Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Química Código 730G05004
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Gonzalez Soto, Elena
Correo electrónico
elena.gsoto@udc.es
Profesorado
Gonzalez Soto, Elena
Correo electrónico
elena.gsoto@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende formar ao alumno en conceptos químicos fundamentais que lle permitirán comprender e resolver problemas que se lle presentarán na súa vida profesional e é base doutras materias da carreira. Achega coñecementos para a comprensión de aplicacións tecnolóxicas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos.
Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías.
Mantéñense todas as metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial.

3.Mecanismos de atención persoalizada ao alumnado.
Moodle: 1-2 veces á semana
Teams: Según o horario de tutorías publicado
Correo Electrónico: A demanda d@s alumn@s.

4. Modificacións na evaluación.
Mantéñense as metodoloxías de evaluación e a sua ponderación, exceptuando o seu carácter presencial.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía.
Non se farán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría
B1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida
C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C6 Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría. A4
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo B2
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética B3
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo. B4
Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía. B5
Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas. B6
Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita encontrarse a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo B1
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común C2
Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida C5
Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade C6
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida C1

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I. Estructura da materia. Tema 1. Conceptos Químicos Fundamentáis.

- Estequiometría. Rendemento Reacción. Reactivo Limitante.
- Átomo. Modelo Mecanocuántico.
- Táboa Periódica e Propiedades Periódicas.
- Ligazón Química. Tipos de Ligazón: Iónico, Covalente, Metálico. Forzas Intermoleculares.
BLOQUE II. Enerxía, Cinética e Equilibrio das Reaccións Químicas.
Tema 2. Termoquímica.

- Cambios de Enerxía nas Reaccións Químicas.
- Entalpía.
- Calorimetría.
- Introdución á Termodinámica.

Tema 3. Cinética Química.

- Velocidade de Reacción.
- Ecuación de Velocidade.
- Relación entre a Concentración de Reactivos e o Tempo.
- Enerxía de Activación.
- Catálisis.
- Mecanismos.

Tema 4. Equilibrio Químico.

- Concepto de Equilibrio. Constante de Equilibrio.
- Equilibrio de Gases. Le Chatelier.
- Equilibrio Ácedo-Base.
BLOQUE III. Electroquímica.
Tema 5. Electroquímica I.

- Reaccións Redox. Axustes.
- Potencial Estándar de Electrodo.
- Espontaneidade das Reaccións Redox.
- Ecuación de Nernst.

Tema 6. Electroquímica II.

- Celas Voltaicas. Baterías.
- Electrolisis, Aspectos Cuantitativos da Electrolisis.

Tema 7. Corrosión.

- Concepto.
- Procesos de Corrosión e Factores que Inflúen.
- Métodos de Protección fronte á Corrosión.
- Corrosión Atmosférica.
- Corrosión Mariña.
BLOQUE IV. Química Orgánica e Inorgánica Aplicada á Enxeñaría.
Tema 8. Química Orgánica.

- Introdución á Química Orgánica.
- Grupos Funcionais.
- Nomenclatura.
- Isomería.
- Tipos Xerais de Reaccións Orgánicas.

Tema 9. Química Orgánica Aplicada á Enxeñaría.

- A Combustión:
Carbón
Petróleo
Gas Natural
Biomasa
- Polímeros

Tema 10. Química Inorgánica Aplicada á Enxeñaría.

- Metalurxia.
- Síntese Industrial de Compostos Inorgánicos.
- Materiais Inorgánicos de Interese Tecnolóxido: Superconductores, Semiconductores, Fibras Ópticas, Cerámicos.

Tema 11. Caracterización de Produtos Químicos Perigosos

- Contaminantes Químicos no Medio Mariño.
- Toxicidade dos Compostos Químicos.
BLOQUE V. Laboratorio. Prácticas de Laboratorio:

- Calor de Reacción.
- Ácidos e Bases.
- Determinación do Contido de Cobre dunha Aliaxe.
- Electrodeposición.
- Reaccións Redox.
- Polímeros.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A4 B1 B2 B5 B6 5 5 10
Sesión maxistral A4 B2 B5 B6 C5 27 27 54
Solución de problemas A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 20 20 40
Traballos tutelados A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C6 3 18 21
Prácticas de laboratorio A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C6 10 10 20
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba mixta Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe do alumno.
Sesión maxistral O profesor expoñerá os contidos fundamentais de cada un dos temas. Para o seu mellor aproveitamento, os alumnos dispoñerán con antelación ao desenvolvemento destas sesións dos materiais docentes axeitados para a súa preparación persoal. Todos os alumnos poderán consultar ao profesor calquer aspecto da materia no horario de tutorías establecido para tal efecto. Impartirase en grupo grande.
Solución de problemas Sesións dedicadas á resolución de problemas e cuestións coa participación activa do alumnado. Impartirase en grupo mediano
Traballos tutelados Realización de estudos dirixidos. Presentación e corrección. O alumno resolverá situacións problemáticas concretas, promovéndose a participación nas clases.
Prácticas de laboratorio Lectura comprensiva da práctica. Leva a cabo o traballo experimental. Expón e resolve os cálculos numéricos asociados así como as cuestións que se lle expoñan. Examina e valora o resultado final. Impartirase en grupo mediano.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Revisión do desenvolvemento das etapas intermedias e final do estudo dirixido.

Resolución de cuestións puntuais que lle impiden ao alumno o seguimento xeral da materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C6 Valorarase a realización dos prelaboratorios, as capacidades e destrezas do alumno na realización do traballo experimental, a súa capacidade para interpretar os resultados obtidos e a elaboración dos informes de laboratorio. 5
Proba mixta A4 B1 B2 B5 B6 Aproximadamente na metade do cuadrimestre, realizarase un primeiro exame parcial (teoría e problemas) eliminatorio correspondente á materia impartida ata ese momento. Ao finalizar o cuadrimestre realizarase un segundo exame parcial (teoría e problemas) para os alumnos que superasen o primeiro parcial e un exame global da materia (teoría e problemas) para os alumnos que non se presentaron ou non aprobasen o primeiro exame parcial.
Cada exame constará de dúas partes independentes, sendo necesario obter unha nota mínima en cada unha delas para compensalas:
- teoría, puntuación máxima 4 puntos, puntuación mínima para compensar 1,5 puntos.
- problemas, puntuación máxima 3 puntos, puntuación mínima para compensar 1 puntos.
70
Solución de problemas A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 Realizaranse periódicamente probas curtas en grupo mediano para avaliar a evolución do alumno. 15
Traballos tutelados A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C6 Realización de tres actividades dirixidas.
Capacidade do alumno para resolver situacións problemáticas concretas e participar nas clases.
Interese e actitude do alumno.
10
 
Observacións avaliación

- Para poder sumar os puntos das distintas actividades á nota do exame, haberá que alcanzar neste un mínimo de 3 puntos.

- Para poder presentarse os exames, @s alumn@s teñen que ter feitas todas as prácticas de laboratorio.
- Para aprobar a asignatura @s alumn@s deberán realizar todas as prácticas de laboratorio.
- Aquel@s alumn@s que realizasen e superasen as prácticas de laboratorio da materia en cursos anteriores, poderán decidir se as fan novamente ou non. En caso de non repetilas, mant eráselles a cualificación obtida no seu momento.
- A cualificación correspondente á realización de traballos tutelados mantense no exame correspondente á 2ª oportunidade.
- A cualificación correspondente á realización de traballos tutelados non se mantén dun curso a outro.
- No caso d@s alumn@s que soliciten matrícula a tempo parcial, han de saber que non se acepta dispensa nesta materia.

Fontes de información
Bibliografía básica http://eup.cdf.udc.es (). .
Pérez Iglesias J. y Seco Lago H.M. (2006). Experimentos de Química: Aplicaciones a la Vida Cotidiana. Mc Graw-Hill Calamonte (Badajoz), Filarias
Vinagre F. y Vázquez de Miguel L.M. (1996). Fundamentos y Problemas de Química, 2ª edición. Alianza
Mc Murry, Fay (2009). Química General. Prentice Hall
Petrucci R.H. (2011). Química General: Principios y Aplicaciones Modernas. Prentice Hall
Chang R. (2010). Química, 10ª edición. Mc Graw-Hill

Bibliografía complementaria Peterson (1993). Formulación y Nomenclatura Química Inorgánica. EDUNSA
Vale Parapar, Fernández Pereira y otros (2004). Problemas Resueltos de Química para Ingeniería. Thomson
Paz M., Castro F. y Miró J. (1995). Química. UNED
Rosenberg J., Epstein L. y Krieger P. (2014). Química Schaum. McGraw Hill
Kotz, Treichel, Harman (2003). Química y Reactividad Química, 5ª edición. Thomson
Willis (1995). Resolución de Problemas de Química General. Reverté


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

- É imprescindible que os alumnos coñezan a formulación química inorgánica: nos exames non se correxirán os exercicios nos que a formulación sexa incorrecta.

- Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumplir co obxetivo da acción 5: “Docencia e investigación saludable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol" na entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 1. Non se empregarán plásticos 2. Realizaranse impresións a doble cara 3. Empregarase papel reciclado 4. Evitarase a impresión de borradores.
- Na execución das prácticas de laboratorio, debese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías