Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) TERMODINÁMICA Código 730G03014
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Calvo Diaz, Jose Ramon
Correo electrónico
jose.ramon.calvo@udc.es
Profesorado
Calvo Diaz, Jose Ramon
Lamas Galdo, Isabel
Correo electrónico
jose.ramon.calvo@udc.es
isabel.lamas.galdo@udc.es
Web http://www.udc.es
Descrición xeral Estudo da relación entre o calor, traballo e diversas formas de enerxía.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A7 CR1 - Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B3 CB03 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e aplicación á resolución de problemas de enxeñaría. A7
B1
B3
B5
B7
B9
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación, que son: Fundamentos
Enerxía e principio de conservación da enerxía
Entropía
Exergía
Problemas aplicados á enxeñaría
1. Introducción á termodinámica
¿Qué é a termodinámica?
Sistema
Propiedade ou función de punto e función de proceso
Estado
Proceso
Propiedade enerxía interna e propiedade entalpía
Calor específico e capacidade térmica
Fase
Gas ideal
Propiedade temperatura e Ley Cero da Termodinámica
Propiedade densidade
Propiedade presión
2. Conceptos de traballo e calor e Primeiro Principio (Conservación da Enerxía) Enerxía
Transferencia de energía por calor
Transferencia de energía por traballo
Conservación da Enerxía (Primera Ley da Termodinámica) para sistemas
cerrados
3. Propiedades dunha substancia pura Introducción
Procesos de cambio de fase en sustancias puras
Diagramas de propiedades
Táboas de propiedades
Propiedades de sustancias incompresibles
Propiedades de gases ideais
Postulado de estado
Estados de referencia
4. Conservación da enerxía e a Primeira Ley da Termodinámica Introducción
Conservación da masa en volumes de control
Conservación da enerxía en volúmes de control
Exemplos de conservación da masa e energía en estado estacionario
Esemplos de conservación da masa e energía en régimen transitorio
5. Segunda Ley da Termodinámica e introducción ós ciclos termodinámicos Introducción
Baños, depósitos ou focos térmicos
Máquinas térmicas cíclicas: motores térmicos, refrixeradores e bombas de calor
Enunciados de Kelvin-Planck e Clausius para o Segundo Principio (ou
Segunda Ley) da Termodinámica
Eficiencias máximas de máquinas térmicas cíclicas
6. A entropía Desigualdade de Clausius
Definición de entropía
Táboas de entropía
Diagramas de propiedades que implican entropía
Relacións Tds
Variación de entropía de focos térmicos
Variación de entropía de sustancias incompresibles
Variación de entropía de gases ideais
Principio de incremento de entropía
Procesos isoentrópicos
Balance de entropía para sistemas cerrados e volumes de control
Entropía do universo
Volumes de control con unha entrada e unha saída en estado estacionario
Rendimientos isoentrópicos (ou internos) de bombas, compresores, turbinas e toberas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 22 44 66
Sesión maxistral A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 21 42 63
Actividades iniciais A7 B1 B3 B5 B7 B9 C6 C4 10 0 10
Proba mixta A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 4 6 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Clases en aula de informática.
Sesión maxistral Clases de pizarra.
Actividades iniciais Realizarase un exame parcial que abarcará aspectos iniciais.
Proba mixta Exame que abarcará a totalidade do temario.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Proba mixta
Actividades iniciais
Descrición
A atención será mediante titorías e correo electrónico.

Permítese dispensa académica. Os alumnos que a soliciten deberanse de poñer en contacto co profesor para compensar.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 A avaliación consistirá en atribuír unha nota a cada exercicio que entrega o alumno. 20
Proba mixta A7 B1 B3 B5 B7 B9 C4 C6 Exame que abarcará a totalidade do temario. 70
Actividades iniciais A7 B1 B3 B5 B7 B9 C6 C4 Exame parcial que abarcará aspectos iniciais. 10
 
Observacións avaliación

Para os alumnos de dispensa académica as prácticas serán substituidas por actividades propostas polo profesor. A ponderación
na cualificación é a mesma que para as prácticas a través de TIC.

Os criterios de avaliación da 2ª oportunidade son os mesmos que os da 1ª oportunidade agás que, en caso de realizar exames parciais, a nota obtida nos mesmos non se terá en conta en 2ª oportunidade.

Para aprobar é necesario obter ao menos un 4 no exame final e un 5 na nota global.


Fontes de información
Bibliografía básica Y. A. Cengel (). Ecuaciones Diferenciales para Ingeniería y Ciencias. McGraw-Hill
M. Moran y H. N Shapiro (). Fundamentos de Termodinámica Técnica. John Willey & Sons
J. Mª Sáiz Jabardo (). Introducción a la Termodinámica.
Y. A. Çengel; M. A. Boles. (). Thermodynamics. McGraw-Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G01101
FÍSICA I/730G01102
ECUACIÓNS DIFERENCIAIS/730G01110
MECANICA/730G01118

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
MECÁNICA DE FLUÍDOS/730G01119
CALOR E FRÍO INDUSTRIAL/REFRIXERACIÓN/730G03020
MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS/730G03023

Observacións

Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Educación e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

            A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

              • Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

             • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

             • Se é necesario facelos en papel:

                  - Os plásticos non serán utilizados

                 - As impresións dobre cara realizaranse.

                 - Usarase o papel reciclado.

                 - Evitarase a impresión de borradores.

              • Debe realizarse o uso sostenible de recursos e prevención de impactos negativos sobre o medio natural

              • Hai que ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais

              • A perspectiva de xénero incorpórase á docencia desta materia (usarase a lingua non sexista, a bibliografía dos autores de ambos sexos será utilizada, a intervención na clase dos alumnos será incentivada ...)

              • Realizarase o traballo para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas e influirase o medioambiente para modificar e promover valores de respecto e igualdade.

              • Deben detectarse situacións de discriminación e propoñerán accións e medidas para corrixilos.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías