Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) METROLOXÍA E CONTROL DA CALIDADE Código 730G03032
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Lopez Diaz, Ana Jesus
Correo electrónico
ana.xesus.lopez@udc.es
Profesorado
Lopez Diaz, Ana Jesus
Yañez Casal, Armando Jose
Correo electrónico
ana.xesus.lopez@udc.es
armando.yanez@udc.es
Web
Descrición xeral A materia de Metroloxía e Control de Calidade trata sobre as técnicas necesarias para a planificación e realización do control de calidade en procesos de fabricación. En primeiro lugar introdúcense os conceptos fundamentais sobre medición, para poder caracterizar as variables que máis adiante serán utilizadas no control de calidade. Posteriormente, incídese na estreita relación entre a variabilidade dos parámetros de fabricación e a calidade final do produto, para despois estudar a devandita variabilidade dende un punto de vista estatístico. Finalmente, descríbense as técnicas de control de calidade baseadas en estatística, o que se coñece como Control Estatístico de Procesos. As devanditas técnicas van encamiñadas a encontrar un equilibrio entre os custos que supón o control de calidade e os custos potenciais de realizar un control insuficiente.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A26 TEM8 - Coñecemento aplicado de sistemas e procesos de fabricación, metroloxía e control de calidade.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principais métodos para medida de magnitudes físicas. A26
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C5
Ser capaz de realizar medidas de magnitudes físicas e expresalas na forma adecuada. A26
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C5
Ser capaces de avaliar a calidade dun proceso produtivo e determinar as accións necesarias para a súa mellora. A26
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C5

Contidos
Temas Subtemas
Unidades e patróns de medida
Incerteza na medida
Metroloxía dimensional


Aplicacións industriais da metroloxía

A calidade na fabricación
Ferramentas e técnicas para o control da calidade
Control estatístico de procesos
Introdución á metroloxía

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A26 B1 B5 B7 B9 C1 C4 C5 30 34.47 64.47
Solución de problemas A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 17 17 34
Proba mixta A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 2 2 4
Prácticas a través de TIC A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 11 11 22
Traballos tutelados A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 4 21.52 25.52
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases expositivas nas que se desenvolverán os contidos da materia.
Solución de problemas Clases interactivas nas que se resolverán exercicios representativos dos contidos de esta materia.
Proba mixta Ademais das distintas actividades programadas, realizarase un exame final sobre os contidos da materia que constará de cuestións curtas teórico-prácticas, ademais de dous ou tres problemas de aplicación, cunha duración total aproximada de dúas horas e media.
Prácticas a través de TIC Metodoloxía que permite ao alumnado aprender a través de actividades de carácter práctico
(demostracións, simulacións, etc.) a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías da información e as comunicacións.
Traballos tutelados O alumnado deberá desenvolver e entregar unha serie de exercicios e actividades propostas durante o curso, sobre aplicacións concretas dalgúns aspectos da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Sesión maxistral
Solución de problemas
Proba mixta
Traballos tutelados
Descrición
Para consultar calquera aspecto relacionado co desenvolvemento da materia, hai 6 horas semanais de titorías. Os horarios publícanse na web da EPS.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 Ademais das distintas actividades programadas, o alumnado deberá realizar un exame final sobre os contidos da materia que constará dunha serie de cuestións curtas teórico-prácticas, ademais de dous ou tres problemas de aplicación, cunha duración total aproximada de dúas horas.
40
Traballos tutelados A26 B1 B2 B4 B5 B7 B9 C1 C4 C5 O alumnado deberá desenvolver e entregar unha serie de exercicios e actividades propostas durante o curso, sobre aplicacións concretas dalgúns aspectos da materia. 60
 
Observacións avaliación

As persoas matriculadas a tempo parcial deberán poñerse en contacto, a principio de curso, coa cordinadora da materia para programar as actividades que deberán desenvolver para superala.

O alumnado con dispensa académica poderá solicitar a realización das
titorías para desenvolver os traballos tutelados nun horario diferente ao publicado na web da UDC.


Fontes de información
Bibliografía básica CEM (). Evaluación de datos de medición. Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida. Edición digital..
Sánchez Pérez, Angel M. (1999). Fundamentos de Metrología. Universidad Politécnica de Madrid
Moro Piñeiro, María. (2017). Fundamentos de metrología dimensional. Marcombo
Montgomery, Douglas C. (2009). Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley and Sons, Inc.
CEM (). LA METROLOGÍA ABREVIADA" traducción al español de edición 3ª. Edición digital. NIPO: 706-09-003-1.
Prat, Albert; Tort-Martorell, Xavier; Grima, Pere; Pozueta, Lourdes (1997). Métodos estadísticos: control y mejora de la calidad. Edicions UPC
Sevilla Hurtado, Lorenzo; Martín Sánchez, María Jesúsnzo Sevilla y María José Martín (2008). Metrología dimensional. Universidad de Málaga
CEM (). Recomendaciones sobre unidades de medida.
Thomson, James R. ; Joronacki, Jacec (2002). Statistical Process Control. Chapman & Hall / CRC
Levinson, William A. (2011). Statistical Process Control for Real World Aplications. CRC Press
CEM (2012). Vocabulario Internacional de Metrología VIM, 3ª edición 2012.

Bibliografía complementaria Dotson, Connie L. (2016). Fundamentals of dimensional metrology. Boston: Cengage Learning
Jay Bucher, editor (2012). The metrology handbook . American Society for Quality
Schilling, Edward G.; Neubauer, Dean V. (2009). Acceptance Sampling in Quality Control. CRC Press
Kirkup, Les (2006). An Introduction to uncertainty in measurement. Cambridge : Cambridge University Press
AENOR (2001). Metrología Dimensional. AENOR
Centro Español de Metrología (1998). Metrología disposiciones legales. Madrid : Ministerio de Fomento, Centro Español de Metrología
Bewoor, Annand K.; Kulkarni, Vinay A. (2009). Metrology & Measurement/. McGraw-Hill Education


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
FÍSICA I/730G03003
ESTATÍSTICA/730G03008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN/730G03022

Materias que continúan o temario

Observacións
En esta materia non se solicita a entrega de materiais, agás as probas mixtas dos parciais. Polo tanto non se requerirá ningunha entrega en papel; estando así en consonancia coas recomendacións do GREEN CAMPUS.

Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria tratarase de incorporar a perspectiva de xénero nesta materia; asimesmo, traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías