Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) CAMPOS E ONDAS Código 730G04047
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Yañez Casal, Armando Jose
Correo electrónico
armando.yanez@udc.es
Profesorado
Yañez Casal, Armando Jose
Correo electrónico
armando.yanez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Non se modifican contidos.

2. Non se modifican metodoloxías

3. A atención personalizada se hará a través de Teams

4. Modificacións en la evaluación: Só se modifica o carácter presencial da evaluación.

5. Non hai modificacións da bibliografía o webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
B1 CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B6 B3 Ser capaz de concibir, deseñar ou poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con rigor científico para resolver calquera problema formulado, así como de comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a un público tanto especializados como leigo dun xeito claro e sen ambigüidades
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B8 B7 Deseñar e realizar investigacións en ámbitos novos ou pouco coñecidos, con aplicación de técnicas de investigación (con metodoloxías tanto cuantitativas como cualitativas) en distintos contextos (ámbito público ou privado, con equipos homoxéneos ou multidisciplinares etc.) para identificar problemas e necesidades
B9 B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C1 C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C5 C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os fundamentos e as aplicacións básicas do campo eléctrico e electromagnético estacionario. Comprender e coñecer as súas aplicacións básicas B1
B2
B3
B6
B7
B8
B9
C1
C5

Contidos
Temas Subtemas
Os temas e bloques seguintes desenvolven os contenidos que se presentan na ficha da Memoria de Verificación: Electrostática
Corriente eléctrica
Magnetostática
Electrodinámica
Ondas electromagnéticas
Introducción Análisis vectorial
Fundamentos de teoría do potencial
Electrostática Determinación do campo eléctrico
Propiedades eléctricas da materia.
Energía electrostática
Corrente eléctrica
Magnetostática Campo magnético xerado por correntes constantes
Propiedades magnéticas da materia.
Electrodinámica Inducción electromagnética
Ondas electromagnéticas Ondas electromagnéticas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B3 B7 B9 C5 28 36 64
Solución de problemas B1 B2 B6 B8 C1 20 24 44
Proba mixta B1 B2 B7 C5 1 0 1
Traballos tutelados B2 B3 B6 B7 B8 B9 C1 10 24 34
Proba mixta B1 B2 B7 C5 3 2 5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de teoría na pizarra.
Solución de problemas Resolución polo profesor e por parte dos alumnos dos exercicios propostos
Proba mixta Proba de seguimento
Traballos tutelados Conceptualízase o problema do campo electromagnético nunha máquina industrial. A propagación de cargas no campo eléctrico e magnético resolverase coa axuda dun programa Python. As configuracións de placas e bobinas que dan lugar a este campo determinaranse á súa vez
Proba mixta Examen Final

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
Para consulta de calquera aspecto que o estudante considere apropiado, ademais de tutorías en grupo reducido, seis horas por semana de titoría no tempo que se publica a través da páxina web da UDC.
Os estudantes que teñan unha dispensa académica non deberán asistir á clase, senón que deberán presentar as mesmas obras e, en xeral, nas mesmas datas que os demais alumnos do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B2 B3 B6 B7 B8 B9 C1 Conceptualízase o problema do campo electromagnético nunha máquina industrial. A propagación de cargas no campo eléctrico e magnético resolverase coa axuda dun programa Python. As configuracións de placas e bobinas que dan lugar a este campo determinaranse á súa vez 40
Proba mixta B1 B2 B7 C5 Exame 30
Proba mixta B1 B2 B7 C5 Proba de seguimento 30
 
Observacións avaliación

Realizaránse un máximo de dos probas, aúltima de elas coincidindo coa fecha do exame aprobada en Xunta de Centro.

As probas constarán de problemas prácticos e poderán incluir cuestións teóricas.

A de cada prueba será dun máximo de 4 horas.

En segunda oportunidade evaluaranse as partes pendentes tendo os resultados parciais a misma validez que na primeira oportunidade.

Os estudantes con dispensa académica no terán obriga de asistir, deberán superar as mismas probas que os demás estudantes.


Fontes de información
Bibliografía básica

- CHENG, D.K. Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería. Addison-Wesley Iberoamericana (1997).

- REITZ, MILFORD & CHRISTY: Fundamentos de Teoría Electromagnética, Addison Wesley Interamericana (1986).

- P.LORRAIN Y D.R. CORSON. Campos y Ondas Electromagnéticas, Selecciones Científicas (1975).

- WANGSNESS, R.K: Campos Electromagnéticos. Limusa-Noriega (1992).

- D. GRIFFITHS. Introduction to Electrodynamics. Prentice Hall (1999).

- Matthew N.O. Sadiku. Monte Carlo Methods for Electromagnetics. CRC Press (2009)

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
CÁLCULO/730G04001
FÍSICA I/730G04003
FÍSICA II/730G04009

Observacións
Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Educación e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:
* Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático
* Farase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

Se é necesario facelos en papel:
* Os plásticos non se utilizarán
* Serán impresións dobre cara.
* Empregarase un papel reciclado.
* A impresión de borradores evitarase.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías