Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Desenvolvemento para Dispositivos Móbiles Código 730529021
Titulación
Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Electrónica e Sistemas
Enxeñaría de Computadores
Coordinación
Porta Trinidad, Juan
Correo electrónico
juan.porta@udc.es
Profesorado
Porta Trinidad, Juan
Vazquez Regueiro, Carlos
Correo electrónico
juan.porta@udc.es
carlos.vazquez.regueiro@udc.es
Web
Descrición xeral Aprender as características específicas do desenvolvemento e comercialización de videoxogos para dispositivos móbiles. O alumno adquirirá coñecementos para aproveitar as capacidades e funcionamiento do hardware específico destes dispositivos, como é o caso do acelerómetro, xiroscopio, GPS, pantalla multitáctil, etc. Aprenderá tamén cómo adaptar os contidos e mecánicas dun videoxogo debido ás diferencias e limitacións da capacidade gráfica e de potencia destes dispositivos.
Tamén preténdese que o alumno adquira coñecementos sobre os distintos métodos de monetización e venta específicos.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE01 - Coñecer o funcionamento e os actores do mercado de videoxogos
A30 CE30 - Construír, compoñer e programar un videoxogo
A34 CE34 - Coñecer e utilizar as características específicas dos dispositivos móbiles no deseño e desenvolvemento de videoxogos
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo
B6 CG1 - Capacidade de organización e planificación, especialmente na formulación de traballos conducentes á creación dos contidos audiovisuais dixitais que compoñen un videoxogo
B7 CG2 - Capacidade de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnolóxico e no campo da creación de contidos dixitais interactivos
B8 CG3 - Coñecementos informáticos, en especial os relativos ao uso de tecnoloxías e programas de última xeración no campo de estudo
B10 CG5 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas con que deben enfrontarse
B11 CG6 - Capacidade crítica e autocrítica necesaria en todo proceso creativo no que se busca un compromiso coa calidade do traballo, os resultados e as solucións propostas
B13 CG8 - Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica, integrando as diferentes partes do programa, relacionándoas e agrupándoas no desenvolvemento de produtos complexos
C2 CT2 - Capacidade de traballo persoal, organizado e planificado
C4 CT4 - Capacidade de abstracción, análise, síntese e estruturación da información e as ideas
C6 CT6 - Capacidade de enfrontarse a situacións novas e utilizar o coñecemento, tecnoloxía e información dispoñibles para resolver os problemas cos que debe de enfrontarse
C7 CT7 - Comprender e valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico na profesión e no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C8 CT8 - Coñecemento e utilización das novas tecnoloxías necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as características específicas dos dispositivos móbiles AP34
BP2
BP6
BP7
BP8
BP10
CP6
CP7
CP8
Coñecer a contorna e mercado específico dos xogos para móbiles AP1
BP1
BP3
BP4
BP5
BP11
CP6
CP7
Utilizar as características específicas dos dispositivos móbiles no deseño e desenvolvemento de videoxogos AP30
BP6
BP7
BP8
BP10
BP13
CP2
CP4
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Introducción a dispositivos móbiles Introdución ao curso
Dispositivos móbiles
Sistemas operativos e ecosistemas
Motores gráficos para dispositivos móbiles Creación de videoxogos
Motor gráfico Unreal
Plataforma Android
Servizos na nube para videoxogos Persistencia
Gamificación
Servizos de Google
Monetización de videoxogos Publicación en tendas
Publicidade
Compras integradas
Sensores en dispositivos móbiles Sensores inerciais
Localización GPS
Pantalla multitáctil
Realidade aumentada Conceptos básicos
ARCore de Google
ARCore en Unreal

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A1 A30 A34 B2 B5 B6 B7 B8 B13 C2 C6 C7 7 21 28
Traballos tutelados A1 A30 A34 B1 B2 B8 B10 B11 C2 C4 C6 C7 C8 3 24 27
Proba mixta A1 A30 A34 B2 B3 B4 C6 C8 2 1 3
Sesión maxistral A1 A30 A34 B1 B4 B8 B10 C4 C7 C8 8 8 16
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Os alumnos desenvolverán prácticas no laboratorio para o estudo e aprendizaxe das especificidades dos dispositivos móbiles (A34), a súa contorna (A1) e a programación de videoxogos (competencia A30 e A34).

Exporanse unha serie de prácticas seguindo un guión para que o alumno se familiarice cos conceptos e procedementos básicos do emprego do motor gráfico Unreal en plataformas Android (competencias B2, B5, B6, B7, B8, C6 e C7).

Tamén se promoverá a ampliación e mellora das funcionalidades básicas de cada práctica proposta así como a discusión e a resolución de problemas (competencias B2, B5, C2 e C6).

As prácticas constan dunha parte presencial (que se entrega ao acabar) e outra non presencial.

Os alumnos a tempo parcial poderán presentar todas as prácticas de forma non presencial.
Traballos tutelados Pedirase aos alumnos que se organicen en grupos e que propoñan traballos (videoxogos) que profundicen en temas tratados na materia (competencias A1, A30 e A34) e exploren novos coñecementos (competencias B10, B11, C6, C7 e C8). Valorarase especialmente que o xogo sexa funcional e robusto (competencia B1, B2 e B8).

Cada grupo estará composto por un número reducido de alumnos (tipicamente entre 1 e 4), polo que a coordinación e a metodoloxía de traballo en grupo é moi importante. Tamén se pedirá un pequeno informe de seguemento nas principais fases de desenvolvemento (competencias C1, C2, C4 e C10).

As ideas e problemas discutiranse fundamentalmente durante as horas de tutoría ou por internet.
Proba mixta Exame sobre os contidos da materia que combinará preguntas de teoría coa resolución de problemas.

Neste tipo de probas comprobarase a adquisición de competencias A34, B8, C1, C4.
Sesión maxistral Exposición didáctica dos contidos teóricos da materia empregando diapositivas e outros recursos TIC. Tamén se exporán en detalle a implementación de videoxogos e funcionalidades básicas para que os alumnosos poidan implementar e testear durante as prácticas de laboratorio.

Este tipo de sesións está orientado á adquisición dos coñecementos asociados ás competencias A1, A30, A34 e B8, e como guía para a adquisición autónoma de novos coñecementos e competencias (competencia C7). Tamén se fomentará a discusión e a valoración crítica das diferentes alternativas e enfoques na resolución de problemas (competencias B1, B4, B10, C1 e C8).

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Prácticas de laboratorio: Atender e resolver dúbidas do alumnado en relación ás prácticas propostas ou realizadas no laboratorio. Promover o razoamento crítico e a proba das diferentes opcións.

Traballos tutelados: Atender e resolver dúbidas do alumnado en relación aos traballos tutelados propostos.
Axudar na adecuación das propostas dos alumnos e tamén na organización e planificación do traballo ao longo do semestre.

Sesión maxistral: Atender e resolver dúbidas do alumnado en relación á materia teórica exposta nas clases. Utilización de materiais complementarios aos empregados nas clases.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A30 A34 B2 B5 B6 B7 B8 B13 C2 C6 C7 Avaliación do traballo realizado polo alumno nas prácticas de laboratorio mediante probas mixtas. 40
Traballos tutelados A1 A30 A34 B1 B2 B8 B10 B11 C2 C4 C6 C7 C8 Avaliación dos traballos tutelados desenvolvidos polo alumno mediante probas mixtas. 40
Proba mixta A1 A30 A34 B2 B3 B4 C6 C8 Valoraranse os coñecementos da materia (incluíndo a resolución de problemas) mediante probas mixtas. 20
 
Observacións avaliación

A materia apróbase obtendo polo menos o 50% da cualificación.

É necesario obter máis dun 20% da nota en cada apartado: práctica de laboratorio, traballo tutelado e proba mixta.

Os alumnos a tempo parcial poderán presentar todas as prácticas de forma non presencial e non terán que asistir a todas as clases maxistrales.

Pero a asistencia á proba mixta e á defensa do traballo tutelado é obrigatoria.

Na segunda oportunidade poderase realizar unha nova proba mixta e presentar ou ampliar o traballo tutelado ou as prácticas de laboratorio. 


Fontes de información
Bibliografía básica
 • Wie Meng Lee (2012). Android 4 Desarrollo de aplicaciones. Wrox (Anaya Multimedia)
 • Reto Meier (2016). Professional Android. Wrox
 • Nitish Misra (2015). Learning Unreal Engine Android Game Development, , PACK Publishing
 • Varios autores. Unreal Engine 4 Documentation oficial. https://docs.unrealengine.com
 • Micheal Lanham (2018). Fundamentals of Google ARCore: Learn to build augmented reality apps for Android, Unity, and the web with Google ARCore.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Programación para Videoxogos/730529008
Márketing Estratéxico de Videoxogos/730529001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Rendemento e Optimización de Videoxogos/730529018
Programación Avanzada para Videoxogos/730529019

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega dos traballos documentales que se realicen nesta materia:

 • Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático
 • Realizará a través de Moodle ou similar, en formato dixital sen necesidade de imprimilos
 • En caso muy excepcional de ser necesario realizalos en papel:
  • Non se emplegarán plásticos
  • Realizaranse impresións a doble cara.
  • Emplegarase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.

Ademáis, traballarase para identificar e modificar prejuicios e actitudes sexistas, e influirase no contorno para modificalos e fomentar valores de respeto e igualdade.

En xeneral, pondrase especial empeño en detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para correxilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías