Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Simulación de Procesos Industriais e Optimización Código 730G04074
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 6
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Garcia del Valle, Alejandro
Correo electrónico
alejandro.garcia.delvalle@udc.es
Profesorado
Crespo Pereira, Diego
Garcia del Valle, Alejandro
Lamas Rodriguez, Adolfo
Correo electrónico
diego.crespo@udc.es
alejandro.garcia.delvalle@udc.es
adolfo.lamasr@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias do título
B5 CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B7 B5 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
B9 B8 Adquirir unha formación metodolóxica que garanta o desenvolvemento de proxectos de investigación (de carácter cuantitativo e/ou cualitativo) cunha finalidade estratéxica e que contribúan a situarnos na vangarda do coñecemento

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber formular e resolver problemas de situación onde hai aleatoriedade. B5
B7
B9
Capacidade para resumir, comprender e analizar procesos. B5
B7
B9
Saber empregar o software de simulación. Resolver problemas de procesos industriais complexos. B5
B7
B9

Contidos
Temas Subtemas
Os seguintes bloques ou temas desenvolven os contidos establecidos no Informe de verificación que son: Simulación. Modelaxe e simulación. Simulación de eventos discretos. Conceptos utilizados na simulación de eventos discretos. Técnicas avanzadas de simulación.
1. Simulación de eventos discretos: conceptos Simulación. Modelización y simulación. Simulación de eventos discretos. Conceptos empleados en simulación de eventos discretos. Técnicas avanzadas de simulación
2. Bases Flexsim Sources. Queues Processors Sinks. Practical case.
Tags, decisions, popups. Practical case
Libraries of standard objects I: Combiner. Separator. Multiprocessor. Rack. Conveyor. Practical case.
Libraries of standard objects II: Task Executer. Operator. Transporter. Elevetor. Robot. Crane. ASRSvehicle. Practical case.
3. Análise de datos de entrada para simulación e medición do tempo. Caso práctico.
4. Experimentos de simulación e análise de resultados. Caso práctico.
5. FlexSim: táboas, variables, conexión con Excel. Táboas globais. Etiquetas Variables globais. Monitorización de variables. Conexión con Excel. Modificación de variables. Estudo de caso
6. Técnicas avanzadas de simulación Introdución ao Fluxo de Procesos.
7. Optimización. Programación lineal Programación non lineal Metaheurísticas.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B5 B7 B9 30 30 60
Solución de problemas B5 B7 B9 10 20 30
Prácticas a través de TIC B5 B7 B9 20 38 58
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Sesións maxistrais dos temas do programa da materia.
Solución de problemas Resolución de problemas de simulación e optimización que aparecen na enxeñaría.
Prácticas a través de TIC Resolución de casos prácticos de problemas de simulación e optimización.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición
A atención personalizada farase durante as horas de titorías.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC B5 B7 B9 La evaluación se hará en base a los trabajos realizados en las clases prácticas en clase así como los trabajos individuales en casa. Todos ellos se subirán a la plataforma Moodle. 100
 
Observacións avaliación

Avaliación de primeira oportunidade: o 100% da nota obterase a través da nota media ponderada obtida nos exercicios realizados a través de prácticas TIC.

Avaliación da segunda oportunidade: seguiranse os mesmos criterios que para a primeira oportunidade.

Os "alumnos con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e exención académica de exención de asistencia" comunicarán ao comezo do curso a súa situación aos profesores da materia, tal e como establece a "Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes universitarios. na UDC "(Art.3.be 4.5) e" Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado (art. 3 e 8b). Os estudantes nesta situación serán avaliados resolvendo os mesmos casos prácticos propostos nos exercicios a través de prácticas TIC.


Fontes de información
Bibliografía básica Robinson, Stewart (2004). Simulation : The Practice of Model Development and Use. John Wiley & Sons
Flexsim (2019). Tutoriales Flexsim.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Debe facer un uso sostenible dos recursos para previr o impacto negativo sobre o medio natural. Por este motivo a entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

• Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

• Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

• Se é necesario facelos en papel: a) non se usará plástico, b) realizarase impresión a dúas caras, c) utilizarase papel reciclado, d) evitarase a impresión de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías