Identifying Data 2019/20
Subject (*) Capstone Design II Code 730G03080
Study programme
Grao en Enxeñaría Mecánica
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Optional 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinador
Becerra Permuy, Jose Antonio
E-mail
jose.antonio.becerra.permuy@udc.es
Lecturers
Becerra Permuy, Jose Antonio
López López, Manuel
Sanjurjo Maroño, Emilio
E-mail
jose.antonio.becerra.permuy@udc.es
manuel.lopez.lopez@udc.es
emilio.sanjurjo@udc.es
Web http://moodle.udc.es
General description O obxectivo desta materia é que os alumnos poidan elaborar un proxecto de enxeñería de forma íntegra nun tema de interese para unha empresa concreta, poñendo en práctica os coñecementos adquiridos nas materias cursadas ata este momento, e como elemento que facilite a posterior integración no mundo laboral, actuando como ponte entre a súa formación no rol de alumnos e o que desempeñarán como enxeñeiros na súa futura actividade profesional. Para iso, impartiranse seminarios sobre aspectos concretos que poidan quedar fóra das materias xa cursadas e realizarase un seguimento minucioso do proxecto que deberán de realizar. O traballo aquí realizado será susceptible de ser continuado en traballos fin de grao.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
B5 CB05 - Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 - Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 - Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Desenvolvemento de capacidades técnicas e de deseño. B5
B9
Desenvolvemento de "soft skills": traballo en grupo, comunicación. B5
B9
Preparación para o desenvolvemento profesional no ámbito da enxeñería. B7
Experiencia coa resolución de problemas profesionais reais. B7
B9
Desenvolvemento da compresión da perspectiva industrial, incluíndo aspectos de regulamentos, legais e económicos. B7
Coñecemento das tecnoloxías industriais. B7
Someterse a avaliacións sobre os resultados dos seus proxectos. B5
B7
B9

Contents
Topic Sub-topic
Conceptos de deseño e cálculo en proxectos II. Conceptos de deseño e cálculo en proxectos II.
Conceptos de xestión de proxectos. Conceptos de xestión de proxectos.
Coñecementos do proceso de desenvolvemento de produtos. Coñecementos do proceso de desenvolvemento de produtos.
Capacidade de traballo en equipo. Capacidade de traballo en equipo.
Comunicación gráfica, oral e escrita. Comunicación gráfica, oral e escrita.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech B7 B9 42 42 84
Supervised projects B7 B5 0 61 61
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech As sesións maxistrais consistirán en seminarios especializados que teñan un interese significativo para a realización do proxecto para desenvolver polos alumnos. Estes seminarios impartiranse por profesores expertos nas súas respectivas areas de coñecemento e a asistencia será obrigatoria.
Supervised projects O traballo tutelado consistirá na realización en grupo do proxecto asignado aos alumnos, en concerto coas empresas colaboradoras. O obxectivo do proxecto será o desenvolvemento práctico e posible implementación, total ou parcial, dun prototipo dunha solución conceptual extraída da materia Proxecto Interdisciplinar I. Este desenvolvemento farase en varias fases. Ao final de cada unha o profesorado e os representantes das empresas proporcionarán o seu feedback e irán avaliando as propostas iniciais e guiando o desenvolvemento do proxecto.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Será necesario mostrar os avances que se vaian realizando para ofrecer a orientación adecuada, resolver dúbidas e asegurar a calidade do traballo. Estas titorías realizaranse en grupo e de forma presencial.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B7 B5 Traballo autónomo en grupos reducidos. Será necesario entregar os materiais (documento e presentación) en tempo e forma. Ademais, requirirá a exposición oral pública por parte de todos os integrantes do grupo de traballo, empregando para iso a presentación entregada. Terase en conta para a avaliación desta actividade a memoria e a presentación entregada así como as contestacións ás preguntas do profesor durante a presentación obrigatoria. A non realización da presentación supoñerá unha nota de cero.

Criterios xerais de avaliación:
* Claridade, extensión e calidade da memoria do traballo.
* Claridade e calidade da exposición oral do traballo.
* Dominio do tema e adecuación das contestacións do alumno ás preguntas do profesor na sesión de exposición.
100
 
Assessment comments
Se un alumno non supera a materia na primeira oportunidade, na segunda oportunidade unicamente poderá entregar a revisión e mellora daqueles traballos entregados e cualificados como non aptos previamente. 

A asistencia e participación aos seminarios e actividades de seguimento é obrigatoria para poder ser avaliado, non habendo métodos alternativos de avaliación para os alumnos matriculados a tempo parcial / con dispensa académica.

De acordo ao artigo 14, apartado 4 da normativa de avaliación, revisión e reclamación dos estudos de grao e máster universitario, cuxa última versión é do 29 de xuño de 2017, o plaxio de calquera traballo implicará a  cualificación de suspenso cun 0 no devandito traballo.

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Capstone Design I/730G03079

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
Para axudar a conseguir unha contorna sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5 ("Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social") do "Plan de Acción Green Campus Ferrol" a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.

2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

3. De realizarse en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a impresión de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.