Identifying Data 2019/20
Subject (*) Theory of Structures Code 730G03021
Study programme
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Loureiro Montero, Alfonso
E-mail
a.loureiro@udc.es
Lecturers
Loureiro Montero, Alfonso
E-mail
a.loureiro@udc.es
Web http://http://fv.udc.es
General description Análise de estructuras. Normativa estructural
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A24 TEM5 - Coñecementos e capacidade para o cálculo e deseño de estruturas e construcións industriais.
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB03 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 B3 - Ser capaz de concibir, deseñar ou poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema formulado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a un público tanto especializados como leigo dun xeito claro e sen ambigüidades
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C3 C5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Cálculo e deseño de estructuras e construccións industriais A24
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Contents
Topic Sub-topic
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación Análisis de estructuras mediante ordenador
Normativa Estrutural
Tema 1: DESEÑO E CÁLCULO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE ORDENADOR. 1.1.- Tipos de programas de Diseño e Análise Estructural
1.2.- Deseño e análise de estructuras mediante ordenador. Resolución de casos prácticos.
Tema 2: NOCIÓNS BÁSICAS DA NORMATIVA ESTRUCTURAL. 2.1.- Introducción á normativa de Accións.
2.2.- Introducción á normativa de Deseño Estructural.
2.3.- Resolución de casos prácticos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 24 45 69
Problem solving A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
ICT practicals A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
Supervised projects A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 15 25
Mixed objective/subjective test A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 4 6 10
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech O profesor establecerá as liñas xeráis a seguir polos alumnos, e dará orientacións precisas do traballo a desenrrolar.
Problem solving O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados.
ICT practicals O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos.
Supervised projects O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos e outras técnicas de análise.
Mixed objective/subjective test Proba escrita utilizada para a avaliación do aprendizaxe

Personalized attention
Methodologies
Problem solving
Guest lecture / keynote speech
Description
O alumno conta có apoio do profesor a través das tutorías, así como das dúbidas que plantexe nas clases maxistráis e nas prácticas e traballo tutelado

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os traballos tutelados resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 30
Problem solving A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os problemas resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 10
Mixed objective/subjective test A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Esta proba consiste nun exame onde o alumno resolverá os problemas plantexados polo profesor. 50
ICT practicals A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os problemas resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 10
 
Assessment comments

Sources of information
Basic (). C.T.E. Documento Básico DB-A ACERO.
Simoes, Simoes, Gervasio (2010). Design of steel structures. Ernst & Sohn
(). EC3.
Argüelles, Argüelles, Bustillo y Atienza (2013). Estructuras de Acero. Bellisco
(). Instrucción de acero estructural EAE . Ministerio de Fomento

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Calculus /730G03001
Computting/730G03004
Linear Algebra/730G03006
Strength of Materials/730G03013
Strength of Materials II/730G03027

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
Steel Structures/730G03035
Theory of Structures II/730G03036
Concrete Structures/730G03037
Theory of Vibration/730G03040

Other comments
<p> Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":           </p><p>Débese de facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.</p>


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.