Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Electrotecnia Código 730G05014
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Coordinación
Gomollon Garcia, Jesus angel
Correo electrónico
jesus.gomollon@udc.es
Profesorado
Gomollon Garcia, Jesus angel
Menacho Garcia, Carlos Miguel
Vazquez Rodriguez, Santiago
Correo electrónico
jesus.gomollon@udc.es
miguel.menacho@udc.es
santiago.vazquez@udc.es
Web http://moodle.udc.es
Descrición xeral Nesta materia se estuda o análise de circuitos eléctricos e una breve introducción ao funcionamiento das máquinas eléctricas.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non se modifican os contidos.

2. Metodoloxías

Mantéñense todalas metodoloxías docentes modificando únicamente o seu carácter presencial.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramentas: Moodle, Teams e correo eléctrónico. Co horario de titurías publicado.

4. Modificacións na avaliación

Mantéñense as metodoloxías de evaluación e a súa ponderación, exceptuando o seu carácter presencial.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non hai modificacións.

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 Coñecemento da teoría de circuítos e das características das máquinas eléctricas, así como capacidade para realizar cálculos de sistemas en que interveñan os devanditos elementos
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitiren xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como leigo
B5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprenderen estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Ser capaz de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas
C1 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da profesión e para a aprendizaxe ao longo da vida
C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C3 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C4 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas que deben enfrontarse
C5 Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Seleccionar e aplicar a metodoloxía adecuada na análise de circuítos en corrente continua e corrente alterna, tanto en réxime permanente como en réxime transitorio. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
Analizar e resolver circuítos trifásicos equilibrados e desequilibrados. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
Coñecer os principios básicos de funcionamento das máquinas eléctricas convencionais. A9
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5

Contidos
Temas Subtemas
Análise de circuitos en corrente continua Conceptos básicos
Elementos dos circuitos
Asociación de elementos
Formas de onda
Análise por correntes de malla
Análise por tensións de nó
Teoremas dos circuitos
Análise de circuitos en corrente alterna Conceptos básicos
Análise de circuitos en réxime permanente senoidal
Potencia e enerxía en réximen permanente senoidal
Teoremas en réximen permanente senoidal
Análise de circuitos trifásicos Xeralidades
Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados
Potencia en circuitos trifásicos
Medida da potencia en circuitos trifásicos
Análise de circuitos en réximen transitorio Conceptos básicos
Circuitos de primer orde
Circuitos de segundo orde
Transformada de Laplace
Introdución ó funcionamento das máquinas eléctricas Circuitos magnéticos e conversión de enerxía
Principios xerais das máquinas eléctricas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A9 C5 1.5 2.5 4
Sesión maxistral A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 30 30 60
Solución de problemas A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 30 30 60
Prácticas de laboratorio A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 10 10 20
Proba mixta A9 B2 2.5 2.5 5
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura, en grupo grande (GG).
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas motivadoras dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.

Corresponde á clase de teoría, en grupo grande (GG).
Solución de problemas Técnica mediante a cal ha de se resolver unha situación problemática concreta, a partires dos coñecementos e procedementos que se teñen estudado e traballado.

Corresponde á clase de problemas, en grupo mediano (GM).
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes apliquen os coñecementos adquiridos, a través da realización de actividades de carácter práctico.

Corresponde á clase de prácticas de taller, en grupo pequeno (GP).
Proba mixta Esta proba consiste na resolución de problemas e/ou ítems.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Descrición
Titorías de exame.

No caso de estudantes a tempo parcial, terán titorías de examen antes de cada exame de avaliación continua. Ademais, entregaráselles unha colección de probas obxectivas e problemas para resolver ao longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A9 B2 Esta proba consiste en resolver problemas e / ou ítems e valorarase entre 10 puntos. 80
Prácticas de laboratorio A9 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 Na convocatoria de xaneiro, a cualificación será a suma da nota correspondente á asistencia e avaliación das prácticas do taller, que se valorarán entre 0 e 5 puntos, e a nota dun exame final (proba de elección múltiple), que tamén se valorará entre 0 e 5 puntos.

No exame de xullo, a nota coincidirá coa nota final do exame (proba de elección múltiple), que se valorará entre 0 e 10 puntos.
20
 
Observacións avaliación

Para aprobar o curso é necesario superar a parte de teoría e problemas e a parte de prácticas de laboratorio. O curso tamén se aprobará se acadase unha nota superior ou igual a 3,5 puntos na nota de prácticas de laboratorio, que compensa coa parte de teoría e problemas. A nota final é a suma da nota (teoría e problemas dos problemas) * 0,80 e a nota (práctica de laboratorio) * 0,20. Na presentación do tema (primeiro día de clase), pode indicarse actividades adicionais cuxa avaliación se engadirá á marca de proba obxectiva da parte de teoría e problemas. En todo caso, a nota desta parte non poderá superar os 10 puntos.

No caso de estudantes a tempo parcial, haberá unha avaliación periódica e continua, con probas e problemas obxectivos, despois de impartir cada materia da materia. Na segunda oportunidade, todas as materias entrarán no exame. A asistencia a clases de teoría e problemas non é obrigatoria (renuncia ao 100%), aínda que se lle ofrecerá toda a flexibilidade para asistir ao grupo que desexe; Non obstante, a asistencia á clase de prácticas de taller é necesariamente obrigatoria (renuncia do 0%), aínda que tamén se lle ofrecerá unha completa flexibilidade na asistencia.


Fontes de información
Bibliografía básica Fraile Mora, J. (2012). Circuitos eléctricos. Madrid: Pearson
Paul, C.R. (2001). Fundamentals of electric circuits analysis. USA: John Willey and Sons
Alexander, C.K. y Sadiku, M.N.O. (2013). Fundamentos de circuitos eléctricos. Méjico: McGraw-Hill
Fraile Mora, J. (2008). Máquinas eléctricas. Madrid: McGraw-Hill
Eguiluz Morán, L.I. y Sánchez Barrios, P. (1989). Pruebas de examen de teoría de circuitos. Santander: Universidad de Cantabria
Eguiluz Morán, L.I. et al. (2001). Pruebas objetivas de circuitos eléctricos. Barañáin (Navarra): EUNSA
Eguiluz Morán, L.I. (1986). Pruebas objetivas de ingeniería eléctrica. Madrid: Alhambra
Sánchez Barrios, P. et al. (2007). Teoría de circuitos: problemas y pruebas objetivas orientadas al aprendizaje.. Madrid: Pearson/Prentice Hall
Humet, L., Alabern, X. y García, A. (1997). Tests de Electrotecnia. Fundamentos de circuitos. Barcelona: Marcombo
Parra, V. et al. (1976). Unidades didácticas de teoría de circuitos (2 vols.). Madrid: UNED

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
CÁLCULO/730G03001
ÁLXEBRA/730G03006
FÍSICA II/730G03009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA/730G03016
INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS /730G03031

Observacións

"Para axudar a acadar un ambiente inmediato sostido e cumprir o obxectivo da acción número 5: "Ensino e investigación ambiental e social sa e sostible" do "Plan de Acción do Campus Verde de Ferrol":

             A entrega dos traballos documentais feitos neste asunto:

               • Pedirase en formato virtual e / ou soporte informático

               • Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimir

               • Se é necesario facelos en papel:

                   - Os plásticos non serán utilizados

                   - As impresións realizaranxe a dobre cara.

                   - Usarase o papel reciclado.

                   - Evitarase a impresión de borradores.

• Debe haber un uso sostible dos recursos ea prevención de impactos negativos sobre o medio natural.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías