Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Proxecto de buques e artefactos mariños 1 Código 730G05032
Titulación
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 7.5
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Díaz Casás, Vicente
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
Profesorado
Díaz Casás, Vicente
Puente Varela, Basilio
Correo electrónico
vicente.diaz.casas@udc.es
basilio.puente@udc.es
Web
Descrición xeral O contido desta materia abarca o desenvolvemento dos coñecementos e técnicas de realizar o anteproxecto dun buque partindo dos requirimentos previstos de actividade. Estudaranse os diferentes parámetros que definen a súa arquitectura, relacións paramétricas, coeficientes, ecuacións de pesos e elementos que constitúen as variables de tipo económico para a súa construción e explotación
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se fai ningunha modificación no contido.

2. Metodoloxías
As metodoloxías de ensino mantéñense pasando a cara a internet por medio de plataformas institucionais.

3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes
Mantéñense mecanismos de atención personalizada, convertendo a cara a internet a través de plataformas institucionais.

4. Modificacións na avaliación

Non se realizan cambios na avaliación.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se fan modificacións na bibliografía.

Competencias do título
Código Competencias do título
A23 Capacidade para o deseño e cálculo dos espazos habitables dos buques e artefactos mariños, e dos servizos que se dispoñen nos devanditos espazos
A24 Capacidade para a integración a bordo dos sistemas propulsores, tendo en conta o seu empacho, peso, cargas dinámicas, impacto na estanquidade, o espazo necesario para o seu mantemento etc.
A25 Capacidade para a integración a bordo dos sistemas auxiliares tendo en conta o seu empacho, peso, cargas dinámicas, impacto na estanquidade, o espazo necesario para o seu mantemento etc.
A26 Capacidade para a integración a bordo dos sistemas eléctricos tendo en conta o seu empacho, peso, cargas dinámicas, impacto na estanquidade, o espazo necesario para o seu mantemento etc.
A27 Capacidade para a integración a bordo dos sistemas electrónicos de control e de navegación, tendo en conta o seu empacho, peso, impacto na estanquidade, o espazo necesario para o seu mantemento etc.
A28 Coñecemento dos métodos de proxecto da súa tecnoloxía específica
C2 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C3 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C4 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas que deben enfrontarse
C5 Asumir como profesionais e cidadáns a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C6 Valorar a importancia da investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C7 Capacidade de traballar nun ámbito multilingüe e multidisciplinar.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e aplicar os métodos de proxecto de buques e artefactos A28
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Deseñar e calcular os espazos habitables dos buques e dispositivos mariños e integrar os sistemas do buque a bordo. A23
A24
A25
A26
A27
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Os bloques e temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de verificación que son : Ecuacións básicas para o dimensionamento dos buques segundo o seu tipo. Número de méritos e selección de configuración, dimensións e coeficientes de perfeccionamento segundo o tipo de buque. Formas, desprazamento e compartimentación do buque. Cálculos de arquitectura naval. Disposición da habilitación do buque
Introducción Definicións
Requirimentos previstos de actividade
Actividades básicas no proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento Clasificación de buques
Diagramas básicos do proxecto
Ecuacións básicas de dimensionamiento
O libro de conceptos dun buque
Costo inicial y costo de operación Descrición do custo inicial dun buque e os seus diferentes partidas
Criterios e métodos de avaliación económica.
Cifra de mérito e selección de configuración O orzamento do buque e criterio de mérito
Criterio de avaliación técnica e selección de dimensións e coeficientes
Dimensións e relacións entre as dimensións do buque
Tipos de buques Clasificación
Descripción de buques
Selección de configuración, dimensións e coeficientes Xeneralidades
Variables independentes e dependentes
Selección da cifra de merito. Buques de referencia
Selección da configuración inicial
Selección de solucións e alternativas
Xogo típico de dimensións e coeficientes
Proxecto de formas Xeneralidades
Formulación do problema
Aspecto da curva de áreas seccionales
Contorno de proa. bulbo de popa
Métodos convencionais de proxecto de formas
Proxecto de formas a partir de series sistemáticas
Proxectos de pormas por distorsión de formas existentes
Cálculo de desprazamento Ecuación do desprazamento
Peso en rosca
Estimación do peso de aceiros e métodos para calcular o peso da estrutura do buque
Formulario vario para cálculo de pesos de diferentes compoñentes do peso en rosca do buque
Definición e distribución do peso en rosca
Peso morto
lastro
Cálculo de compartimentado Caracterización dos espazos do buque
Compartimentado horizontal, vertical e transversal do buque.
Cálculos de arquitectura naval: estabilidad en estado intacto y criterios de estabilidad Condiciones de carga
Criterios de estabilidad aplicables
Corrección por superficies libres
Disposición de la habilitación del buque Diseño de la habilitación y disposición general del buque.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 10 50 60
Solución de problemas A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 19 10 29
Presentación oral A23 A24 A25 A26 A27 A28 C5 C7 1 0 1
Prácticas a través de TIC A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 10 30 40
Proba mixta A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 2 0 2
Sesión maxistral A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 35 15.5 50.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Elaboración e defensa do anteproxecto dun buque ou artefacto
Solución de problemas Análisise dos distintos casos / problemas abordados narealización do anteproxecto do buque.
Presentación oral Defensa dos traballos tutelados realizados na materia
Prácticas a través de TIC Realización de prácticas TIC para abordar os contidos da materia
Proba mixta Proba escrita sobre os contados da materia
Sesión maxistral Explicación dos coñecementos e técnicas da asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Descrición
Seguimiento continuo del avance del proyecto.
Tutorías individualizadas o de grupos reducidos para resolver las incidencias o dificultades detectadas en la elaboración del proyecto.Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Proba escrita sobre os contidos da materia 30
Traballos tutelados A23 A24 A25 A26 A27 A28 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Elaboración dun anteproxecto co alcance descrito non moodle dá materia. 60
Presentación oral A23 A24 A25 A26 A27 A28 C5 C7 Defensa oral do traballo tutelado realizado 10
 
Observacións avaliación

Na segunda oportunidade o alumnado terá que realizar novamente a entrega da totalidade dos traballos tutelados e a presentación oral do mesmo.

Dado que a asistencia ás clases non se evalúa dentro da asignatura, os
requisitos que aqueles alumnos con dispensa de asistencia a clase terán
que cumprir, tanto en primeira como en segunda oportunidade, serán os
mesmos requisitos que aqueles sen esta dispensa, sendo necesaria a
entrega en prazo dos traballos tutelados e realización da presentación
oral do mesmo.


A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:

    Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático.
    Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.


Fontes de información
Bibliografía básica Watson (1998). Practical ship design.
Alvariño y Otros (2000). Proyecto básico del buque mercante.
Fernado Junco (2003). Proyectos de buques y artefactos.
Schneekluth (1987). Ship Design for Efficiency & Economy.
(). SOLAS ,MARPOL Y REGLAS DE SSCC.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Construción naval e sistemas de propulsión/730G05009
Debuxo naval/730G05010
Hidrostática e estabilidade/730G05020

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Proxecto de buques e artefactos mariños 2/730G05037

Observacións
 Debe haber un uso sostible de dous recursos e previr os impactos negativos no medio natural

               Hai que ter en conta dous principios éticos relacionados cos valores da sostibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

               A perspectiva de xénero incorpórase ao ensino desta materia (empregarase unha linguaxe non sexista, empregarase bibliografía de autores de ambos sexos, fomentarase a intervención en clase de alumnos)

               Farase traballo para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e o ambiente será influído para modificalos e promover valores de respecto e igualdade.

               Deben detectarse situacións de discriminación e propoñer accións e medidas para corrixilos.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías