Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) XESTIÓN DE PROXECTOS Código 730G04025
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Cruz Lopez, Maria Pilar de la
Correo electrónico
pilar.cruz1@udc.es
Profesorado
Cruz Lopez, Maria Pilar de la
Leira González, Juan
Correo electrónico
pilar.cruz1@udc.es
juan.leira.gonzalez@udc.es
Web http://www.udc.es
Descrición xeral Materia obrigatoria para os alumnos de cuarto do grao de enxeñaría mecánica e de enxeñería en tecnoloxías industriais.
Nesta materia expóñense os fundamentos dun proxecto industrial segundo a lexislación española e da dirección de proxectos de acordo cos standars ANSI que son seguidos pola maioría dos paises desenvolvidos e que están resumidos na guía do PMBoK do Project Management Institute
Plan de continxencia Plan de continxencia:

Os profesores da asignatura decidirán en cada momento, en función da evolución da pandemia de Covid-19, de calquera outra situación que leve a similares consecuencias, e das restricciones impostas pola autoridade competente, a modalidade de docencia e avaliación: presencial ou non presencial.

1. Modificacións nos contidos: non haberá modificacions dos contidos
2. Metodoloxías
Mantense as metodoloxías docentes
2.2. Metodoloxías docentes que se modifican:.
En situacións nas cales non sexa posible ou recomendable a presencialidad, as clases, os traballos tutelados e a solución de problemas serán en liña.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: véxase o devandito no resto desta guía.
. En situacións nas cales non sexa posible ou recomendable a presencialidad, a atención ao alumno será en liña.
4. Modificacións na avaliación:.
En situacións nas cales non sexa posible ou recomendable a presencialidad a avaliación será en liña, podendo ser oral ou escrito, a criterio do profesor.

*Observacións de avaliación:
En situacións nas cales non sexa posible ou recomendable a presencialidad, nun marco de clases en liña, a asistencia comprobarase de varias formas. Por unha banda, pasarase lista durante a clase. Pódese pasar lista en calquera momento da clase. Pódese pasar lista máis dunha vez nunha mesma clase. Ademais, durante as clases realizaranse preguntas de comprensión aos estudantes, escolléndoos de forma aleatoria. A pregunta do profesor será achega do que estaba explicando nese momento, ou do que explicou nun momento anterior, próximo, desa mesma clase. Considerarase que o alumno está seguindo activamente a clase si o seu contestación demostra un seguimiento activo, independientemente de que o seu contestación poida ter algunha incorrección ou de que, contestando por medio dunha dúbida, dita dúbida demostre que estaba atendendo á explicación.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: no haberá cambios.


Competencias do título
Código Competencias do título
A18 CR12 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
B2 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
C3 C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C4 C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C5 C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer como organizar e xestionar proxectos A18
B2
B3
B4
B5
B7
C3
C4
C5
Poder establecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos A18
B2
B3
B4
B5
B7
C3
C4
C5

Contidos
Temas Subtemas
1. Tipos de proxectos. Redacción de proxectos 1.Centro de transformación. 2.Liña aérea de media ou alta tensión. 3.Instalacións eléctricas de baixa tensión en industrias. 4.Instalacións do almacenamento e receptoras de G.L.P.. 5. Instalacións receptoras de gas canalizado, uso industrial e comercial. 6.Instalacións receptoras de auga. 7.Instalacións de calefacción. Climatización e Auga Quente Sanitaria. 8.Instalacións de caldeiras, precalentadores, acumuladores e redes de tubaxes para fluídos a presión. 9.Estudo técnico de reforma de importancia en vehículos automóbiles. 10.Instalacións de aparellos elevadores. 11.Instalacións frigoríficas. 12.Proxectos de almacenamento de produtos químicos. 13. Proxectos de recipientes a presión
2. Normativa 1.Lei de incidencia ambiental (RAMINP). 2.CNAE. 3.Normas Tecnolóxicas (NTE). 4.Código Técnico da Edificación (CTE). 5.Normas UNE. 6. Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión REBT e Instrucións Complementarias A miña-BT. 7.Regulamento de Seguridade e Hixiene no Traballo. 8.Regulamento de contraincendios en Establecementos Industriais . 9.Regulamento de Policía de Espectáculos e Actividades Recreativas. 10.Regulamento de Aparellos de Elevación MIE-AEM. 11.Ordenes Ministeriais. 12. Regulamento de instalacións Térmicas en Edificios. (RITE)
3. Dirección, planificación y control del proxecto - Xestión de integración do proxecto
- Planificación da empresa y do proxecto
- Programación do proxecto
-Costes do proxecto
Según los standares intenacionais do PMI
4. Estructuras empresariaes y oficina de proxecto Estructuras empresariaes y oficina de proxecto

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A18 B2 B3 B4 B5 B7 C3 C4 C5 30 45 75
Traballos tutelados A18 B2 B3 B4 B5 10 20 30
Solución de problemas A18 B2 B3 B4 B5 20 15 35
Proba mixta A18 C3 C4 C5 0 4 4
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como conferencia, método expositivo ou lección maxistral. Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Solución de problemas Técnica mediante a que ha de resolverse unha situación problemática concreta, a partir dos coñecementos que se traballaron, que pode ter máis dunha posible solución.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Solución de problemas
Descrición
Atenderánse las dudas no planteamiento dos problemas e no estudo dos casos tanto na clase como nas tutorías
A diferenza entre as Universidades a distancia (p. ex UNED) e o resto de Universidades é que, nas primeiras, é a Universidade a responsable de poñerse en contacto co alumno e de proporcionarlle todo o material necesario para que, mediante o seu estudo, poida superar a materia. Ese non é o caso do resto de Universidades, como a UDC, nas cales é responsabilidade do alumno poñerse en contacto co profesor, descargar os materiais de Moodle e traballar con eles, asistir a clase e tomar notas do que nela dígase, seguir as indicacións verbais e escritas do profesor, e estudar todos os materiais aludidos, para poder superar a materia. O alumno que non asiste a unha ou varias clases, incluídos os alumnos con dispensa académica, teñen as mesmas responsabilidades que o resto de alumnos, aínda que neste caso, ao non asistir a clase, teñen a responsabilidade de poñerse en contacto cos seus compañeiros e cos profesores, con obxecto de recompilar todo o material docente que se comentou.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A18 B2 B3 B4 B5 Na parte do tema dos proxectos podes obter ata o 40% desta parte (50% da materia) co traballo realizado e entregado.
Na parte de xestión de proxectos, podes obter ata o 20% desta parte (50% da materia) co traballo realizado e entregado.
30
Proba mixta A18 C3 C4 C5 O exame da parte dos proxectos consta de dúas partes, o exame de casos prácticos (20% da nota do exame) e exame de teoría correspondente á axenda (40% da nota do exame).


O exame da parte de xestión do proxecto consta de dúas partes, exame de teoría e exame de problemas, que deberán ser aprobados por separado A nota final da materia será a media aritmética das dúas partes, sempre que cada unha delas teña unha nota maior ou igual a cinco
70
 
Observacións avaliación
A diferenza entre as Universidades a distancia (p. ex UNED) e o resto de Universidades é que, nas primeiras, é a Universidade a responsable de poñerse en contacto co alumno e de proporcionarlle todo o material necesario para que, mediante o seu estudo, poida superar a materia. Ese non é o caso do resto de Universidades, como a UDC, nas cales é responsabilidade do alumno poñerse en contacto co profesor, descargar os materiais de Moodle e traballar con eles, asistir a clase e tomar notas do que nela dígase, seguir as indicacións verbais e escritas do profesor, e estudar todos os materiais aludidos, para poder superar a materia. O alumno que non asiste a unha ou varias clases, incluídos os alumnos con dispensa académica, teñen as mesmas responsabilidades que o resto de alumnos, aínda que neste caso, ao non asistir a clase, teñen a responsabilidade de poñerse en contacto cos seus compañeiros e cos profesores, con obxecto de recompilar todo o material docente que se comentou. A materia consta de dúas partes: "proxectos" e "xestión de proxectos", para aprobala, é necesario aprobar cada un dos dous por separado. A nota final da materia será a media aritmética das dúas partes, sempre que cada unha delas teña unha nota superior ou igual a cinco. A parte dos proxectos (50% da materia) consiste na realización dos casos prácticos realizados e entregados, que supón o 40% da nota, un exame de casos prácticos (20%) e o exame de teoría correspondente ao programa (40%). A parte da xestión de proxectos (o 50% da materia) consiste na realización dos casos prácticos realizados e entregados, o que supón o 20% da nota, un exame de casos prácticos (40%) e o exame teórico correspondente ao programa (40%).

Sempre desenvolvendo o temario para impartir e, por tanto, cumprindo o encargo docente no marco que establece o número de créditos da materia, o profesor ten dereito á Liberdade de Cátedra, tal como recoñecen a Constitución Española, o Tribunal Constitucional, a Lei Orgánica de Universidades, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea, e a UNESCO. Obviamente, o profesor debe actuar sempre dentro da lei, e debe impartir contidos actuais, en vigor, e correctos, que abarquen todo o alcance definido polo plan de estudos.

A Constitución Española (Art. 20) establece o respecto a Liberdade de Cátedra que, nas súas diferentes definicións (p. ex., Real Academia Española e Consello Xeral do Poder Xudicial;  https:// dej. rae.es), supón a posibilidade do profesor para expoñer a materia conforme as súas propias conviccións, cumprindo os programas establecidos, e no marco das institucións que teñen atribuída a organización da docencia, a condición de que esta exérzase adecuadamente. Á súa vez, Castillo Córdova (2006) inclúe nela a facultade de optar pola metodoloxía que o profesor considere máis adecuada para transmitir os coñecementos.

Isto último leva a que os aspectos desta guía correspondentes a métodos docentes a empregar, e porcentaxe de horas a dedicar a cada un deles, son meramente orientativos, tentativos, e o profesor poderá facer cambios se o considera positivo, podendo investigar se existen mellores enfoques metodolóxicos para a docencia, como algúns dos que se propoñen na literatura científica ou en monografías especializadas na materia (Felder e Brent, 2016), sempre a favor dos resultados académicos.

Todo o aquí devandito con respecto a metodoloxías docentes nunca afectará negativamente o modo de avaliar, no cal o alumno poderá sempre obter a máxima nota independentemente das súas circunstancias persoais, de acordo co establecido neste epígrafe de avaliación.


Referencias

- Castillo Córdova, Luis (2006). Libertad de Cátedra en la relación laboral con ideario. Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN: 9788484565567

-  Felder, RM, Brent, R (2016), Teaching and learning STEM. USA: Jossey-Bass (Wiley).

Fontes de información
Bibliografía básica (). Apuntes de la asignatura.
Heredia, R (). Dirección integrada de proyecto. Servicio Publicaciones ETS Ingenieros Industriales Universidad Politécnica de Madrid.
Neufert, Ernest (). El arte de proyectar en arq.. Gustavo Gili
Santos, Fernando (). Ingeniería de proyectos. EUNSA
Kerzner, H. (). Project management. Van Nostrand Reinhold
Kerzner, H. & Thamhain, H.J (). Project Management Operating Guidelines. Van Nostrand.
de Cos, M (). Teoría general del proyecto. Síntesis
Varios (2004). Una guia a los fundamentos de la dirección de proyectos. Project Management Institute-USA

Bibliografía complementaria (). International Journal of Project Management (The Journal of the International Project Management Association; http://elsevier.com/locate/ijproman)..
(). IEEE Transactions on Engineering Management (www.ieee.org).
(). Journal of Construction Engineering and Management – ASCE (www.asce.org) .
(). PM Network (The official magazine of the Project Management Institute; www.pmi.org)..
(). Project Management Institute.
(). Project Management Journal (Project Management Institute; www.pmi.org)..


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
ANÁLISE E DESEÑO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS/730G04069

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
DESEÑO E CONSTRUCIÓN DE COMPLEXOS INDUSTRIAIS E EMPRESARIAIS/730G04067

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Grao/730G04068

Observacións
É moi importante que o alumno cursase previamente a materia "ANÁLISE E DESEÑO DE ESTRUTURAS E CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS" (ADECI; 730G04069), debido a que na parte de oficina técnica desta materia 730G04025 (XESTIÓN DE PROXECTOS, XP) empréganse como base os conceptos sobre construcións industriais que se explicaron previamente en ADECI (estruturas, cerramentos, instalacións de abastecemento e evacuación de auga, de protección contra incendios, de ventilación, calefacción e climatización, e eléctricas), e os profesores de XP dan por sabidos devanditos conceptos. Para axudar a conseguir unha contorna sustentable e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural. Por iso, a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia farase exclusivamente en formato electrónico. O alumno non debe empregar, por ningunha causa, material físico de tipo algún (papel, tinta, encadernación, etc.). Ademais, baixo demanda, facilitarase a plena integración do alumnado que, tendo unha preparación previa adecuada para poder superar a materia, experimente dificultades (físicas, sensoriais, psíquicas, socioculturais) para un acceso idóneo, igualitario e proveitoso á vida universitaria.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías