Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Grao Código 730G04068
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información
Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Computación
Economía
Empresa
Enxeñaría Civil
Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Matemáticas
Química
Coordinación
Camba Fabal, Carolina
Correo electrónico
carolina.camba@udc.es
Profesorado
Alvarez Feal, Jose Carlos Juan
Álvarez García, Ana
Arce Ceinos, Alberto
Artiaga Diaz, Ramon Pedro
Bellas Bouza, Francisco Javier
Calvo Rolle, Jose Luis
Caño Gochi, Alfredo del
Castro Santos, Laura
Cruz Lopez, Maria Pilar de la
Díaz Díaz, Ana María
Fernández Martínez, José
Filgueira Vizoso, Almudena
Garcia del Valle, Alejandro
Garcia Diez, Ana Isabel
Gonzalez Filgueira, Gerardo
Gosset , Anne Marie Elisabeth
Lamas Galdo, Isabel
Lamas Rodriguez, Adolfo
Lema Rodríguez, Marcos
López Beceiro, Jorge José
Lopez Diaz, Ana Jesus
Prieto Garcia, Abraham
Ramil Rego, Alberto
Correo electrónico
carlos.alvarez@udc.es
ana.alvarez1@udc.es
alberto.arce@udc.es
ramon.artiaga@udc.es
francisco.bellas@udc.es
jose.rolle@udc.es
alfredo.cano@udc.es
laura.castro.santos@udc.es
pilar.cruz1@udc.es
ana.ddiaz@udc.es
j.fernandezm@udc.es
almudena.filgueira.vizoso@udc.es
alejandro.garcia.delvalle@udc.es
ana.gdiez@udc.es
gerardo.gonzalez@udc.es
anne.gosset@udc.es
isabel.lamas.galdo@udc.es
adolfo.lamasr@udc.es
marcos.lema@udc.es
jorge.lopez.beceiro@udc.es
ana.xesus.lopez@udc.es
abraham.prieto@udc.es
alberto.ramil@udc.es
Web
Descrición xeral O traballo fin de Grao é un Exercicio orixinal a realizar individualmente, presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente en un proxecto no ámbito da enxeñaría técnica industrial de natureza profesional no que se sinteticen e integren las competencias adquiridas nos ensinos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A29 TFG Exercicio orixinal a realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito das tecnoloxías específicas da Enxeñaría Industrial de natureza profesional no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nas ensinanzas.
B2 CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento
C3 C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C5 C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C6 C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender os métodos de cálculo, deseño e representación para o desenvolvemento dun proxecto no ámbito da súa especialidade. Capacidade para a aplicación práctica dos coñecementos antes citados. A29
B2
B3
B4
B5
B7
B9
C3
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
O tema siguiente describe os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación O alumno realizará individualmente unha obra orixinal, presentaraa e defenderaa ante un xulgado universitario. O traballo pode ser estructurado en xeral como segue: (REGULACIÓN DO PROXECTO FIN DA CARREIRA EPS)
a- Completar proxectos de calquera área na que a lexislación actual recoñeza as competencias da profesión de enxeñeiro industrial.
b. O desenvolvemento dunha parte específica dun proxecto, que pola súa complexidade pode ter a entidade e a importancia dunha completa.
c. Proxectos de investigación e desenvolvemento no campo da Enxeñería Industrial. Poden propoñer temas de proxecto Fin de Grao aos profesores do Centro con docencia no grao de Enxeñaría Industrial, os estudantes que cumpran o requisitos para solicitar o proxecto final e as empresas que o desexan.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta B7 B4 1 24 25
Traballos tutelados A29 B2 B3 B5 B9 C3 C5 C6 27 243 270
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais).
Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe. Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe por o profesor titor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O titor supervisará o desenvolvemento do traballo fin de grao ata a súa finalización

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta B7 B4 O alumno defenderá o seu traballo diante do tribunal e contestará as preguntas que se lle fagan
O alumno entregará o TFG de acordo coa normativa vixente, este traballo representa o 70% da nota final segundo os seguintes aspectos
Adaptación do contido aos obxectivos previstos 20%
Aspectos técnicos 40%
Aspectos formais 10%

A presentación oral estricta, terá un peso na nota final de 30%
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
<p>Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumprir co obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saludable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol", a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:<ul>
  • Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático,
  • Realizaranse a través de Moodle, en formato digital sen necesidade de imprimilos,
  • No caso de ser necesario realizalos en papel:<ul style="list-style-type:square">
  • Non se emplearán plásticos
  • Realizaranse impresións a dobre cara.
  • Emplearase papel reciclado.
  • Evitarase a impresión de borradores.</ul>
  • Debese hacer un uso sostible dos recursos e deben prevenirse os impactos negativos sobre o medio natural</ul>


  • (*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías