Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN Código 730G03022
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
López López, Manuel
Correo electrónico
manuel.lopez.lopez@udc.es
Profesorado
López López, Manuel
Loureiro Montero, Alfonso
Correo electrónico
manuel.lopez.lopez@udc.es
a.loureiro@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle
Descrición xeral Introducción á enxeñaría de fabricación. Descripción dos procesos de fabricación e as súas características tecnolóxicas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 CR9 - Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer os sistemas de producción e fabricación A15
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C5

Contidos
Temas Subtemas
Enxeñaría da fabricación Introdución a enxeñaría de fabricación
Procesos de fabricación e as súas caracerísticas tecnolóxicas Introdución os procesos de fabricación
Características dos procesos de fabricación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 1 0 1
Prácticas de laboratorio A15 B9 C1 C4 5 8 13
Proba mixta A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 4 0 4
Sesión maxistral A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 25 45 70
Solución de problemas A15 B5 B7 C4 C5 15 15 30
Traballos tutelados A15 B9 C1 C4 10 20 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais
Prácticas de laboratorio Consistirán tanto na resolución de problemas no ordenador, que se realizarán na aula de informática, como en prácticas no taller de toma de datos e medicions necesarias.

Proba mixta
Sesión maxistral
Solución de problemas Os temas relativos ó mecanizado conlevan a resolución de problemas de cálculo de tempos e estimación das forzas e potencias consumidas no proceso.

Traballos tutelados Consistirán na realización por parte do alumno de un ou varios traballos de carácter teórico, práctico, bibliográfico, numérico ou de otra índole, relacionados cos procesos de fabricación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumno poderá consultar calquera dúbida cós profesores da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A15 B9 C1 C4 Traballo realizado polo alumno e relacionado cos contidos da asignatura. 30
Proba mixta A15 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 Proba mixta de evaluación obxectiva 70
 
Observacións avaliación

Os criterios de evaluación son os mesmos para a primeira e para a segunda oportunidade.

Os criterios de evaluación para alumnado a
tempo parcial son los mismos que para alumnado a tempo completo.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

“Manufacturing Processes for E ngineering Materials”. Serope Kalpakjian y Steven R. Schmid. Addison-Wesley Pub.

“Introducción a los Procesos de Fabricación”. Mª del Mar Espinosa Escudero. Ed. UNED

“Tecnología de Montaje Superficial Aplicada”. Robert J. Rowland. Ed. Paraninfo.

“Conformación Plástica de Materiales Metálicos (en Frío y en Caliente)”. Jesús del Río. Dossat. 2005.

“Introduction to Microelectronic Fabrication”. Richard C. Jaeger. Addison-Wesley.

“Integrated Circuit Design, Fabrication and Test”. Peter Shepherd. Macmillan Press.

“Handbook of product Design for manufacturing”. James Bralla. McGraw-Hill Book Co.

“Process Selection. From Design to Manufacture”. K.G. Swift and J.D. Booker. Butterworth Heinemann. 2003.

“Metals Handbook”. Vol. 14, ASM International Handbook Commite.

“Tecnología Mecánica y Metrotécnia”. José Mª Lasheras. Ed. Donostiarra.

“Tecnología Mecánica y Metrotecnia”. Pedro Coca y Juan Roque Martínez. Ediciones Pirámide.

“Problemas Resueltos de Tecnología de Fabricación”. J.A. Canteli, J.L. Cantero, J.G.Filippone, Mª.H. Miguélez. Thomson.

“Curso de Metrología Dimensional”. Javier Carro. Ed. ETSI.

“Alrededor de las Máquinas Herramientas”. Heinrich Gerling. Ed. Reverté.

“CIM. Principles of Computer-Integrated Manufacturing”. Jean-Baptiste Waldner. J. Willey & Sons.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
EXPRESION GRAFICA/730G03002
FÍSICA I/730G03003
FÍSICA II/730G03009
CIENCIA DOS MATERIAIS/730G03007
RESISTENCIA DOS MATERIAIS/730G03013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e comprir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable y sustentable ambiental y social” del "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega de los traballos documentais que se realicen nesta materia:

•  Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

•  Solicitaranse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimirlos

•  En caso de ser necesario realizarlos en papel:

  -      Non se emplearán plásticos

  -      Realizaranse impresións a doble cara.

  -      Empregarase papel reciclado.

  -      Evitarase a impresión de borradores.

Deberase facer un uso sostible dos recursos e da prevención de impactos negativos sobre o medio natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías