Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) FUNDAMENTOS DA ELECTRICIDADE Código 730G04012
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Menacho Garcia, Carlos Miguel
Correo electrónico
miguel.menacho@udc.es
Profesorado
Menacho Garcia, Carlos Miguel
Santome Couto, Emilio
Correo electrónico
miguel.menacho@udc.es
emilio.santome@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Nesta materia se estudia o análise de circuitos eléctricos, e una breve introducción ao funcionamiento das máquinas eléctricas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías

Mantéñense todalas metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Moodle, Teams e correo eléctrónico. Co horario de titurías publicado.

4. Modificacións na avaliación

Mantéñense as metodoloxías de evaluación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non hai modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 CR4 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
B2 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
C1 C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e utilizar os principios da teoría de circuitos e máquinas eléctricas. A10
B2
B3
B5
B7
C1
C5

Contidos
Temas Subtemas
Análise de circuitos en corrente continua Conceptos básicos
Elementos dos circuitos
Asociación de elementos
Formas de onda
Análise por correntes de malla
Análise por tensións de nó
Teoremas dos circuitos
Análise de circuitos en corrente alterna Conceptos básicos
Análise de circuitos en réxime permanente senoidal
Potencia e enerxía en réximen permanente senoidal
Teoremas en réximen permanente senoidal
Análise de circuitos trifásicos Xeralidades
Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados
Potencia en circuitos trifásicos
Medida da potencia en circuitos trifásicos
Introdución ó funcionamento das máquinas eléctricas Circuitos magnéticos e conversión de enerxía
Principios xerais das máquinas eléctricas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A10 1.5 0 1.5
Sesión maxistral A10 B2 B3 B5 B7 C1 C5 24 39 63
Solución de problemas A10 B2 B3 B5 B7 C1 C5 22 30 52
Prácticas de laboratorio A10 B2 B3 B5 B7 C1 C5 9 13.5 22.5
Proba mixta A10 2.5 7.5 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura, en grupo grande (GG).
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas motivadoras dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Corresponde á clase de teoría, en grupo grande (GG).
Solución de problemas Técnica mediante a cal ha de se resolver unha situación problemática concreta, a partires dos coñecementos e procedementos que se teñen estudado e traballado.

Corresponde á clase de problemas, en grupo mediano (GM).
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes apliquen os coñecementos adquiridos, a través da realización de actividades de carácter práctico.

Corresponde á clase de prácticas de taller, en grupo pequeno (GP).
Proba mixta Esta proba consiste na resolución de problemas e / ou elementos, e será valorada entre 0 e 10 puntos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Descrición
Titorías de exame.

No caso de estudantes a tempo parcial, terán sesións de titorías de exame antes de cada exame de avaliación continua. Ademais, recibirán unha colección de probas obxectivas e problemas para resolver ao longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A10 Esta proba consiste na resolución de problemas e/ou ítems, e computarase entre o e 10 puntos.

En prácticas de laboratorio:

Na convocatoria de xaneiro, a calificación será a suma da nota correspondente á asistencia e evaluación das prácticas de taller, que se valorará entre 0 e 5 puntos, e a nota do exame final (proba mixta), que se valorará tamén entre 0 e 5 puntos.

Na convocatoria de sullo, a calificación conincidirá coa nota do exame final correspondente (proba mixta), que se valorará entre 0 e 10 puntos.
70
Prácticas de laboratorio A10 B2 B3 B5 B7 C1 C5 Na convocatoria de xaneiro, a calificación será a suma da nota correspondente á asistencia e evaluación das prácticas de taller, que se valorará entre 0 e 5 puntos, e a nota do exame final (proba de resposta múltiple), que se valorará tamén entre 0 e 5 puntos.

Na convocatoria de xullo, a calificación coincidirá coa nota do exame final correspondente (proba de resposta múltiple), que se valorará entre 0 e 10 puntos.


30
 
Observacións avaliación

Para aprobar a asignatura é necesario aprobar a parte de teoría e problemas e a parte de prácticas de laboratorio. Aprobarase tamén a asignatura se acadando unha nota superior o igual a 3'5 puntos na nota de prácticas de laboratorio, compensara coa parte de teoría e problemas. A calificación final é a suma da (nota de teoría e problemas)*0'80 e a (nota de prácticas de laboratorio)*0'20 . Na presentación da asignatura (primeiro día de clase) poderanse indicar actividades adicionáis cuia valoración sumarase á nota da prueba obxetiva da parte de teoría e problemas. En cualquera caso, a nota desta parte (teoría e problemas) no poderá ser superior a 10 puntos.  

No caso de estudantes a tempo parcial, realizarase unha avaliación periódica e
continua, con probas obxetivas e problemas, tras impartir cada tema da materia.
Na segunda oportunidade, todos os temas entrarán no exame. A asistencia ás
clases de teoría e de problemas non é obrigatoria (exención do 100%), aínda que
se lle ofrecerá total flexibilidade para asistir ao grupo que elixan; non
obstante, a asistencia á clase práctica do taller é necesariamente obrigatoria
(exención do 0%), aínda que tamén se lle ofrecerá completa flexibilidade de
asistencia.

 


Fontes de información
Bibliografía básica Fraile Mora, J. (2012). Circuitos eléctricos. Madrid: Pearson
Paul, C.R. (2001). Fundamentals of electric circuits analysis. USA: John Willey and Sons
Alexander, C.K. y Sadiku, M.N.O. (2013). Fundamentos de circuitos eléctricos. Méjico: McGraw-Hill
Fraile Mora, J. (2008). Máquinas eléctricas. Madrid: McGraw-Hill
Eguiluz Morán, L.I. y Sánchez Barrios, P. (1989). Pruebas de examen de teoría de circuitos. Santander: Universidad de Cantabria
Eguiluz Morán, L.I. et al. (2001). Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Barañáin (Navarra): EUNSA
Eguiluz Morán, L.I. (1986). Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica. Madrid: Alhambra
Sánchez Barrios, P. et al. (2007). Teoría de circuitos: problemas y pruebas objetivas orientadas al aprendizaje.. Madrid: Pearson/Prentice Hall
Humet, L., Alabern, X. y García, A. (1997). Tests de Electrotecnia. Fundamentos de circuitos. Barcelona: Marcombo
Parra, V. et al. (1976). Unidades didácticas de teoría de circuitos (2 vols.). Madrid: UNED

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G03001
ÁLXEBRA/730G03006
FÍSICA II/730G03009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA/730G03016
INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS /730G03031

Observacións

"Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Ensino e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

             A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

               • Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

               • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

               • Se é necesario facelos en papel:

                   - Os plásticos non serán utilizados

                   - As impresións realizaranxe a dobre cara.

                   - Usarase o papel reciclado.

                   - Evitarase a impresión de borradores.

• Debe haber un uso sostible dos recursos ea prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías