor/a deberán presentar os seus informes, debiendose defender o mismo oralmente para a sua calificación.
100
 
Assessment comments
Para ser avaliado/a, o/ a alumno/a deberá ter subido ao Moodle da materia de

prácticas correspondente a documentación das mesmas.

Abrirase esta  tarefa para subir dita documentación, en caso de dúbida o que exista

algún problema contacte no correo o cordinador da materia.

A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
  • Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
  • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
<br />


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.