Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) DESEÑO E ANÁLISE ASISTIDO POR ORDENADOR Código 730G03033
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Luaces Fernández, Alberto
Correo electrónico
alberto.luaces@udc.es
Profesorado
Luaces Fernández, Alberto
Correo electrónico
alberto.luaces@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia ten por obxectivo estudar as técnicas e ferramentas orientadas ao deseño de produtos de ámbito industrial asistido por ordenador. En concreto a materia céntrase no deseño e análises de detalle asistidas por ordenador:

• Deseño (orientado ao PRODUTO): é preciso plasmar as ideas sobre novos produtos ou as modificacións dos existentes de forma gráfica concretando esas ideas nun deseño de detalle (CAD) para realizar as análises e numéricos que aseguren a validez do produto (CAE).

• O Deseño Asistido por Ordenador comprende moitas disciplinas da enxeñaría: Mecánica de Sólidos, Termodinámica, Mecánica de Fluídos, Elasticidade e Resistencia de Materiais, Electricidade e Electrónica, Hidráulica, etc. Nesta materia céntrase en todo o relacionado coa Enxeñaría Mecánica: especialmente no Deseño de Máquinas, Cinemática e Dinámica de Máquinas, Elasticidade e Resistencia de Materiais.

Polo tanto, a materia de Deseño Asistido por Ordenador pode considerarse o cumio do deseño en Enxeñaría Mecánica, xa que comprende e usa coñecementos impartidos noutras disciplinas como Teoría de Máquinas, Tecnoloxía de Máquinas, Resistencia de Materiais e Elasticidade, entre outras.

-O obxectivo da materia é que o alumno adquira os coñecementos e habilidades que lle permitan levar a cabo o deseño de detalle dun produto complexo facendo uso CAD/CAE de nivel medio, así como desenvolver planos, despezamentos e toda a información necesaria para definir calquera deseño, todo iso no contexto da Enxeñaría Mecánica Industrial. Isto implica o coñecemento de:

a) As técnicas de representación.

b) Os elementos mecánicos: eixes, rodamentos, resortes, engrenaxes, etc.

c) Os procesos de fabricación.

d) Coñecementos básicos de Mecánica, Elasticidade e Resistencia de Materiais, termodinámica, electricidade e todas aquelas disciplinas básicas que interveñen no deseño.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A19 TEM1 - Coñecementos e capacidades para aplicar as técnicas de enxeñaría gráfica.
B1 CB01 - Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB02 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B4 CB04 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C6 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ser quen de deseñar mediante ferramentas CAD/CAE A19
B1
B2
B4
B5
B7
B9
C1
C4
C6

Contidos
Temas Subtemas
Modelado 2D Comandos básicos de esbozo.
Parametrización de esbozos mediante cotas e restricións.
Esbozos restrinxidos e infrarrestrinxidos.
Modelado 3D * Operacións de base.
* Operacións de tratamento e especializadas.
* Superficies
Modelado de pezas de chapa:
* Operacións base.
* Operacións de tratamento e especializadas.
* Operacións de deformación de chapa.
* Desenvolvemento de pezas de chapa.
Modelado de estruturas de perfil soldado:
* Definición de grupos estruturales.
* Definición por esbozos 3D.
* Operacións de taladro.
* Definición de perfís de usuario.
* Elementos soldados (cartelas e rixidizadores).
Deseño de conxuntos de pezas:
* Engadindo elementos da contorna peza/chapa (Bottom up).
* Deseño de pezas na contorna de conxunto (Top down).
Asociatividade entre pezas e conxuntos:
* Asociatividade gráfica.
* Asociatividade mediante variables.
* Administración de asociacións entre pezas.
Cálculo de propiedades físicas Masas
Centros de gravidade
Tensor de inercia
Propiedades de conxuntos
Xeneración de planos Vistas 2D.
Anotación e símbolos.
Explosionados e vistas alternadas.
Lista de pezas.
Cinemática Posición, velocidade e aceleración de calquera punto dun mecanismo.
Representación da traxectoria.
Obtención de gráficas para inspección.
Dinámica Forzas
Motores
Resortes
Amortecedores
Análise:
* Cálculo de reaccións
* Cálculo de forzas motoras (dinámica inversa)
* Inserción para cálculo de esforzos (FEM).
Xestión documental Substitución de pezas en subensamblaxes.
Transmisión de proxectos mediante carpetas/arquivos comprimidos.
Regras para traballo cooperativo

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A19 B1 B5 C1 C4 60 30 90
Traballos tutelados B2 B4 B7 B9 C6 0 50 50
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Desenvólvense todos os contidos do temario necesarios para levar a cabo os deseños propostos. Para a práctica totalidade dos temas emprégase ordenador e medios audiovisuais para que os alumnos poidan seguir as explicacións interactivamente.
Traballos tutelados Realízanse varios traballos durante o curso e un traballo de final de curso.
Para o traballo de final de curso distribúese aos alumnos en equipos de traballo (xeralmente formados por dous alumnos) e encárgase o deseño dunha máquina ou produto complexo.

Aqueles alumnos que asistiron polo menos ao 80% dos días de clases presenciais e superaron satisfactoriamente o traballo de fin de curso proposto e os traballos individuais, aproban a materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Durante a realización dos traballos de fin de curso na aula que constitúen a aprendizaxe colaborativo, o profesor estará a disposición do alumno para aclarar dúbidas, orientar a realización do deseño, etc.

Así mesmo, ao longo do curso o profesor estará a disposición do alumno durante as horas de titoría para aclarar todas as dúbidas que se lle poidan presentar. É posible concertar unha cita noutro horario a través do correo electrónico do profesor ou teléfono do despacho.

O horario das titorías comunícase ao comezo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B2 B4 B7 B9 C6 Realízanse traballos individuais e un traballo de final de curso supervisado polo profesor.

Para o traballo de final de curso distribúese aos alumnos en equipos de traballo (xeralmente formados por dous alumnos) e encárgase o deseño dunha máquina ou produto complexo.

Aqueles alumnos que asistiron polo menos ao 80% das clases presenciais e superaron satisfactoriamente os traballos individuais e o traballo de fin de curso proposto, aproban a materia.

Os alumnos con dispensa académica terán que presentar os traballos individuais e superar un exame práctico relacionado co caso de deseño exposto durante o curso.
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Paul Kurowski (2010). Engineering Analysis with SolidWorks Simulation 2010. SDC
Sergio Gómez González (2007). Gran libro de SolidWorks Office Professional. Marcombo
Sergio Gómez González (2012). SoldWorks Práctico. Complementos. Marcombo
Paul Tran (2014). Solidworks 2015. I. Introductory level tutorials : Parts, Assemblies and Drawings. SDC
Matt Weber (2015). Solidworks Simulation 2015 Black Book Paperback. CreateSpace Independent Publishing Platform
Paul Kurowski (2012). Thermal Analysis with SolidWorks Simulation 2012. SDC
  • Bibliografía básica das materias que se recomenda cursar previamente.
  • Dependendo do caso práctico de deseño proposto como traballo de fin de curso, a bibliografía recomendada varía, pero en xeral, trátanse temas multidisciplinares.
Bibliografía complementaria Jorge Alonso Oñartechevarria (2011). Manual práctico Solid Edge ST4. Servicios Informáticos DAT
AENOR (2001). Dibujo Técnico. Normas Básicas.. AENOR
José Lafargue Izquierdo (2008). Prácticas de CAD 3D. Solid Edge v18. Universidad de la Rioja
Kunwoo Lee (1999). Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison-Wesley


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
EXPRESION GRAFICA/730G03002
RESISTENCIA DOS MATERIAIS/730G03013
TEORÍA DE MÁQUINAS/730G03019
TECNOLOXIA DE MAQUINAS/730G03028

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a acadar unha contorna inmediato sostíbel e cumprir co obxectivo da acción número 5: «Docencia e investigación saudable y sustentable ambiental y social» do «Plan de Acción Green Campus Ferrol»:

  • A entrega dos traballos documentais que se realizaren nesta materia solicitarase en formato virtual e/ou en soporte informático.
  • Realizarase a través do Moodle, en formato dixital sen necesidade de impresión.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías