Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) ESTRUTURAS Código 730G03021
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Loureiro Montero, Alfonso
Correo electrónico
a.loureiro@udc.es
Profesorado
Loureiro Montero, Alfonso
Correo electrónico
a.loureiro@udc.es
Web http://http://fv.udc.es
Descrición xeral Análise de estructuras. Normativa estructural
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A24 TEM5 - Coñecementos e capacidade para o cálculo e deseño de estruturas e construcións industriais.
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB03 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 B3 - Ser capaz de concibir, deseñar ou poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema formulado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a un público tanto especializados como leigo dun xeito claro e sen ambigüidades
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C2 C4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C3 C5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Cálculo e deseño de estructuras e construccións industriais A24
B2
B3
B5
B6
B7
B9
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación Análisis de estructuras mediante ordenador
Normativa Estrutural
Tema 1: DESEÑO E CÁLCULO DE ESTRUCTURAS MEDIANTE ORDENADOR. 1.1.- Tipos de programas de Diseño e Análise Estructural
1.2.- Deseño e análise de estructuras mediante ordenador. Resolución de casos prácticos.
Tema 2: NOCIÓNS BÁSICAS DA NORMATIVA ESTRUCTURAL. 2.1.- Introducción á normativa de Accións.
2.2.- Introducción á normativa de Deseño Estructural.
2.3.- Resolución de casos prácticos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 24 45 69
Solución de problemas A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
Prácticas a través de TIC A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 12 22
Traballos tutelados A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 10 15 25
Proba mixta A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 4 6 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor establecerá as liñas xeráis a seguir polos alumnos, e dará orientacións precisas do traballo a desenrrolar.
Solución de problemas O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados.
Prácticas a través de TIC O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos.
Traballos tutelados O alumno terá que resolver unha serie de casos prácticos de aplicación dos conceptos estudados mediante o oso de programas informáticos e outras técnicas de análise.
Proba mixta Proba escrita utilizada para a avaliación do aprendizaxe

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Descrición
O alumno conta có apoio do profesor a través das tutorías, así como das dúbidas que plantexe nas clases maxistráis e nas prácticas e traballo tutelado

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os traballos tutelados resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 30
Solución de problemas A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os problemas resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 10
Proba mixta A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Esta proba consiste nun exame onde o alumno resolverá os problemas plantexados polo profesor. 50
Prácticas a través de TIC A24 B2 B3 B5 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Os problemas resoltos de xeito individual ou colectivo na clase, avaliaránse en función do traballo realizado polo alumno. Serán levados a cabo nas horas asignadas para tal fin, e o profesor asignará unha nota según o grao de coñecemento e aprendizaxe que mostre o alumno. Ademáis, valorarase a calidade dos traballos entregados, tanto no seu aspecto técnico, como formal. 10
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica (). C.T.E. Documento Básico DB-A ACERO.
Simoes, Simoes, Gervasio (2010). Design of steel structures. Ernst & Sohn
(). EC3.
Argüelles, Argüelles, Bustillo y Atienza (2013). Estructuras de Acero. Bellisco
(). Instrucción de acero estructural EAE . Ministerio de Fomento

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G03001
INFORMÁTICA/730G03004
ÁLXEBRA/730G03006
RESISTENCIA DOS MATERIAIS/730G03013
RESISTENCIA MATERIAIS II/730G03027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
ESTRUTURAS METÁLICAS/730G03035
ESTRUTURAS II/730G03036
ESTRUTURAS DE FORMIGÓN/730G03037
VIBRACIÓNS/730G03040

Observacións
<p> Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":           </p><p>Débese de facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.</p>


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías