Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Hidráulica e Pneumática Código 730G03077
Titulación
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións Navais
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Bouza Fernandez, Javier
Correo electrónico
javier.bouza@udc.es
Profesorado
Bouza Fernandez, Javier
Correo electrónico
javier.bouza@udc.es
Web
Descrición xeral Fundamentos da tecnoloxía Oleohidráulica e neumática. Descrición, funcionamento, deseño e montaxe dos elementos e sistemas. E estudo de aplicacións practicas en diferentes sectores industriais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1. Adquirir o coñecemento teórico e práctico do funcionamento e da aplicación dos elementos hidráulicos e pneumáticos industriais B5
B7
B9
2. Cálculo, dimensionamento e selección dos elementos hidráulicos e pneumáticos B5
B7
B9
3. Desenvolvemento e interpretación analítica de esquemas e planos B5
B7
B9
4. Coñecer e estudar aplicacións prácticas no sector industrial B5
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
UNIDADE DIDÁCTICA I: FUNDAMENTO, DESCRICIÓN E REPRESENTACIÓN DOS SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS
1º INTRODUCIÓN E FUNDAMENTO DA OLEOPNEUMÁTICA

2º COMPOÑENTES E REPRESENTACIÓN DOS SISTEMAS OLEOPNEUMÁTICOS.


UNIDADE DIDÁCTICA II: TECNOLOXÍA DOS SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 3º VÁLVULAS DIRECCIONAIS.

4º VÁLVULAS ANTIRRETORNO.

5º VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN.

6º VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL.

7º FONTES DE ENERXIA OLEOPNEUMÁTICA

8º MOTORES ROTATIVOS E ACTUADORES LINEAIS E OSCILANTES

9º ACUMULADORES HIDRÁULICOS
UNIDADE DIDÁCTICA III: ESTUDO DE APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DE SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS. 10º DESCRICIÓN E FUNDAMENTOS DA TÉCNICA DE MANDO

11º ESTRUTURA E ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS OLEOPNEUMÁTICOS INDUSTRIAIS.


Nota: As tres unidades didácticas coas súas subtemas desenvolven os contidos establecidos na Memoria de Verificación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B5 B7 B9 4 15 19
Solución de problemas B5 B7 B9 6 12 18
Prácticas de laboratorio B5 B7 B9 30 20 50
Sesión maxistral B3 B5 B9 26 32 58
Proba mixta B5 B7 B9 3 0 3
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados En referencia aos contidos ou parte práctica da materia
Solución de problemas Formulación e solución de problemas de Oleo-hidráulica e de Pneumática industrial
Prácticas de laboratorio SECCIÓN I: ELECTRO-HIDRÁULICA.
Denominación da práctica.
1. Funcionamento do grupo hidráulico. Xeración de caudal e presión e conceptos básicos.
2. Funcionamento da válvula limitadora de presión (válvula de seguridade).
3. Funcionamento da válvula estrangulamento.
4. Funcionamento das válvulas direccionais.
5. Control dun cilindro.
6. Regulación de velocidade dun cilindro con carga constante.
7. Regulación de velocidade dun cilindro con carga variable.
8. Circuíto con regulación de velocidade e de forza.
9. Seguridade e bloqueo dun cilindro.
10. Circuíto de dobre velocidade de traballo.
11. Circuíto hidráulico para actuadores rotativos.
12. Circuíto de protección contra sobrepresións.
13. Circuíto de freado dun motor.
14. Circuítos con acumuladores hidráulicos.
15. Circuítos con control proporcional: Distribuidores.
16. Circuítos de regulación proporcional: regulación de velocidade.
17. Circuítos de control proporcional de posicionamento e forza.

SECCIÓN II: ELECTRO-PNEUMÁTICA.
Denominación da práctica.
1. Circuitos de mando con funcións lóxicas.
2. Funcionamento e montaxe de sensores de presenza.
3. Mando e control de posición electropneumático.
4. Sistemas eléctricos e electrónicos de almacenamento de información.
5. Circuítos electropneumáticos con presostatos.
6. Funcionamento e aplicacións de válvulas compactas modulares.

Sesión maxistral
Fundamentos da tecnoloxía Oleohidráulica e neumática. Descrición, funcionamento, deseño e montaxe dos elementos e sistemas. E estudo de aplicacións practicas en diferentes sectores industriais.
Proba mixta Fundamentos da tecnoloxía Oleohidráulica e neumática. Descrición, funcionamento, deseño e montaxe dos elementos e sistemas. E estudo de aplicacións practicas en diferentes sectores industriais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Descrición
Serán clases participativas e de traballo individual e en grupo. Ademais das titorías presenciais empregarase os recursos web: correo, chat, videoconferencia e plataformas web de traballo grupo para dispoñer dunha atención personalizada.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B5 B7 B9 Consiste na realización de Traballos relacionados cos contidos e parte práctica da materia 40
Proba mixta B5 B7 B9 Fundamentarase nas Prácticas de Laboratorio e contidos prácticos da materia 40
Prácticas de laboratorio B5 B7 B9 Consiste na participación e realización das Prácticas de laboratorio. 20
 
Observacións avaliación

Na 1º oportunidade:

A cualificación das metodoloxías realizásese con notas sobre 10 e será condición necesaria para superar a avaliación non ter ningunha nota inferior a 4 nos Traballos Tutelados e Prácticas de Laboratorio e ter unha asistencia ás actividades presenciais de polo menos o 80%. 

2º oportunidade ou Dispensa académica ou nas Convocatorias extraordinarias: A avaliación realízase mediante unha proba mixta que consta, á súa vez, de dúas probas: A primeira unha Proba Obxectiva con tres módulos: simboloxía, teoría e problemas, e a segunda unha Proba Ensaio e desenvolvemento no Laboratorio. A cualificación dos distintos módulos realizouse con notas sobre 10 e cada proba pondera: 60% a Proba obxectiva e 40% a Proba de ensaio. A nota final será: 

 ( 0,6 * Proba obxectiva + 0,4 * Proba práctica) / (Número de notas inferiores que 4 + 1)


Fontes de información
Bibliografía básica
 • Manual de oleohidráulica Industrial. Vickers Systems, 1993.
 • Fundamentos y componentes de la oleohidráulica. Training hidráulico, compendio 1. Mannesmann Rexroth,1991.
 • I.M.I. Norgren, S.A. Cálculo y diseño de circuitos en aplicaciones neumáticas. Marcombo,1998
 • SMC international training. Neumática. Paraninfo 2000.
 • Cuaderno de ejercicios de oleohidráulica. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol
 • Cuaderno de Válvulas direccionales. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de Válvulas antirretorno. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol
 • Cuaderno de Válvulas limitadoras de presión. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol
 • Cuaderno de Válvulas de flujo. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de bombas y motores. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de Máquinas de pistones. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de Actuadores lineales. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de Acumuladores hidráulicos. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Cuaderno de Compresores. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol
 • Manual de Simbología Neumática y Hidráulica. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS Ferrrol.
 • Manuales de prácticas de Hidráulica. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS de Ferrol
 • Manuales de prácticas de ElectroHidráulica. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS de Ferrol
 • Manuales de prácticas de Neumática. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS de Ferrol
 • Manuales de prácticas de Electroneumática. Bouza Fernández, J. Servicio de reprografía de la EPS de Ferrol
Bibliografía complementaria
 • Robert L. Mott. Mecánica de fluidos aplicada. Prentice Hall, 1996.
 • Claudio Mataix. Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas. Ediciones del Castillo, 1986
  Felipe Roca Ravell. Oleohidráulica básica. Diseño de circuitos. Ediciones Universitat Politécnica de Catalunya, 2000.
 • Werner Deppert/Kurt Stoll. Cutting costs with pneumatics. Vogel Textbook, 1988.
 • SMC international training. Neumática. Paraninfo 2000.
 • Réjean Labonville. Circuits hydrauliques. Éditions de I’École Polytechnique de Montréal.
 • Richard W. Greene. Compresores. Selección, uso y mantenimiento. McGrawHill, 1992.
 • Mitchell / Pippenger. Fluid power maintenance basics and troubleshooting. Marcel Dekker, 1997

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
FÍSICA I/730G03003
FUNDAMENTOS DE AUTOMÁTICA/730G03015
MECÁNICA DE FLUÍDOS/730G03018
TECNOLOXÍAS DA FABRICACIÓN/730G03022
MÁQUINAS TERMICAS E HIDRAULICAS/730G03023

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
ACTUADORES E SENSORES/730G03045

Materias que continúan o temario
Proxecto Interdisciplinar I/730G03079
Proxecto Interdisciplinar II/730G03080

Observacións

“Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

 A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 

• Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático 

• Realizarase a través de Plataformas de almacenamiento (Google drive,...), en formato dixital sen necesidade de imprimilos 

• En caso de ser necesario realizalos en papel: 

- Non se empregarán plásticos 

- Realizaranse impresións a dobre cara.

 - Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a impresión de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías