Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Tipoloxías Estruturais Código 730G03070
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Reinosa Prado, Jose Manuel
Correo electrónico
j.reinosa@udc.es
Profesorado
Reinosa Prado, Jose Manuel
Correo electrónico
j.reinosa@udc.es
Web
Descrición xeral Asignatura onde se estudian os diferentes tipos estructurais, así como a maneira específica de abordar o seu deseño e cálculo. Ademais, no eido da sustentabilidade estructural, amosaranse as principais características dos deseños concebidos para deconstrucción e o uso de materiais e estructuras intelixentes. Alternarase a teoría con clases prácticas onde se resolverán diferentes problemas co programa RSTAB.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer a aplicabilidade do cálculo estructural. B5
B7
B9
Deseño de estructuras intelixentes. B5
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
O esquema viga-columna.


O esquema viga columna na antigüedade. Evolución e estado da arte. Curvas isostáticas. Vigas pretensadas e postensadas. Rehabilitación de estructuras prehistóricas.
O arco.
O arco na antigüedade. Análise estructural do arco. Métodos gráficos. Tipoloxías. O arco a flexión: estructuras compostas. Pontes arco.
A celosía.
Funcionamento estructural da celosía. Optimización topolóxica e celosías. Mallas tridimensionais. Unións en estructuras de barras. Pontes en celosía. Estructuras móviles.
A lámina e a placa.
A lámina tecnolóxica. Da lámina maciza á doble lámina. Desenrrolo matemático e aplicacións recentes: cubertas, presas, depósitos, industria. Caso práctico: ol Frontón de Recoletos. Placas: tableiros de pontes, lousas de cimentación e forxados.
A cúpula e a bóveda.
Tipos de bóvedas. Historia da bóveda. Falsa bóveda. Tipoloxías cupulares. Cúpulas modernas. Outras superficies de revolución.
Estructuras sustentables.
.
Análisis do ciclo de vida e pegada de carbono. Metodoloxías de LCA: PAS 2050. Intervencions sustentables en estructura metálica: unions semirríxidas. Bioestructuras: Estructuras de madeira; Estructuras de fábrica; Estructuras de bambú.
Deseño para deconstrucción.
Claves do deseño para deconstrucción. Barreiras ó DfD. Deseño de unions para deconstrucción: GreenDAC.
Materiais e estructuras intelixentes. Morphing. Novos materiais: nanotubos de carbono; materiais con memoria; fibras naturais; Nature inspiration.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC B5 B7 B9 8 24 32
Traballos tutelados B5 B7 B9 4 12 16
Solución de problemas B5 B7 B9 6 18 24
Sesión maxistral B5 B7 B9 24 39 63
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC Realizaranse prácticas co programa RSTAB
Traballos tutelados Realizarase un traballo tutelado baseado nas prácticas da asignatura
Solución de problemas Solventaránse os problemas que se propoñan en clase.
Sesión maxistral Os distintos temas da asignatura serán presentados en sesións maxistrais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Traballos tutelados
Descrición
Realizarase unha atención personalizada especialmente nas prácticas de RSTAB para resolver as dúbidas que vaian surxindo ó longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B5 B7 B9 Resolveránse unha serie de prácticas con RSTAB 10
Traballos tutelados B5 B7 B9 Rrealizarase un traballo tutelado relativo ás prácticas resoltas con RSTAB. 90
 
Observacións avaliación

Os alumnos con dispensa académica quedan
eximidos da
asistencia a clase, que, por outro lado, non é obrigatoria tampouco para
os alumnos con dedicación a tempo completo.  O sistema de avaliación é
análogo ó dos alumnos a tempo completo.

Os criterios de avaliación da segunda oportunidade son os mesmos que os da primeira oportunidade.


Fontes de información
Bibliografía básica
Instrución de Acero Estrutural EAE.
Eurocódigo EC-3.
C.T.E. Documento Básico DB-A ACEIRO.
Razon y ser de los tipos estructurales. E. Torroja CSIC
Estructuras o por qué las cosas no se caen. J.E: Gordon. Celeste Ediciones
La obra de ingeniería como obra de arte. J. Manterola. LAETOLI
Manual RSTAB. DLUBAL
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
RESISTENCIA DOS MATERIAIS/730G03013
ESTRUTURAS/730G03021
RESISTENCIA MATERIAIS II/730G03027

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
VIBRACIÓNS/730G03040
Tecnoloxía e Deseño de Estruturas/730G03071
Modelización de Estruturas por Elementos Finitos/730G03069

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

            A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

             -  Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

            -  Realizarase a través de Moodle ou outras plataformas, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

             -  En caso de ser necesario realizalos en papel:

                  -     Non se empregarán plásticos

                 -      Realizaranse impresións a dobre cara.

                 -      Empregarase papel reciclado.

                 -      Evitarase a impresión de borradores.

Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías