Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) ENXEÑARÍA DE VEHÍCULOS Código 730G03038
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Correo electrónico
miguel.naya@udc.es
Profesorado
Naya Villaverde, Miguel Ángel
Correo electrónico
miguel.naya@udc.es
Web
Descrición xeral Coñecemento da dinámica lonsitudinal, transveral e vertical dos diversos vehículos, principalmente dos automóbiles e máis dos seus subsistemas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principáis elementos dun vehículo automóvil e o seu funcionamento. B5
B9
Realizar cálculos para determinar o comportamento dinámico longitudinal, transversal e vertical dun vehículo. B5
B7

Contidos
Temas Subtemas
1. Vehículos automóviles 1.1 Introdución á dinámica de vehículos
1.2 Fundamentos de modelización
1.3 Cargas dinámicas nos eixos
2. Caraterísticas do motor e da transmisión 2.1 Motor e transmisión. Tipoloxía e compoñentes
2.2 Transferencia de carga
2.3 Prestacións. Capacidade máxima de tracción. Velocidade máxima e rampla máxima.
3. Sistemas de freado 3.1 Ecuacións fundamentais
3.2 Forzas de freado
3.3 Freos
3.4 Fricción no contacto pneumático-solo
3.5 Repartición de forzas no freado
3.6 Sistemas ABS
3.7 Eficacia ou rendemento de freado
3.8 Bloqueo da roda traseira
3.9 Forza no pedal de freo.
4. Resistencias ao avance 4.1 Aerodinámica
4.2 Resistencia á rodaxe
4.3 Consumo de combustible
5. Condución e confort 5.1 Fontes de excitación
5.2 Características da resposta do vehículo
5.3 Percepción da condución
6. Dinámica lateral 6.1 Introdución
6.2 Xiro a baixas velocidades
6.3 Xiro a altas velocidades
6.4 Efectos debidos ás suspensións no xiro
6.5 Resposta direccional
7. Suspensións 7.1 Suspensións con eixo ríxido
7.2 Suspensións independentes
7.3 Diversas xeometrías da suspensión
7.4 Movementos de cabeceo e abalo
7.5 Suspensións activas
8. Sistema de dirección 8.1 Mecanismos de dirección
8.2 Erros na xeometría da dirección
8.3 Forzas e momentos na dirección
8.4 Tipos de direccións
8.5 Influencia da tracción dianteira
8.6 Dirección nas catro rodas9. Interación entre o vehículo e a superficie de rodadura: o pneumático 9.1 Composición do pneumático
9.2 Factor de tamaño e factor de carga
9.3 Terminoloxía
9.4 Proceso de xeración de forza no pneumático
9.5 Propiedades de tracción
9.6 Comportamento lateral
9.7 Ángulo de caída
9.8 Momento autoalineante
9.9 Esforzos combinados
9.10 Introducción ao emborcamento
9.11 Modelos
9.12 Outros efetos dinámicos relacionados co emborcamento: guiñada y emborcamento, tripping.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas B5 B7 B9 20 30 50
Proba mixta B5 2 8 10
Saídas de campo B7 B5 10 0 10
Sesión maxistral B5 B7 B9 30 47 77
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas A materia orientarase á realización de diversos modelos computacionais de vehículos ou algunha dos seus partes (suspensión, dirección, etc.). Organizados por grupos, os alumnos deberán realizar os modelos propostos polo profesor. Para o desenvolvemento dos traballos contarase co seguimento do profesor.
Proba mixta Ao finalizar a materia, no caso de non superar a materia mediante a realización dos traballos realizarase un exame escrito.
Saídas de campo Realizaránse diversas visitas a empresas do ámbito da fabricación de automóveis.
Sesión maxistral A docencia desenrolarase mediante a presentación na aula dos contidos do temario. O material empregado deixarase a disposición dos alumnos en Moodle.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Para a realización dos traballos realizarase un seguimento por parte do profesor. Estableceranse os grupos de traballo e realizaranse varias sesións cos grupos para resolver dúbidas, seguir o avance, etc.

O profesor estará dispoñible para guiar o estudo dos alumnos de face á realización de probas de resposta múltiple.

No caso dos alumnos con dispensa académica o seguimento da materia realizarase mediante titorías quincenais.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B5 B7 B9 Neste apartado contémplase a entrega das prácticas realizadas por computador e os traballos que voluntariamente realicen os alumnos en grupos de 2 ou 3 compoñentes 40
Proba mixta B5 Aqueles alumnos que non realizasen os traballos ou desexen subir nota poderán realizar un exame sobre os contidos da materia.
Dentro do valor da proba obxectiva inclúense os resultados das probas de respuesta múltiple. No caso de que o alumno non realizase as probas de resposta múltiple, terá que realizar unha proba obxetiva para cualificarse.
60
 
Observacións avaliación

Como se indicou, osprocedementos básicos de avaliación son:
- Os cuestionarios dos distintos temas que se irán enchendo durante o curso.
- Os traballos tutelados. Estes contemplan tanto as prácticas que se realizaránen clase como a presentación de diversos traballos relacionados coa materia. Arealización destes últimos será voluntaria e realizarase en grupos de 2 ou 3persoas.
Finalmente, quen non superasen a materia coas probas anteriores ou deba acudirá segunda oportunidade deberá realizar unha proba obxectiva sobre os contidosda materia.

No caso dos alumnos con dispensa académica a avaliación realizarase do mesmo xeito.


Fontes de información
Bibliografía básica Díaz López, Vicente y otros (2012). Automóviles y Ferrocarriles. UNED
Heissing, Bernd and Ersoy, Metin (2011). Chassis Handbook. Vieweg+Teubner Verlag
Gillespie, Thomas D. (1992). Fundamentals of Vehicle Dynamics. Society of Automotive Engineers, Inc. (SAE)
Luque, Pablo y otros (2004). Ingeniería del Automóvil. Thomson

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G03001
EXPRESION GRAFICA/730G03002
ÁLXEBRA/730G03006
ECUACIÓNS DIFERENCIAIS/730G03011
TEORÍA DE MÁQUINAS/730G03019
TECNOLOXIA DE MAQUINAS/730G03028
MECÁNICA/730G03026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
ELEMENTOS DE MÁQUINAS/730G03029
ACTUADORES E SENSORES/730G03045
FIABILIDADE ESTATÍSTICA E MÉTODOS NUMÉRICOS/730G03046

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/730G03068

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías