Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Loxística Industrial Código 730497234
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial (plan 2018)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Ríos Prado, Rosa
Correo electrónico
rosa.rios@udc.es
Profesorado
Crespo Pereira, Diego
Ríos Prado, Rosa
Correo electrónico
diego.crespo@udc.es
rosa.rios@udc.es
Web
Descrición xeral Materia onde se traballará sobre a loxística da empresa: Cadea de suministro, ubicación de instalación, rutas, almacéns e transporte.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 EG1 - Coñecementos e capacidades para organizar e dirixir empresas.
A10 EG2 - Coñecementos e capacidades de estratexia e planificación aplicados a distintas estruturas organizativas.
A12 EG4 - Coñecementos de contabilidade financeira e de custos.
A13 EG5 - Coñecementos de sistemas de información á dirección, organización industrial, sistemas produtivos e loxística, así como sistemas de xestión de calidade.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e profanos dun modo claro e sen ambigüidades.
B6 G1 - Ter coñecementos adecuados dos aspectos científicos e tecnolóxicos na Enxeñería Industrial.
B13 G8 - Aplicar os coñecementos adquiridos e resolver problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos e multidisciplinares.
B14 G9 - Ser capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B15 G10 - Saber comunicar as conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
C1 ABET (a) - An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C3 ABET (c) - An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability.
C6 ABET (f) - An understanding of professional and ethical responsibility.
C7 ABET (g) - An ability to communicate effectively.
C8 ABET (h) - The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context.
C9 ABET (i) - A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning.
C11 ABET (k) - An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidades para organizar e dirixir empresas. AP9
AP10
BP6
BP13
BP15
CP11
Coñecementos e capacidades de estratexia e planificación aplicadas a distintas estruturas organizativas. AP10
AP13
BP2
BP3
BP4
CP3
Coñecementos de contabilidade financieira e de costes. AP12
BP2
CP1
CP8
Coñecementos de sistemas de información a dirección, organización industrial, sistemas productivos e loxística e sistemas de xestión de calidade. AP9
AP13
BP14
CP1
CP6
CP7
Coñecementos sobre métodos e técnicas del transporte e manutención industrial. AP10
AP13
BP13
BP14
CP1
CP3
CP9

Contidos
Temas Subtemas
1. Xestión da cadea de suministro 1. Xestión da cadea de suministro
2. Sistemas de información xeográfica (GIS) 2. Sistemas de información xeográfica (GIS)
3. Métodos de ubicación de instalacions 3. Métodos de ubicación de instalacions
4. Deseño e xestión de almacens e inventarios 4. Deseño e xestión de almacens e inventarios
5. Transporte 5. Transporte
6. Planificación de rutas 6. Planificación de rutas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 A10 A12 A13 B2 B15 B6 C6 C8 C9 10.5 13.5 24
Solución de problemas A9 A10 A12 A13 B13 B14 C1 8.5 15.5 24
Prácticas a través de TIC A13 A10 C11 C1 10.5 19.5 30
Traballos tutelados A9 A10 A12 A13 B2 B3 B4 B13 B15 B14 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 2 26 28
Proba obxectiva A9 A10 A12 A13 B3 B4 B6 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 0 6 6
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de exposición dos temas da asignatura.
Solución de problemas Resolución de exercicios e problemas loxísticos.
Prácticas a través de TIC Resolución de casos prácticos a través de software como QGIS, Excel...
Traballos tutelados Resolución de casos prácticos titorizados polos docentes.
Proba obxectiva Examen final da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Titorizarase o alumnos no proceso de resolución dos casos propuestos.
Realizarase en horas acordadas entre el alumno e o docente, xa sexa en titoría como fora dela.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A9 A10 A12 A13 B2 B3 B4 B13 B15 B14 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 Plantexarasen un ou varios traballos tutelados durante el curso, con diferentes problemas loxísticos a resolver polo alumno, empleando las ferramenta ensinadas durante el curso. Contará coa titorización dos docentes da materia 60
Proba obxectiva A9 A10 A12 A13 B3 B4 B6 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C11 Exame da materia con preguntas tanto teóricas como prácticas. 40
 
Observacións avaliación

O "Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia" comunicarán ó inicio do curso a súa situación os profesores da materia, segundo establece a "Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de grao na UDC" (Art.3.b e 4.5) e as “Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (Art. 3 e 8b).

Para os alumnos que soliciten a dispensa académica a avaliación será igual ao resto xa que os traballos serán completados fóra do horario de clases. Tamén deberán ir o exame.

Os alumnos de segunda oportunidade que non seguiran a avaliación continua poderán ter un exame que os avalie do total das competencias, podendo ser este diferente dos que xa adquiriron competencias cos traballos e prácticas do curso.

Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Ballou, Ronald H. (1991). Logística empresarial : control y planificación. Díaz de Santos, Madrid
Mauleón, Mikel (2006). Logística y costos. Díaz de Santos, Madrid
Ballou, Ronald H. (2004). Logística: Administración de La Cadena de Suministro. Pearson Educación, México

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

1. A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:  

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.   

1.2.  Realizarase  a  través  de  Moodle,  en  formato  dixital  sen  necesidade  de  imprimilos  

1.3. De se realizar en papel:  

* Non se empregarán plásticos.  

* Realizaranse impresións a dobre cara.  

* Empregarase papel reciclado.  

* Evitarase a impresión de borradores. (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías