Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Simulación Código 730529032
Titulación
Máster Universitario en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Optativa 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Lugris Armesto, Urbano
Correo electrónico
urbano.lugris@udc.es
Profesorado
Lugris Armesto, Urbano
Correo electrónico
urbano.lugris@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral O obxectivo é aprender a simular dentro dun motor de videoxogos o comportamento físico do mundo real. Isto inclúe a simulación de sustancias
con comportamentos moi particulares, como pode ser o caso das sustancias líquidas ou gasosas.

O alumno tamén aprenderá fundamentos básicos da física asociada ao comportamento de obxectos (p.ex.: vehículos) ou efectos (p.ex.: explosións)
que poidan ser necesarios dentro dun videoxogo.

Competencias do título
Código Competencias do título
A30 CE30 - Construír, compoñer e programar un videoxogo
A33 CE33 - Coñecer e aplicar as técnicas que permiten simular dentro de videoxogos comportamentos físicos do mundo real
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 CB10 - Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo
B6 CG1 - Capacidade de organización e planificación, especialmente na formulación de traballos conducentes á creación dos contidos audiovisuais dixitais que compoñen un videoxogo
B7 CG2 - Capacidade de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnolóxico e no campo da creación de contidos dixitais interactivos
B8 CG3 - Coñecementos informáticos, en especial os relativos ao uso de tecnoloxías e programas de última xeración no campo de estudo
B10 CG5 - Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas con que deben enfrontarse
B11 CG6 - Capacidade crítica e autocrítica necesaria en todo proceso creativo no que se busca un compromiso coa calidade do traballo, os resultados e as solucións propostas
B13 CG8 - Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica, integrando as diferentes partes do programa, relacionándoas e agrupándoas no desenvolvemento de produtos complexos
C2 CT2 - Capacidade de traballo persoal, organizado e planificado
C4 CT4 - Capacidade de abstracción, análise, síntese e estruturación da información e as ideas
C5 CT5 - Asunción da importancia da aprendizaxe ao longo da vida e capacidade de autoaprendizaje mediante a inquietude por buscar e adquirir novos coñecementos
C6 CT6 - Capacidade de enfrontarse a situacións novas e utilizar o coñecemento, tecnoloxía e información dispoñibles para resolver os problemas cos que debe de enfrontarse
C7 CT7 - Comprender e valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico na profesión e no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C8 CT8 - Coñecemento e utilización das novas tecnoloxías necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os fundamentos físicos dos fenómenos que se poden simular en videoxogos, como movemento de vehículos, tecidos ou partículas. BP1
BP3
BP4
BP5
BP7
BP10
CP4
CP5
CP7
Aprender como se aplican devanditos conceptos de forma práctica dentro dun motor de videoxogos. AP30
AP33
BP1
BP2
BP5
BP6
BP7
BP8
BP10
BP11
BP13
CP2
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Físicas Mecánica de sólidos
Contacto e impacto
Líquidos Fundamentos de simulación de líquidos
Aplicación nun motor de videoxogos
Roupa e pelo Simulación de roupa e pelo nun motor de videoxogos
Partículas Fundamentos de simulación de partículas
Efectos de partículas nun motor de videoxogos (fume, lume)
Vehículos Introdución á dinámica de vehículos
Simulación de vehículos nun motor de videoxogos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A33 B1 B5 B8 C4 C5 C7 C8 17 0 17
Solución de problemas B2 B5 B7 B8 B10 B13 C4 C5 C6 C7 C8 11 0 11
Traballos tutelados A30 A33 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B13 C2 C4 C5 C6 C7 0 54 54
Estudo de casos A33 A30 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B10 B13 C7 9 0 9
Seminario B10 C7 C5 4 0 4
Simulación A30 A33 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B13 C2 C4 C5 C6 C7 C8 0 54 54
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación en clase das bases teóricas da simulación
Solución de problemas Solución de problemas básicos de mecánica de sólidos, contacto, dinámica de vehículos, etc.
Traballos tutelados Aplicación da simulación física a un videoxogo: traballo en clase
Estudo de casos Ver cómo se simulan os diferentes fenómenos físicos dentro dun motor de videoxogos
Seminario Charla dun experto na materia
Simulación Aplicación da simulación física a un videoxogo: traballo autónomo

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Estudo de casos
Simulación
Descrición
Todas as prácticas serán realizadas baixo a tutela do profesor. Tamén se poderán resolver dúbidas durante o horario de tutorías.

No caso de estudantes con dispensa académica, proporcionarase ao estudante material para que poida realizar a maioría das prácticas de forma non presencial, e o profesor atenderao durante as tutorías sempre que este solicíteo, ou noutro horario se non puidese acudir no horario de tutorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A30 A33 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B13 C2 C4 C5 C6 C7 Avaliarase o grao de consecución dos obxectivos do proxecto, de acordo á complexidade do mesmo 40
Estudo de casos A33 A30 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B10 B13 C7 Avaliarase a capacidade do alumno para resolver os problemas prácticos expostos 20
Simulación A30 A33 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B13 C2 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliarase o grao de consecución dos obxectivos do proxecto, de acordo á complexidade do mesmo 40
 
Observacións avaliación

No caso de estudantes con dispensa académica, a avaliación basearase nun seguimento do traballo realizado durante o curso, e no proxecto final que devanditos alumnos tamén terán que realizar.


Fontes de información
Bibliografía básica Tavakkoli, A. (2015). Game Development and Simulation with Unreal Technology. CRC Press
Emperore, K. & Sherry, D (2015). Unreal Engine Physics Essentials. Packt Publishing

Bibliografía complementaria Beer, F.P. and Johnston, E.R. (2013). Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica. McGraw-Hill
Goldstein, H. (2009). Mecánica clásica. Reverté
Beer, F.P. and Johnston, E.R. (2013). Mecánica vectorial para ingenieros: Estática. McGraw-Hill


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega de traballos que se realicen nesta materia:
- Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
- Realizarase a través da web da materia, en formato dixital, sen necesidade de imprimilos.
- En caso de ser necesario realizalos en papel: non se empregarán plásticos; realizaranse impresións a dobre cara; empregarase papel reciclado; evitarase a impresión de borradores.

Débese facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías