Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estruturas mariñas 1 Código 730G05025
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Lago Rodriguez, Fernando
Correo electrónico
f.lago@udc.es
Profesorado
Lago Rodriguez, Fernando
Munín Doce, Alicia
Correo electrónico
f.lago@udc.es
a.munin@udc.es
Web
Descrición xeral La asignatura de Estruturas Mariñas 01 se divide en tres partes claramente diferenciadas.

El objetivo de la primera parte de la asignatura, La Estructura del Buque, es el transmitir al alumno las particularidades del cálculo de las estructuras marinas, frente a otros tipos de estructuras, e introducirle en la práctica del diseño estructural tanto de buques como de todo tipo de unidades destinadas a operar en la agresividad del medio marino. Se presenta el escenario general del diseño de los Sistemas Estructurales Marinos, así como las distintas metodologías aplicables.

El principal objetivo de la segunda parte de la asignatura, Reglas de las Sociedades de Clasificación, es enseñar al alumno a manejar la reglamentación de las Sociedades de Clasificación en el ámbito del diseño y cálculo de estructuras, por ser esta una de las actividades más relevantes en el futuro ejercicio de la profesión.
Se trata esta segunda parte de la asignatura de una temática eminentemente práctica, donde se introducirá al alumno en el uso de las herramientas informáticas habitualmente empleadas en el sector.

De esta segunda parte de la asignatura se derivará el realizar la práctica obligatoria de proponer y escantillonar la Cuaderna Maestra de un buque tipo. Se proporcionará información dimensional general y en base a los conocimientos proporcionados durante la primera parte en cuanto a tipología de estructuras de buques y los proporcionados en la segunda parte en cuanto a herramientas de dimensionamiento el alumno procederá a realizar el diseño.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Os contidos non se modificarán.

2. Metodoloxías

*Metodoloxías docentes que se manteñen

Mantéñense as metodoloxías sesión maxistral, solución de problemas e traballos tutelados. Estas metodoloxías realizaránse virtualmente a través da plataforma Teams e Moodle.

*Metodoloxías docentes que se modifican

Elimínase a proba mixta, que non se realizará.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

MS Teams: proporcionarase atención os alumnos a través desta ferramenta. As titorías acordaranse previamente cos docentes a través de MS Teams, Moodle ou correo electrónico.
Correo Electrónico/Moodle: Poderán resolverse dúbidas en calquera momento a través do correo electrónico dos docentes.

4. Modificacións na avaliación

A calificación da proba mixta, que se elimina, trsladarase ó traballo tutelado . A calificación de cada unha das metodoloxías será a que segue:

Traballos tutelados - 100 %

*Observacións de avaliación:

Non hai observacións adicionais.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

A bibliografía necesaria para abordar as metodoloxías desta materia estará disponible na páxina Moodle da mesma.

Competencias do título
Código Competencias do título
A22 Capacidade para o deseño e cálculo de estruturas navais
C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C3 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C7 Capacidade de traballar nun ámbito multilingüe e multidisciplinar.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o diseño estrutural tanto de buques como de todo tipo de unidades a operar no medio mariño. Aplicar Regulamentos de Sociedades de Clasificación. A22
C2
C3
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
1.- A Estrutura do Buque

1.1.- Aspectos Básicos do Deseño Estrutural
1.1.1.- Espiral do Deseño Estrutural
1.1.2.- Cálculo Directo fronte a Métodos Empíricos
1.1.3.- Por que as Estruturas Mariñas son Complexas?
1.1.4.- Definicións
1.1.5.- Metodoloxía Xeral do Deseño Estrutural
1.2.- Parámetros de Deseño
1.2.1.- Tipos de cargas
1.2.2.- Modos de Fallo
1.2.3.- Tipos de Análises de Resposta
1.2.4.- Xerarquía de Tensións
1.2.5.- Cálculo Probabilístico de Estruturas
1.2.6.- Descrición Estrutural de Distintos Tipos de Buques
1.3.- Resistencia Longitudinal: Resposta da Viga %ou2013 Buque
1.3.1.- Aplicación da teoría do buque viga
1.3.2.- Características Principais das Curvas de MM.FF: e FF.CC.
1.3.3.- Cargas en Augas Tranquilas e en Ondas
1.3.4.- Tensións de Flexión no Buque-Viga
1.3.5.- Resistencia e Rixidez
1.3.6.- Cálculo do Módulo da Sección Mestra
1.3.7.- Materiais con diferente módulo de elasticidade
1.3.8.- Módulo Mínimo para Evitar o Fallo por Fatiga da Viga-Buque
1.3.9.- Tensións Tangenciales Debidas a Forzas Cortantes
1.4.- Tensións Tangenciales debidas a Forzas Cortantes
1.5.- Cálculo da vida de fatiga das Estruturas Mariñas
1.5.1.- Métodos determinísticos e probabilísticos
1.5.2.- Métodos baseados na distribución a longo prazo e a hipótese de Palgrem-Miner
1.5.3.- Curvas S-N do DoE para análise de fatiga e clasificación das unións soldadas
1.5.4.- Requirimento de módulo da cuaderna mestra para evitar o fallo por fatiga da viga - buque


2.- Regras das Sociedades de Clasificación

2.1.- Concepto de Clasificación e Estrutura das Regras
2.2.- Resistencia Longitudinal segundo as Sociedades de Clasificación
2.2.1.- Envolvente M.F. vertical inducido polas ondas. Arrufo e quebranto
2.2.2.- Módulo resistente mínimo. Módulo resistente baseado en máxima tensión normal. Momento de inercia mínimo
2.2.3.- Envolvente da F.C. vertical inducida polas ondas. Máxima tensión tangencial
2.2.4.- Modificación de F.C. en augas tranquilas en buques con carga en adegas alternas
2.2.5.- Tratamento de brazolas de escotillas continuas. Efectividade do material longitudinal entre ocos de escotillas

2.3.- Elementos do fondo e dobre fondo
2.3.1.- Cálculo dos ferros do fondo, consideracións de presión e de estabilidade do panel
2.3.2.- Cálculo de ferros do dobre fondo, consideracións de presión, carga local e erosión pola carga
2.3.3.- Longitudinales de fondo e dobre fondo
2.3.4.- Varengas e Vagras. Limitacións xerais. Escantillones mínimos. Cálculo directo
2.4.- Elementos do forro
2.4.1.- Escantillonado por carga local. Consideracións de presión exterior e eventual presión interior
2.4.2.- Comprobación do espesor por forza cortante
2.4.3.- Cuadernas de adega e de tanques. Cuadernas de entrepuentes. Reforzado na zona de proa
2.4.4.- Bulárcamas. Función principal, escantillonado
2.5.- Cubertas
2.5.1.- Funcións a desempeñar. Tipos de cargas
2.5.2.- Escantillones das cubertas resistentes
2.5.3.- Cubertas de carga
2.5.4.- Baos e Longitudinales
2.5.5.- Esloras, Baos fortes e Puntais
2.6.- Mamparos Estancos
2.6.1.- Misións principais
2.6.2.- Distinción entre mamparos estancos e de tanques. Escantillonado de ferros
2.6.3.- Escantillonado de reforzo primarios e secundarios
2.6.4.- Mamparos corrugados
2.6.5.- O fenómeno de sloshing
2.7.- As Common Structural Rules (CSR)3.- Deseño da Cuaderna Mestra (Práctica)
no se plantean

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A22 C2 C3 C6 C7 5 25 30
Solución de problemas A22 C2 C3 C6 C7 25 25 50
Proba mixta A22 C2 C3 C6 C7 5 0 5
Sesión maxistral A22 C2 C3 C6 C7 30 30 60
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Realización de maneira individual dunha Cuaderna Mestra
Solución de problemas Os propios que se expoñen na docencia
Proba mixta Exame da materia
Sesión maxistral Explicación do contido do programa

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Atención personalizada para a realización dunha cuaderna maestra

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A22 C2 C3 C6 C7 traballo practico obrigatorio e preguntas teóricas 60
Proba mixta A22 C2 C3 C6 C7 Exame da materia 40
 
Observacións avaliación

Posto que a avaliación dúas traballos tuteados e ou estudo
de casos realizaráse  nas clases
presenciais será necesario asistir ao menos a un 75% dás mesmas para que sexan
avaliadas. No caso de ser xustificado adecuadamente poderáse eximir ao alumno
de cumprir con esta condición. Aínda cando o que se indica a continuación
correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos
expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os
anos nos que habemos imopartido este curso, 
por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o
seguinte dada a posibilidade de existir matriculados alumnos a tempo parcial
que solicitasen dispénsaa académica, segundo o establecido na Normativa que
regula o réxime de dedicación ao estudo e permanencia e a progresión dos estudantes
de grao e    máster universitario na UDC
(arts. 6.b) e 7.5), o profesorado encargado desta docencia recolleu na guía
docente de maneira específica as medidas de dedicación e avaliación para este
caso. En particular acéptase dispénsaa nesa materia e neste caso , para a
primeira oportunidade os criterios e actividades de avaliación para este
alumnado, o peso que terán na avaliación será o mesmo que para o resto dos
alumnos matriculados, e a porcentaxe que dispensa da asistencia será como
máximo do 65 %. Para a segunda oportunidade os criterios e actividades de
avaliación para este alumando e o peso que terán na avaliación. serán os mesmos
que para o resto dos alumnos. En resumo os criterios e actividades de
avaliación para este alumnado, e o peso que terán na avaliación, serán os
mesmos que para o resto dos alumnos


Fontes de información
Bibliografía básica

- “Cálculo de Estructuras – Complemento a los Métodos Tradicionales de Cálculo” – SAEZ-BENITO

- “Cálculo de Estructuras – Problemas Resueltos (Volumen I)” – SAEZ-BENITO (Hay varios volúmenes)

- “Curso de Análisis Estructural “ - CELIGÜETA


1.- “Ship Structural Design.A rationally-based, computer aided, optimization approach” – Owen Hughes, Editorial John Wiley & Sons.

2.- “Ship Structural Design Concepts” – J.Evans, Editorial Cornell Maritime Press

3.- “Principles of Naval Architecture – Vol.I” – Varios, SNAME

4.- Reglas de las SS.CC.: ABS, DnV, LRS, BV.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Construción naval e sistemas de propulsión/730G05009
Elasticidade e resistencia dos materiais/730G05017

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Aínda cando o que se indica a continuación correspóndese cos criterios de comportamento e actitude ante os asuntos expostos por parte dos profesores encargados desta docencia durante todos os anos nos que habemos imopartido este curso,  por imperativo legal vémonos obrigados a especificar en concreto o seguinte para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostido e cumprir co obxectivo dá acción número 5: Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social do Plan de Acción Green Campus Ferrol:

            A entrega dúas traballos documentais que se realicen nesta materia:

               Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático

             Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos

              En caso de ser necesario realizalos en papel:

                  -     Non se empregarán plásticos

                 Realizaranse impresións a dobre cara.

                    Empregarase papel reciclado.

                    Evitarase a impresión de borradores.

     E ademais 

               Débese de facer un uso sustentable dous recursos e a prevención de impactos negativos sobre ou medio natural

               Débese ter en conta a importancia dous principios éticos relacionados cos valores dá sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais

               Incorpórase perspectiva de xénero na docencia desta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos vos sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas)

               Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

               Deberanse detectar situacións de discriminación e proporanse accións e medidas para corrixilas.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías