Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) CALOR E FRÍO INDUSTRIAL/REFRIXERACIÓN Código 730G03020
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Construcións Navais
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Lamas Galdo, Isabel
Correo electrónico
isabel.lamas.galdo@udc.es
Profesorado
Lamas Galdo, Isabel
Correo electrónico
isabel.lamas.galdo@udc.es
Web
Descrición xeral Aportar ao alumno os fundamentos da transmisión de calor e introducilo no equipo básico implicado nesta operación.
Asentar e completar os coñecementos do alumno sobre conducción e convección de calor, incorporar o estudio da radiación como mecanismo de transporte.
Estudiar os fundamentos da transmisión de calor en fluxo externo e interno de fluidos para a súa posterior aplicación a operacións basadas na mecánica de fluidos.
Dar unha visión global dos equipos de intercambio de calor de uso industrial, e capacitar o alumno para realizar o deseño de algúns equipos sinxelos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A21 TEM3 - Coñecementos aplicados de enxeñaría térmica.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB03 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 B3 - Ser capaz de concibir, deseñar ou poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema formulado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a un público tanto especializados como leigo dun xeito claro e sen ambigüidades
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B8 B7 - Deseñar e realizar investigacións en ámbitos novos ou pouco coñecidos, con aplicación de técnicas de investigación (con metodoloxías tanto cuantitativas como cualitativas) en distintos contextos (ámbito público ou privado, con equipos homoxéneos ou multidisciplinares etc.) para identificar problemas e necesidades
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C3 C5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer aplicacións da enxeñaría térmica. A21
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques o temas seguintes desenrolan os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación que son: Ingeniería térmica. Transmisión de calor
Refrixeración industrial
Climatización
1. Introducción á transmisión de calor Introducción
Modos de transferencia de calor
Conservación da enerxía
2. Conducción de calor unidimensional en estado estacionario
Introducción
Ecuación xeral da conducción de calor
Coordinadas cartesianas
Circuito eléctirco análogo en coordinadas cartesianas
Resistencia térmica de contacto
Coordinadas cilíndricas
Circuito eléctirco análogo en coordinadas cilíndricas
Coordinadas esféricas
Circuito eléctirco análogo en coordinadas esféricas
Aletas
3. Métodos numéricos Introducción
Resolución de ecuacións
4. Conducción de calor unidimensional en réxime transitorio Análise simplificada
Sólidos semi-infinitos
Outros casos
5. Convección forzada. Fluxo exterior Introducción
Fluxo exterior a placas planas
Fluxo exterior a cilindros
Fluxo exterior a esferas
Fluxo exterior a bancos de tubos
Outros casos
6. Convección forzada. Fluxo interior Rexión de entrada hidrodinámica
Rexión de entrada térmica
Correlacións para conductos circulares. Fluxo laminar
Correlacións para conductos circulares. Fluxo turbulento
Correlacións para conductos non circulares
Distribución de temperaturas
7. Convección libre Introducción
Correlacións para placas verticais
Correlacións para placas inclinadas e horizontais
Correlacións para cilindros
Correlacións para esferas
8. Convección con cambio de fase Ebulición
Condensación
9. Intercambiadores de calor Tipos
Método DTML
Método eplison-NUT
10. Radiación térmica Introducción
Radiación térmica
11. Refrixeración Fundamentos
Técnicas de producción de frío
Práctica 1. Medición da temperatura Familiarización con distintos dispositivos de medida de temperatura: termómetro de bulbo, bourdón, expansión metálica, termopar, termisor e PT100. Medición da temperatura da mezcla auga-xeo e auga en ebulición.
Práctica 2. Estudo da conducción de calor Comprobación da ley de Fourier de conducción aplicada a unha parede plana cun gradiente lineal de temperatura.
Práctica 3. Determinación da conductividade dun sólido Determinación da conductividade térmica de distintos materiais a partir da ley de Fourier de conducción estacionaria aplicada a unha parede plana.
Práctica 4. Convección en fluxo interior nun cilindro Estudo de desprendemento da capa límite dun fluido en circulación sobre a superficie dun cilindro observando a temperatura sobre a superficie cilíndrica.
Práctica 5. Estudo dun intercambiador de calor de carcasa e tubos Estudo do coeficiente integral de transmisión de calor para diferentes condicións de operación e variación coa diferenza de temperaturas media logarítmica. Comparación con intercambiador de placas.
Práctica 6. Estudo dun intercambiador de placas Estudo de coeficiente integral de transmisión de calor para diferentes condicións de operación e variación coa diferenza de temperaturas media logarítmica. Comparación con intercambiador de carcasa e tubos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 0 10
Sesión maxistral A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 22 44 66
Solución de problemas A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 16 32 48
Proba mixta A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 4 6 10
Prácticas de laboratorio A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 5 10 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Realizarase un exame parcial que abarcará aspectos iniciais
Sesión maxistral Clases
Solución de problemas Resolución de problemas propostos
Proba mixta Exame que abarcará a totalidade do temario
Prácticas de laboratorio Realización de ensaios no laboratorio

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Prácticas de laboratorio
Proba mixta
Actividades iniciais
Descrición
Atenderase mediante tutorías e correo electrónico.

Permítese dispensa académica. Os alumnos que a soliciten deberanse de poñer en contacto co profesor para compensar.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Entrega de problemas 10
Prácticas de laboratorio A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Entrega de informe 10
Proba mixta A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Exame que abarcará a totalidade do temario 70
Actividades iniciais A21 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Exame parcial que abarcará aspectos iniciais 10
 
Observacións avaliación

Para os alumnos de dispensa académica as prácticas de
laboratorio serán substituidas por actividades propostas polo profesor. A ponderación
na cualificación é a mesma que para as prácticas de laboratorio.

En caso de non realizarse prácticas de laboratorio, o porcentaxe correspondente da nota incluirase na parte de solución de problemas.

Os criterios de avaliación da 2ª oportunidade son os mesmos
que os da 1ª oportunidade agás que, en caso de realizar exames parciais, a
nota obtida nos mesmos non se terá en conta en 2ª oportunidade.

Para aprobar será necesario obter ao menos un 4 no examen final e un 5 na nota global da asignatura.


Fontes de información
Bibliografía básica Incropera, F. P.; DeWitt, D. P., (). Fundamentos de Transferencia de Calor y Materia 5ª Ed. Pearson Eduación
Cengel, Y.A. (). Heat Transfer. A Practical Approach. McGraw-Hill
Mills, A.F. (). Transferencia de Calor. Irwin
Sáiz Jabardo, J.M., Arce Ceinos, A., Lamas Galdo, M.I. (). Transferencia de Calor. Universidade da Coruña
Holman, H.P. (). Transferencia de Calor. McGraw-Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
TERMODINÁMICA/730G03014

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
MECÁNICA DE FLUÍDOS/730G03018

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/730G03068

Observacións

Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Educación e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

            A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

             • Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

             • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

             • Se é necesario facelos en papel:

                  - Os plásticos non serán utilizados

                 - As impresións dobre cara realizaranse.

                 - Usarase o papel reciclado.

                 - Evitarase a impresión de borradores.

              • Debe realizarse o uso sostenible de recursos e prevención de impactos negativos sobre o medio natural

              • Hai que ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais

              • A perspectiva de xénero incorpórase á docencia desta materia (usarase a lingua non sexista, a bibliografía dos autores de ambos sexos será utilizada, a intervención na clase dos alumnos será incentivada ...)

              • Realizarase o traballo para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas e influirase o medioambiente para modificar e promover valores de respecto e igualdade.

              • Deben detectarse situacións de discriminación e propoñerán accións e medidas para corrixilos.

              • Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías