Identifying Data 2019/20
Subject (*) Manufacturing Processes Code 730G03022
Study programme
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
López López, Manuel
E-mail
manuel.lopez.lopez@udc.es
Lecturers
López López, Manuel
Loureiro Montero, Alfonso
E-mail
manuel.lopez.lopez@udc.es
a.loureiro@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle
General description Introducción á enxeñaría de fabricación. Descripción dos procesos de fabricación e as súas características tecnolóxicas.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A15 CR9 - Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Conocer os sistemas de producción e fabricación A15
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C5

Contents
Topic Sub-topic
Enxeñaría da fabricación Introdución a enxeñaría de fabricación
Procesos de fabricación e as súas caracerísticas tecnolóxicas Introdución os procesos de fabricación
Características dos procesos de fabricación

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 1 0 1
Laboratory practice A15 B9 C1 C4 5 8 13
Mixed objective/subjective test A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 4 0 4
Guest lecture / keynote speech A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 25 45 70
Problem solving A15 B5 B7 C4 C5 15 15 30
Supervised projects A15 B9 C1 C4 10 20 30
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities
Laboratory practice Consistirán tanto na resolución de problemas no ordenador, que se realizarán na aula de informática, como en prácticas no taller de toma de datos e medicions necesarias.

Mixed objective/subjective test
Guest lecture / keynote speech
Problem solving Os temas relativos ó mecanizado conlevan a resolución de problemas de cálculo de tempos e estimación das forzas e potencias consumidas no proceso.

Supervised projects Consistirán na realización por parte do alumno de un ou varios traballos de carácter teórico, práctico, bibliográfico, numérico ou de otra índole, relacionados cos procesos de fabricación.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
O alumno poderá consultar calquera dúbida cós profesores da materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A15 B9 C1 C4 Traballo realizado polo alumno e relacionado cos contidos da asignatura. 30
Mixed objective/subjective test A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 Proba mixta de evaluación obxectiva 70
 
Assessment comments

Os criterios de evaluación son os mesmos para a primeira e para a segunda oportunidade.

Os criterios de evaluación para alumnado a
tempo parcial son los mismos que para alumnado a tempo completo.


Sources of information
Basic

Complementary

“Manufacturing Processes for E ngineering Materials”. Serope Kalpakjian y Steven R. Schmid. Addison-Wesley Pub.

“Introducción a los Procesos de Fabricación”. Mª del Mar Espinosa Escudero. Ed. UNED

“Tecnología de Montaje Superficial Aplicada”. Robert J. Rowland. Ed. Paraninfo.

“Conformación Plástica de Materiales Metálicos (en Frío y en Caliente)”. Jesús del Río. Dossat. 2005.

“Introduction to Microelectronic Fabrication”. Richard C. Jaeger. Addison-Wesley.

“Integrated Circuit Design, Fabrication and Test”. Peter Shepherd. Macmillan Press.

“Handbook of product Design for manufacturing”. James Bralla. McGraw-Hill Book Co.

“Process Selection. From Design to Manufacture”. K.G. Swift and J.D. Booker. Butterworth Heinemann. 2003.

“Metals Handbook”. Vol. 14, ASM International Handbook Commite.

“Tecnología Mecánica y Metrotécnia”. José Mª Lasheras. Ed. Donostiarra.

“Tecnología Mecánica y Metrotecnia”. Pedro Coca y Juan Roque Martínez. Ediciones Pirámide.

“Problemas Resueltos de Tecnología de Fabricación”. J.A. Canteli, J.L. Cantero, J.G.Filippone, Mª.H. Miguélez. Thomson.

“Curso de Metrología Dimensional”. Javier Carro. Ed. ETSI.

“Alrededor de las Máquinas Herramientas”. Heinrich Gerling. Ed. Reverté.

“CIM. Principles of Computer-Integrated Manufacturing”. Jean-Baptiste Waldner. J. Willey & Sons.


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Engineering Drawing/730G03002
Physics I /730G03003
Physics II/730G03009
Materials Science/730G03007
Strength of Materials/730G03013

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e comprir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” del "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega de los traballos documentais que se realicen nesta materia:

•  Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

•  Solicitaranse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimirlos

•  En caso de ser necesario realizarlos en papel:

  -      Non se emplearán plásticos

  -      Realizaranse impresións a doble cara.

  -      Empregarase papel reciclado.

  -      Evitarase a impresión de borradores.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.