Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) TECNOLOXÍA NUCLEAR Código 730G04057
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.zaragoza1@udc.es
Profesorado
Zaragoza Fernandez, Maria Sonia
Correo electrónico
sonia.zaragoza1@udc.es
Web
Descrición xeral O obxetcivo principal da asignatura de Tecnoloxía Nuclear é conferir ao alumno os coñecementos básicos sobre esta materia, única no plan de estudos e determiñante para o campo da Enerxía.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos. Non e necesario a modificación dos contidos

2. Metodoloxías. Modalidade docente non presencial, todo pasa a docencia online
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Se manteñen todas en modalidades non presencial

*Metodoloxías docentes que se modifican
Non hay modificacións
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Atenderase o alumnado por correo electrónico, Plataforma Moodle e Plataforma Teams.
4. Modificacións na avaliación
Non e necesaria modificar a avaliación
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non e necesaria modificación

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Que os alumnos teñan a capacidade de diseño e cálculo de instalacions radioactivas B5
B7
B9
Que os alumnos coñezan as instalacions nucleares B5
B7
B9
Coñecemento do marco normativo das instalacions, radiactivas e nucleares así como el transporte de material radioactivo B5
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
Bloque I :Conceptos básicos na Tecnoloxía Nuclear Imtroducción a teoría dos reactores.
Centrais de potencia
Bloque II : Instalacións nucleares.

Centrais de potencia de auga a presión PWR.
Sistemas Auxiliares nas centrais de potencia tipo PWR
Recarga de combustible nunha central tipo PWR.
Centrais de potencia de auga en ebullición BWR.
Sistemas auxiliares nas centrais de potencia tipo BWR.
Reactores Avanzados
Análogos Naturais.
Combustible nuclear. Ciclo y tratamientos.
Estabilidad y Dinámica de los reactores Nucleares
Desmantelamiento de Centrales Nucleares.
Transporte de Material Radiactivo
Bloque III : Instalacións Radioactivas
Radioloxía Industrial
Instalacións Radiactivas na Industria
Técnicas en Medicina Nuclear
Bloque IV : Protección radiolóxica.
Normativa Vigente de Seguridad e Protección Radiolóxica
Accidentes Nucleares
Efectos das Radiacións ionizantes

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B5 B7 B9 34 18 52
Traballos tutelados B5 B7 B9 3 34 37
Solución de problemas B5 B7 B9 5 51 56
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor . Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Solución de problemas Propostas de cálculos aplicados a casos prácticos en instalaciones Radiactivas e centrales nucleares

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Descrición
Descrición detallada:

En sesion maxistral, impartir a clase e apoio coa consulta de dúbidas.
Traballos tutelados, durante a súa orientación e dúbidas xurdidas
Solución de Problemas, se orienta e se fan os problemas co alumnado
Obradoiro, guía das actividades e consulta de dúbidas..

No caso de dispensa académica as titorías serán en común acordo co alumno, e poderán ser tanto presenciais como a distancia mediante o uso das TICS

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas B5 B7 B9 Evaluase mediante as intervenciones na clase e mediante la entrega de los exercicios prácticos 40
Traballos tutelados B5 B7 B9 Evaluarase mediante a entrega por escrito do traballo 60
 
Observacións avaliación
<p>Na segunda oportunidade a evaluación se fará perante una proba obxectiva que &nbsp;evalúa o 100% e poderá facer a distancia con TIC.</p><p>No caso de Dispensa académica o alumno será evaluado mediate traballo tutelado</p>

Fontes de información
Bibliografía básica Glasstone &amp;amp; Sesonske (1994). Ingeniería de los reactores nucleares.
James E. Martin (). Physics for radiation Protection.
Sonia Zaragoza Fernández (2009). Tecnología Nuclear. Gráficas Noroeste

· “Teoría de Reactores y Elementos de Ingeniería Nuclear” ( Tomo I e Tomo II. Federico Goded Echeverría e Francisco Oltra Oltra).

. Apuntamentos de Clase

Bibliografía complementaria

·https://www.csn.es/index.php/es/

·http://www.foronuclear.org/es/


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumplir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

A entrega dos trabajos documentais que se realicen nesta materia:Solicitaranse en formato virtual e soporte informático; Realizarase o través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimirlos; No caso de ser necesario realizalos en papel:non emplearanse plásticos;Realizaranse impresiones a dobre cara; Emplearanse papel reciclado.&amp;nbsp;Evitarase a impresión de borradores.Débense ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidad nos comportamentos personais y profesionais


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías