Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA Código 730G03016
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Leira Rejas, Alberto Jose
Correo electrónico
alberto.leira@udc.es
Profesorado
Leira Rejas, Alberto Jose
Correo electrónico
alberto.leira@udc.es
Web http://https://moodle.udc.es/
Descrición xeral Coñecer o funcionamento dos principais compoñentes electrónicos.
Analizar de forma práctica (simulación e montaxes reais) e teórica circuítos electrónicos básicos.
Manexo basico dos equipos de medida (osciloscopio e polímetro) e de alimentación (xerador de sinal e fonte de alimentación).
Manexo basico do software para a simulación de circuítos electrónicos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A11 CR5 - Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB03 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 B3 - Ser capaz de concibir, deseñar ou poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema formulado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a un público tanto especializados como leigo dun xeito claro e sen ambigüidades
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos da electrónica A11
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
C1
C2
C4
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
1. Compoñentes electrónicos Tipoloxías e características de compoñentes activos e pasivos
2. Circuitos con semiconductores Mecánica do semiconductor: Unión PN
Diodos de unión
Tipos de diodos
Circuitos con diodos
3. Amplificadores convencionais Transistores bipolares
Transistores Mosfet
4. Amplificadores operacionais. Circuitos lineais e non lineais Modelo Ideal. Parámetros Fundamentais
Circuitos lineais (inversor, non inversor, seguidor de tensión, etc)
Circuitos non lineais (comparadores, amplificadores logarítmicos
e antilogarítmicos, rectificadores de precisión, etc)
Amplificadores diferenciais e de instrumentación
5. Circuítos lineais e non lineais básicos. Xeradores de sinal e multivibradores. Aestables
Monoestables
Biestables
Circuito integrado 555
6.Técnicas de análises e simulación de circuítos electrónicos analóxicos Aspectos xerais sobre simulación electrónica.
Introducción ó análise de circuitos electrónicos
Filtros analóxicos activos e pasivos
Sensores e transductores.
Optoelectrónica
Convertidores AD/DA


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 3 4.5 7.5
Prácticas de laboratorio A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 10 2 12
Sesión maxistral A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 30 33 63
Proba mixta A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 0 5 5
Traballos tutelados A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 3 5.5 8.5
Solución de problemas A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 20 30 50
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Durante o curso propoñeranse problemas para que os alumnos os resolvan de foma teórica e práctica mediante simulación. A súa realización é voluntaria e avaliable. Unha solución detallada de cada problema proposto publicarase na FV para a autoevalución do alumno. Unha das prácticas de laboratorio realízase de forma non presencial realizando un titorial para a aprendizaxe básica de creación e análise de circuítos electrónicos con Orcad Pspice.
Prácticas de laboratorio Consistirá na montaxe real e simulación de circuítos electrónicos básicos utilizando os aparatos de medida e de alimentación básicos (osciloscopio, funete alimentación, xerador de sinal e polímetro) e o programa de simulación electrónica Orcad Pspice.
Sesión maxistral Nas sesións maxistrais desenvólvense os contidos da materia tanto a nivel teórico como práctico.
Proba mixta Unha exame con contidos teórico-prácticos da asignatura
Traballos tutelados Elaboración e exposición dun traballo sobre contidos da asignatura a propoñer polo profesor
Solución de problemas Durante as sesións maxistrais formúlanse supostos prácticos para a súa resolución. Na devandita resolución foméntase a participación do alumno.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Prácticas a través de TIC
Solución de problemas
Sesión maxistral
Proba mixta
Traballos tutelados
Descrición
Nesta asignatura, dado o nivel de virtualización, admítese a dispensa académica e a dedicación a tempo parcial, sin esquecer a obrigatoriedade de aprobar as prácticas de laboratorio.
Asociadas ás leccións Maxistrais, presentación oral e as sesións prácticas, cada alumno dispón para a resolución das súas posibles dúbidas e/ou problemas, das correspondente sesións de titoría personalizada.
Aqueles alumnos e alumnas con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e
dispensa académica de exención de asistencia deberán poñerse en contacto co profesor responsable para que lle proporcione materiais e unha guía de seguimento da materia, que lle permita a superación da mesma.

Estes materiais poderán ser, así mesmo, publicados na contorna virtual da materia.
Ademáis, proporanse unhas tutorías específicas para as personas que teñan dispensa académica, de cara a preparar o examen de laboratorio.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 A súa realización con asistencia e aproveitamento axeitado, terá unha valoración de 6 puntos (se o alumno/a non tivo ningunha falta de asistencia), 5 puntos (se o alumno/a tivo unha falta de asistencia) e en caso de ter 2 ou máis faltas obterá un No Apto, (terá dereito a un exame de prácticas, unha vez que realice o exame final e obteña unha cualificación suficiente nese final).

Na última práctica incluiranse uns exercicios de prácticas puntuables dende 0 a 2 puntos máximo, a realizar polos alumnos que obtivesen un aprobado nas prácticas.

O aprobado en prácticas é imprescindible para aprobar a materia.
A nota obtida nas Prácticas de Laboratorio gárdase para o curso seguinte.
8
Prácticas a través de TIC A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 Durante o curso propoñeranse problemas para que os alumnos os resolvan de forma teórica e práctica mediante simulación.

A nota obtida nas Prácticas a través de TIC, non se garda para o curso seguinte.
15
Proba mixta A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 Farase un examen parcial aparte do examen final de xuño e da oportunidade de xullo. Ese examen é liberatorio ate a convocatoria de xullo (inclusive) 70
Traballos tutelados A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C4 C5 C6 Farase unha presentación oral do traballo realizado. Puntuaranse os contidos e a propia exposición 7
 
Observacións avaliación

Para aprobar a materia hai que
obter unha puntuación mínima de 50 puntos sobre 100. A nota final
obterase sumando as puntuacións obtidas en Prácticas a través de TIC,
Prácticas de laboratorio, Traballos tutelados, Proba mixta, sempre e cando se cumpran as seguintes condicións:

Que se realizaron e aprobaron as Prácticas de laboratorio e ademais:

- Obter polo menos 14 puntos no exame parcial, polo menos 14 no final e que a suma total valla 35 puntos.

- No caso de non obter polo menos 14 puntos no exame parcial, deberá repetirse esta parte no exame final e aplicarase o devandito no apartado anterior.

No caso de obter al menos 17.5 puntos nunha parte na convocatoria de xuño ou no parcial,  gardarase esa parte como superada na convocatoria de xullo, si ben a calificación na acta de xuño será de suspenso.

Exemplos

Primeiro parcial 14 puntos. Exame final 22 puntos. Total 36 puntos. Apta a parte obxectiva

Primeiro parcial 10 puntos. No  final repítese o primeiro parcial

Primeiro parcial 18 puntos. Exame final 10 puntos. Non apto pero gárdase o primeiro parcial para xullo

etc

Non se gardará para cursos sucesivos nada que non sexan as prácticas de laboratorio.

Tendo en conta que a asistencia e realización das prácticas é obrigatoria para superar a materia, os alumnos e alumnas con recoñecemento  de dedicación  a tempo    parcial  e  dispensa académica de exención de asistencia, terán que realizar un exame extraordinario de laboratorio, tras a realización do exame da materia na primeira oportunidade.
Para axudar á superación da mesma, o profesor achegaralles unhas adendas complementarias aos guións das prácticas, cunha mellor comprensión das mesmas e facilitar a preparación do citado exame.
O mesmo é aplicable para a segunda oportunidade.

Por tanto, remítese ás persoas con dispensa académica ao apartado 6 da guía, para preparar o exame de laboratorio.


Fontes de información
Bibliografía básica

Hambley, Allan (2002). Electrónica. Prentice-Vestíbulo

Norbert R. Malik, Circuítos Electrónicos Análise, Simulación e Deseño, Prentice Hall, 1998.

Pallas Areny. Sensores e acondicionadores de sinal. Marcombo.

Floyd T.L (2000). Fundamentos de Sistemas Dixitais. Prentice-Vestíbulo, 7ª Ed

Recursos dispoñibles na Facultade Virtual de a UDC (titoriais, problemas, software, FAQ, tutorias online etc.)

Bibliografía complementaria

Maloney, Timothy J(1997). Electrónica Industrial Moderna.Prentice-Hall, 3ª Ed.

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volume I: Circuítos DC e AC, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro,

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volume II: Dispositivos, circuítos e amplificadores operacionais, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro,

Roy W. Godoy, OrCAD PSpice para Windows Volume III: Datos e comunicacións dixitais, Prentice Hall, 2003, Capítulo de libro,


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
FUNDAMENTOS DA ELECTRICIDADE/730G03012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

          

 A entrega dúas  traballos  documentais  feitos  neste asunto:

              •  Pedirase en formato virtual e /  ou soporte informático

             •  Realizarase a través de Moodle, en formato  dixital  sen  necesidade de imprimir

             • Se  é necesario  facelos en papel:

                  - Vos plásticos  non utilizaranse

                 -  As  impresións  dobre cara  realizaranse.

                 -  Usarase ou papel reciclado.

                 -  Evitarase a impresión de borradores.

 Debe  ter en  conta a importancia dous principios éticos relacionados  cos valores dá  sustentabilidade nos  comportamentos  persoais e  profesionais(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías